ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*league*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น league, -league-

*league* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be in league with (idm.) เป็นพรรคพวกของ See also: ติดต่ออย่างลับๆกับ
beleaguer (vt.) โอบล้อมด้วยศัตรู See also: ล้อม, โจมตี
beleaguered (adj.) ซึ่งเต็มไปด้วยความยุ่งยากลำบาก
bush-league (adj.) มีคุณภาพต่ำมาก
colleague (n.) เพื่อนร่วมงาน Syn. associate, co-worker, partner
league (n.) สหพันธ์ Syn. alliance
league (n.) หน่วยระยะทาง (ประมาณ 3 ไมล์หรือ 3 น๊อต ในอังกฤษและอเมริกา)
league against (phrv.) รวมกันต่อต้าน (คำเก่า)
League of Nations (n.) สันนิบาตชาติ (ตั้งขึ้นตามสนธิสัญญาแวร์ซายในปี ค.ศ. 1920 และสลายตัวในเดือนเมษายนของปี ค.ศ. 1946)
league together (phrv.) รวมตัวกัน
league with (phrv.) รวมตัวกับ (คำเก่า) See also: ร่วมมือกัน
major league (n.) เกี่ยวกับทีมเบสบอลในระดับ Major Leagues
not in the same league as (idm.) ไม่ดีเท่ากับ
English-Thai: HOPE Dictionary
beleaguer(บิลี'เกอะ) {beleaguered,beleaguering,beleaguers} vt. ล้อมรอบด้วยกองทหาร,โอบล้อม,โอบตี,เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงหรือความลำบาก, See also: beleaguer n., Syn. harass,annoy,vex
bush leaguen. สมาคมกีฬาอาชีพชั้นรอง
colleague(คอล'ลีก) n. ผู้ร่วมงาน,เพื่อนร่วมงาน, Syn. associate
league(ลีก) {leagued,leaguing,leagues} n. สหพันธ์,สันนิบาต,สมาคม,กลุ่มคน,พันธมิตร,คณะ,ประเภท,สมาคมนักกีฬา,กลุ่มนักกีฬา,หน่วยระยะทาง (ประมาณ3ไมล์หรือนอตในอังกฤษและอเมริกา) vt. เป็นพันธมิตร,รวมกัน,รวมกลุ่ม
league of nationsn. สันนิบาตชาติ
English-Thai: Nontri Dictionary
beleaguer(vt) โอบล้อม,โอบตี,ล้อม
colleague(n) เพื่อนร่วมงาน
league(n) สมาคม,สันนิบาต,สหพันธ์,คณะ,พันธมิตร,ความยาวสามไมล์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
leagueสันนิบาต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
League of Nationsสันนิบาตชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Colleaguesผู้ร่วมงาน,ผู้ร่วมวิชาชีพเดียวกัน [การแพทย์]
League of Nationsสันนิบาตชาติ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
NFL (abbr.) คำย่อของ National Football League ในอเมริกา
major league (n.) เกี่ยวกับทีมเบสบอลในระดับ Major Leagues
ผู้ร่วมงาน (n.) colleague See also: fellow, associate, partner, team-mate Syn. เพื่อนร่วมงาน
สหายร่วมงาน (n.) colleague See also: co-worker, associate, fellow worker, workmate Syn. เพื่อนผู้ร่วมงาน
สันนิบาต (n.) league
เพื่อนผู้ร่วมงาน (n.) colleague See also: co-worker, associate, fellow worker, workmate Syn. สหายร่วมงาน
เพื่อนร่วมงาน (n.) colleague See also: co-worker, associate, fellow worker, workmate Syn. สหายร่วมงาน, เพื่อนผู้ร่วมงาน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Where's your colleague?เพื่อนร่วมงานคุณอยู่ที่ไหน?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd like you to meet a colleague of mine, Punjit Chaka.{\cHFFFFFF}ฉันอยากให้คุณตอบสนองความ เพื่อนร่วมงานของผม Punjit จักกะ
80,000 leagues beneath the sea it lay, or lie, I'm not too sure.80,000 ไมล์ใต้ทะเลมันวาง หรือวางฉันไม่แน่ใจว่ามากเกินไป
One of his colleagues was with him.สิ่งของนักศึกษาของเขา .คือกับเขา. \ NThey ที่วาดฉันข้างใน
And could he do anything about their little-league team?ท่านจะช่วยทีมลิตเติลลีกบ้างได้มั้ย
Maulana Azad, my colleague and a fellow Muslim and just recently released from prison.เมาลาน่า อาแซด เพื่อนร่วมงานผม และคนมุสลิม และเพิ่งพ้นคุกมา
My colleagues and I wish to examine him at the earliest opportunity.เพื่อนร่วมงานของฉันและ ฉันต้องการที่จะตรวจสอบเขาในโอกาสแรก
I was in Little League,... ..and I rode my bike to school, and I played with my friends and hung out...and l rode my bike to school and played with my friends. SUSAN:
My father said he saw him years later ... playing under a made-up name in some 10th-rate league in Carolina.พ่อผมเคยบอกว่า เขาเห็นตัวเขาเองหลายปีต่อมา... เล่นเบสบอลโดยใช้ชื่อปลอม ในสโมสรเล็กๆ ในแคโรไลน่า
I'd have liked to have had that chance, just once, to stare down a big-league pitcher.ผมอยากมีโอกาสสักครั้ง... ที่จะจ้องไปที่นักขว้างชั้นยอด
Uh, we received a cable from his colleague, Dr.Schneider, who has no idea of his whereabouts or what's become of him.อ้า, เราได้รับโทรเลข จากเพื่อนรวมงานของเขา, ดร.ชไนเดอร์, ผู้ซึ่ง ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน
Yes, dudes and dudettes major league butt-kicking is back in town.ใช่ dudes และ dudettes ... ลีก ... ก้นเตะที่สำคัญคือกลับมาอยู่ในเมือง
Ladies and gentlemen... like my learned colleague in the defense...สุภาพชน ... เช่นเพื่อนร่วมงานได้เรียนรู้ของฉัน ในการป้องกัน ...

*league* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿拉伯国家联盟[Ā lā bó Guó jiā Lián méng, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 阿拉伯国家联盟 / 阿拉伯國家聯盟] Arab League, regional organization of Arab states in Southwest Asia, and North and Northeast Africa, officially called the League of Arab States
同事[tóng shì, ㄊㄨㄥˊ ㄕˋ, 同事] colleague; co-worker
同伙[tóng huǒ, ㄊㄨㄥˊ ㄏㄨㄛˇ, 同伙] colleague; co-conspirator
同僚[tóng liáo, ㄊㄨㄥˊ ㄌㄧㄠˊ, 同僚] colleague; fellow-worker
炎帝[Yán dì, ㄧㄢˊ ㄉㄧˋ, 炎帝] Fiery emperor, colleague of Yellow Emperor 黄帝; another name for 神農氏|神农氏
攀枝花[Pān zhī huā, ㄆㄢ ㄓ ㄏㄨㄚ, 攀枝花] kapok (the flower of cotton tree); Panzhihua, new prefecture level city in southwest Sichuan, bordering Yunnan (number 1 in pollution league table)
国际联盟[Guó jì Lián méng, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 国际联盟 / 國際聯盟] League of Nations
盟员[méng yuán, ㄇㄥˊ ㄩㄢˊ, 盟员 / 盟員] league member; ally
呼伦贝尔盟[Hū lún bèi ěr méng, ㄏㄨ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄇㄥˊ, 呼伦贝尔盟 / 呼倫貝爾盟] Hulunbeir league (equivalent to prefecture), inner Mongolia
全国民主联盟[Quán guó Mín zhǔ lián méng, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 全国民主联盟 / 全國民主聯盟] Myanmar or Burma National league for democracy (NLD)
[méng, ㄇㄥˊ, 盟] oath; pledge; union; to ally; league, a subdivision corresponding to prefecture in Inner Mongolia
谢里夫[Xiè lǐ fū, ㄒㄧㄝˋ ㄌㄧˇ ㄈㄨ, 谢里夫 / 謝裡夫] Sharif (name); Nawaz Sharif (1949-), Pakistani Muslim League politician, Prime Minister 1990-1993 and 1997-1999
围城[wéi chéng, ㄨㄟˊ ㄔㄥˊ, 围城 / 圍城] siege; The Beleaguered City, famous 1947 novel by Qian Zhongshu 錢鐘書|钱钟书, filmed as TV serial
足协[zú xié, ㄗㄨˊ ㄒㄧㄝˊ, 足协 / 足協] soccer league; same as 足球協會|足球协会
妇联[fù lián, ㄈㄨˋ ㄌㄧㄢˊ, 妇联 / 婦聯] women's league; women's association
中国共产主义青年团[Zhōng guó Gòng chǎn zhǔ yì Qīng nián tuán, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ ㄊㄨㄢˊ, 中国共产主义青年团 / 中國共產主義青年團] Communist Youth League
英超赛[Yīng chāo sài, ㄔㄠ ㄙㄞˋ, 英超赛 / 英超賽] England premier soccer league
常青藤八校[cháng qīng téng bā xiào, ㄔㄤˊ ㄑㄧㄥ ㄊㄥˊ ㄅㄚ ㄒㄧㄠˋ, 常青藤八校] Ivy League
足球协会[zú qiú xié huì, ㄗㄨˊ ㄑㄧㄡˊ ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, 足球协会 / 足球協會] soccer league

*league* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
Vリーグ[ブイリーグ, buiri-gu] (n) V-League (Japanese volleyball league)
アイビー;アイビ[, aibi-; aibi] (n) (1) ivy; (2) Ivy League (style)
アイビーリーグ[, aibi-ri-gu] (n) Ivy League
アメリカプロフットボールリーグ[, amerikapurofuttobo-ruri-gu] (n) National Football League; NFL
アメリカンリーグ[, amerikanri-gu] (n) American League
アラブ連盟[アラブれんめい, arabu renmei] (n) Arab League
アリッグ[, ariggu] (n) (abbr) American league
イースタンリーグ[, i-sutanri-gu] (n) Eastern League
ウエスタンリーグ[, uesutanri-gu] (n) Western league
ストーブリーグ[, suto-buri-gu] (n) stove league
セリーグ[, seri-gu] (n) (abbr) Central League
デロス同盟[デロスどうめい, derosu doumei] (n) Delian League (the Athenian empire)
ベトミン[, betomin] (n) Vietminh (Vietnamese Independence League organized to obtain freedom from French colonial rule)
メージャーリーグ[, me-ja-ri-gu] (n) Major League
メジャーリーガー[, meja-ri-ga-] (n) major leaguer (baseball); major league player
メジャーリーグ[, meja-ri-gu] (n) Major League
仲間[なかま, nakama] (n) company; fellow; colleague; associate; comrade; mate; group; circle of friends; partner; (P)
仲間に加える[なかまにくわえる, nakamanikuwaeru] (exp,v1) to add to one's circle of friends (or colleagues, etc.); to take in; to accept
位倒れ[くらいだおれ, kuraidaore] (n) inability to live up to one's rank; out of one's league
取り巻き連中[とりまきれんちゅう, torimakirenchuu] (n) colleagues; cronies; merry men
同人[どうじん(P);どうにん, doujin (P); dounin] (n) literary group (coterie); same person; said person; clique; fraternity; kindred spirits; comrade; colleague; (P)
同僚[どうりょう, douryou] (n) coworker; co-worker; colleague; associate; (P)
同役[どうやく, douyaku] (n) colleague
同輩[どうはい, douhai] (n) fellows; comrade; colleague; one's equal
国際連盟[こくさいれんめい, kokusairenmei] (n) League of Nations
大リーグ[だいリーグ, dai ri-gu] (n) the major leagues (baseball)
桁違い[けたちがい, ketachigai] (adj-na,n) off by a digit; in a different league; incomparable
環境型セクハラ[かんきょうがたセクハラ, kankyougata sekuhara] (n) sexual harassment from colleagues in the work environment (lit
相役[あいやく, aiyaku] (n) colleague
相手が悪い[あいてがわるい, aitegawarui] (exp) (col) out of one's league; facing a too tough opponent; outclassed
社友[しゃゆう, shayuu] (n) colleague; company friend
過ぎ者;過ぎ物;過者;過物[すぎもの, sugimono] (n) someone (e.g. a woman) who is out of one's league; something beyond one's means

*league* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลีก[n.] (līk) EN: league FR: ligue [f]
ลีกเอิง = ลีก เอิง[TM] (Līk Oēng) EN: League 1 FR: League 1
เพื่อนร่วมงาน[n. exp.] (pheūoen rua) EN: colleague ; co-worker ; associate ; fellow worker ; workmate FR: collègue [m] ; collègue de travail [m] ; associé [m] ; confrère [m]
พรีเมียร์ลีก[TM] (Phrīmīa Līk) EN: Premier league FR: Premier league [f]
ผู้ร่วมงาน[n.] (phūruamngān) EN: colleague ; workmate ; fellow ; associate ; partner ; collaborator ; team-mate ; coworker FR: collègue [m, f] ; associé [m] ; partenaire [m] ; confrère [m] ; consoeur [f] ; collaborateur [m] ; collaboratrice [f]
สมาคมบริดจ์แห่งประเทศไทย[org.] (Samākhom Br) EN: Contract Bridge League of Thailand (CBLT) FR:
สันนิบาต[n.] (sannibāt) EN: assembly ; league ; congress ; meeting FR: ligue [f] ; association [f]
สันนิบาตอาหรับ[org.] (Sannibāt Ār) EN: Arab league FR: Ligue arabe [f] ; Ligue des États arabes [f]
สันนิบาตชาติ[org.] (Sannibāt Ch) EN: League of Nations FR: Société des Nations [f]
ไทยลีก[TM] (Thai Līk ) EN: Thai League FR:
ไทยลีก 1[TM] (Thai Līk Ne) EN: Thai League 1 (T1) FR:
ไทยลีก 3[TM] (Thai Līk Sā) EN: Thai League 3 (T3) FR:
ไทยลีก 4[TM] (Thai Līk Sī) EN: Thai League 4 (T4) FR:
ไทยลีก 2[TM] (Thai Līk Sø) EN: Thai League 2 (T2) FR:
ไทยพรีเมียร์ลีก[TM] (Thai Phrīmī) EN: Thai Premier League FR:
ทาบไม่ติด[adj.] (thāp mai ti) EN: not comparable ; inferior ; not in the same league FR:
โยชน์[n.] (yōt) EN: league ; [old unit of distance, equal to about 16 kilometers] FR: lieue [f] ; [ancienne mesure itinéraire valant env. 16 km]

*league* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Burschenschaft {f}(student) fraternity; student league
Völkerbund {m} [pol.]League of Nations
Bundesliga {f} [sport] (Deutschland)national league (Germany)
Siebenmeilenstiefel {pl}seven league boots

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *league*
Back to top