ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-melancholy-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น melancholy, *melancholy*,

-melancholy- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"... melancholy settled down upon his spirit."... ความเศร้าโศก เกิดขึ้นในจิตวิญญาณของเขา
The doleful melancholy parts suited you, Chiaki.บทท่อนโศกเนี่ย เหมาะกับนาย จิอากิ
It's all dealing with the melancholy age-old struggleทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการต่อสู้ ภาวะเศร้าโศกที่ยาวนาน...
I will not have some melancholy Spanish monarch,ข้าจะไม่ยอมแพ้ให้พวกราชวงษ์สเปนเด็ดขาด
I was originally a melancholy sort of person.ผมเป็นหัวที่มีหัวใจหดหู่มาก
Quite the air of melancholy after a successful heist.มันดูเศร้านะกับความสำเร็จของเรา ฉันอยากทำให้มันจบๆไป
"Wake, melancholy Mother,ตื่นเถิด แม่ผู้เศร้าโศก
I let her steal into my melancholy heartพลาดพลั้งที่รับเธอสู่ดวงใจมัวหม่นของฉัน

-melancholy- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多愁善感[duō chóu shàn gǎn, ㄉㄨㄛ ㄔㄡˊ ㄕㄢˋ ㄍㄢˇ, 多愁善感] melancholy and moody (成语 saw); depressed personality
多愁多病[duō chóu duō bìng, ㄉㄨㄛ ㄔㄡˊ ㄉㄨㄛ ㄅㄧㄥˋ, 多愁多病] much sorrows and illness (成语 saw); melancholy and weakly

-melancholy- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
メランコリー[, merankori-] (n) melancholy
愁眉[しゅうび, shuubi] (n) worried look; melancholy air
憂さ[うさ, usa] (n) gloom; melancholy
憂色[ゆうしょく, yuushoku] (n) melancholy air; anxious look; traces of sorrow; gloom
暗欝;暗うつ[あんうつ, an'utsu] (n) gloom; melancholy
暗鬱[あんうつ, an'utsu] (n,adj-na) gloom; melancholy
気鬱症;気欝症(iK)[きうつしょう, kiutsushou] (n) depression; melancholy
物憂い;もの憂い;懶い[ものうい, monoui] (adj-i) languid; weary; listless; melancholy
秋思[しゅうし, shuushi] (n) lonely feeling of fall; autumnal melancholy; fall melancholy
遣悶[けんもん, kenmon] (n,vs) driving away melancholy
陰鬱;陰うつ;陰欝(iK)[いんうつ, in'utsu] (adj-na,n) gloom; melancholy
鬱を散じる[うつをさんじる, utsuwosanjiru] (exp,v1) (obsc) to chase one's gloom away; to free one's thoughts from melancholy
鬱気[うっき, ukki] (n) gloomy; melancholy

-melancholy- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความหดหู่[n.] (khwām hothū) EN: depression ; melancholy FR:
ความคิดล่องลอย[n. exp.] (khwāmkhit l) EN: autism ; imagination ; melancholy ; conjecture FR:
ความเศร้าโศก[n.] (khwām saosō) EN: distress ; melancholy ; grief FR: tristesse [f] ; chagrin [m]
กระลูน[n.] (kralūn) EN: melancholy FR:
ละห้อย[adj.] (lahøi) EN: melancholy ; woeful ; woebegone ; wistful ; dejected ; sorrowful ; crestfallen FR: mélancolique ; triste ; malheureux
ละห้อย[adv.] (lahøi) EN: woefully ; wistfully ; mournfully ; with a melancholy ; with a sad look FR:
หม่นไหม้[adj.] (monmai) EN: unhappy ; melancholy FR:
หม่นหมอง[adj.] (monmøng) EN: glum ; gloomy ; dismal ; sad ; melancholy FR: triste
เศร้าใจ[v. exp.] (saojai) EN: feel sad ; feel depressed ; be melancholy ; be down-hearted ; be low-spirited ; be sad ; droop FR:
เศร้าสลด[v.] (sao salot) EN: sadden ; grieve ; be sad ; be sorrowful ; distress ; be melancholy ; be depressed ; be unhappy ; be mournful FR:
โศก[adj.] (sōk) EN: sad ; melancholy ; sorrowful ; depressed ; woebegone ; unhappy ; blue ; mournful ; woeful FR: triste ; sinistre
โทมนัส[n.] (thōmmanat) EN: sadness ; sorrow ; grief ; dejection ; melancholy ; depression ; painful mental feeling ; mental displeasure FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -melancholy-
Back to top