ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*manageable*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น manageable, -manageable-

*manageable* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
manageable (adj.) ซึ่งสามารถจัดการได้ง่าย See also: ซึ่งควบคุมได้ง่าย Syn. easy-going, trained, tame Ops. unmageable
manageableness (n.) ความสามารถจัดการได้ง่าย
unmanageable (adj.) ที่ควบคุมไม่ได้ See also: ที่บังคับไม่ได้ Syn. ungovernable, unruly Ops. tractable, manageable
unmanageable (adj.) ที่จัดการได้ยาก Syn. clumsy Ops. manageable
English-Thai: HOPE Dictionary
manageable(แมน'นิจจะเบิล) adj. จัดการได้,ควบคุมได้,ปกครองได้,ไม่เหลือมือ., See also: manageably adv. manageability,manageableness n., Syn. governable
English-Thai: Nontri Dictionary
manageable(adj) จัดการได้,ควบคุมง่าย,ปกครองได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
manageable voterผู้ออกเสียงลงคะแนนที่จัดมา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So she would just randomly click buttons, until the TV was snarled into some unmanageable condition.เธอได้แต่ กดมั่วไปเรื่อย จนกระทั่งทีวี มันทนไม่ไหว จนเจ๊งไปแล้ว
Oh, no, it's completely manageable. You know, I just try to take lots of showers and I, um, you know, I don't eat dairy.ไม่หรอก มันควบคุมได้ แค่อาบน้ำบ่อยๆ
We should be able to break it up into manageable piecesเราควรจะสามารถจัดการแบ่งมันได้เป็นชิ้น
We should be able to break it up into manageable pieces and haul it back.เราจะสามารถทำให้มันแตกได้ จัดการให้เป็นชิ้นและลากมันกลับ
Just know that if he gets too unmanageable, we may ask you to take care of him.เขาคือหนึ่งในนั้น โปรดรู้ว่า ถ้าหากเราควบคุมเขาไม่ได้ เราต้องให้คุณช่วยดูแลเขาหน่อย
Just know that if he gets too unmanageable, we may ask you to take care of him.โปรดรู้ว่า ถ้าหากเราควบคุมเขาไม่ได้ เราต้องให้คุณช่วยดูแลเขาหน่อย
I think that given the placement and size of your particular tumor, the wisest course of action is to see if we can possibly reduce this thing down to a more manageable size before we consider surgery.เมื่อดูขนาดและ.. บริเวณเนื้องอกของคุณแล้ว วิธีจัดการกับมันที่ดีที่สุด..
The military boys used their orienteering skills to map out a manageable route for their scooters.กลุ่มทหารกำลังใช้ทักษะการใช้เข็มทิศ เพื่อทำทางที่สกูตเตอร์เขาจะวิ่ง
Any task can be accomplished, as long as it's broken down into manageable pieces.ทุกภารกิจสามารถสำเร็จลุล่วงได้ ตราบใดที่มันมีชิ้นส่วนที่ควบคุมได้
If you'd like, I could help slow it down to a more manageable pace.มีบางอย่างบอกฉันว่า จังหวะชีวิตของแก เร็วขึ้นมาอย่างมาก ในสองสามชั่วโมงนี้
It's manageable, but unless we get ahead of it, not for long.มันยังจัดการได้ดี แต่คงอยู่ได้อีกไม่นาน
It's manageable, but not for long.มันจัดการได้ดี แต่ก็คงได้อีกไม่นาน

*manageable* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可收拾[bù kě shōu shí, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄡ ㄕˊ, 不可收拾] irremediable; unmanageable; out of hand; hopeless

*manageable* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゃじゃ馬[じゃじゃうま, jajauma] (n) (1) (col) restive horse; (2) unmanageable person (esp. a woman); shrew; stubborn tomboy
もて扱う;持て扱う[もてあつかう, moteatsukau] (v5u,vt) (1) (arch) to take care of; (2) (arch) (See 持て余す) to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with
与し易い[くみしやすい, kumishiyasui] (adj-i) easy to deal with; tractable; manageable
倦ねる[あぐねる, aguneru] (v1) (uk) to tire of; to lose interest in; to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with
悪馬[あくば;あくめ;あくうま, akuba ; akume ; akuuma] (n) wild horse; unmanageable horse
手に余る[てにあまる, teniamaru] (exp,v5r) to be beyond one's capacities; to be beyond one's powers; to be beyond one's control; to be unmanageable
手に負えない[てにおえない, tenioenai] (exp,adj-i) spoiled; unmanageable; uncontrollable; incorrigible; obstreperous
持て余す;持てあます[もてあます, moteamasu] (v5s,vt) to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with
箸にも棒にも掛からない[はしにもぼうにもかからない, hashinimobounimokakaranai] (exp) hopeless; unmanageable; incorrigible
駄々っ子;駄駄っ子;だだっ子;駄々っ児;駄駄っ児;だだっ児[だだっこ, dadakko] (n) unmanageable child; spoiled child (spoilt); spoiled brat

*manageable* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
handhabbar {adj} | leicht handhabbarmanageable | easy to manage
Lenksamkeit {f}manageableness
handlich {adj}manageable
kontrollierbar; überschaubar {adj}manageable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *manageable*
Back to top