ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gloominess

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gloominess*, -gloominess-

gloominess ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gloominess ( n.) ภาวะเศร้าโศก See also: ภาวะจิตใจห่อเหี่ยว, ความหดหู่ Syn. sadness Ops. happiness, joy
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gloominessความหดหู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

gloominess ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不明朗[ふめいろう, fumeirou] (adj-na,n) (1) gloominess; gloom; (2) questionable; unfair; underhand

gloominess ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Finsternis {f}darkness; gloom; gloominess
Dunkelheit {f}gloominess
Düsterheit {f}gloominess

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gloominess
Back to top