ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-league-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น league, *league*,

-league- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
NFL (abbr.) คำย่อของ National Football League ในอเมริกา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My father said he saw him years later ... playing under a made-up name in some 10th-rate league in Carolina.พ่อผมเคยบอกว่า เขาเห็นตัวเขาเองหลายปีต่อมา... เล่นเบสบอลโดยใช้ชื่อปลอม ในสโมสรเล็กๆ ในแคโรไลน่า
Yes, dudes and dudettes major league butt-kicking is back in town.ใช่ dudes และ dudettes ... ลีก ... ก้นเตะที่สำคัญคือกลับมาอยู่ในเมือง
That's my Little League glove.นั่นถุงมือชั้นตอนเด็ก
Fuckin' take 'em to Little League together up Foley Field.เราก็จะพาเขาไปดูเบสบอลด้วยกัน
These are your future MBAs. We're all Ivy League accepted.ส่วนนี่ เป็นพวกอนาคตเรียนบริหารธรุกิจ เราเข้ามหาลัยชั้นนำได้หมดแล้ว
You know, I suppose technically I'm the competition, but I mean, hey, I don't flatter myself... that I'm even in the same league as you.รู้มั้ย จริงๆแล้วเราเป็นคู่แข่งกัน ฉันไม่ได้ถ่อมตนหรอกนะ ว่าถึงเราจะแข่งกัน แต่ฉัน...
Every league you travel south, the danger will increase.เส้นทางทุกเส้นที่จะนำเจ้าไปทางทิศใต้นั้น เต็มไปด้วยภยันตรายมากขึ้นเรื่อยๆ
No play groups, no Little League all because we were afraid he might hurt somebody.จะให้ไม่มีเพื่อน, ไม่มีกลุ่มแบบนี้ เพียงเพราะแค่เรากลัวว่าลูกจะไปทำให้คนอื่นเจ็บตัว
No, no, no, no, no, there's a League of Woman Voters lunch starting downstairs.ไม่ได้ ชมรมสตรีนัดกินข้าวกลางวันกัน อยู่ข้างล่าง
Gilderoy Lockhart Order of Merlin, Third Class honorary member of the Dark Force Defense League and five times winner of Witch Weekly's Most-Charming-Smile Award.กิลเดอรอย ล็อกฮาร์ต เหรียญตราแห่งเมอร์ลิน ชั้นสาม สมาชิกกิตติมศักดิ์ของสันนิบาต ต่อต้านศาสตร์มืด
Even more disturbing is that if I'm correct it would mean that Kraven is in league with him.ยิ่งไปกว่านั้น ...ถ้าฉันคิดถูก ...นั่นจะหมายถึงคราเว่นร่วมคิดกับลูเซียน
It's pro- baseball or the major league they go to.ต้องเป็นการแข่งของมืออาชีพ หรือ เมเจอร์ลีก ถึงจะไปดู

-league- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿拉伯国家联盟[Ā lā bó Guó jiā Lián méng, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 阿拉伯国家联盟 / 阿拉伯國家聯盟] Arab League, regional organization of Arab states in Southwest Asia, and North and Northeast Africa, officially called the League of Arab States
攀枝花[Pān zhī huā, ㄆㄢ ㄓ ㄏㄨㄚ, 攀枝花] kapok (the flower of cotton tree); Panzhihua, new prefecture level city in southwest Sichuan, bordering Yunnan (number 1 in pollution league table)
国际联盟[Guó jì Lián méng, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 国际联盟 / 國際聯盟] League of Nations
盟员[méng yuán, ㄇㄥˊ ㄩㄢˊ, 盟员 / 盟員] league member; ally
呼伦贝尔盟[Hū lún bèi ěr méng, ㄏㄨ ㄌㄨㄣˊ ㄅㄟˋ ㄦˇ ㄇㄥˊ, 呼伦贝尔盟 / 呼倫貝爾盟] Hulunbeir league (equivalent to prefecture), inner Mongolia
全国民主联盟[Quán guó Mín zhǔ lián méng, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 全国民主联盟 / 全國民主聯盟] Myanmar or Burma National league for democracy (NLD)
谢里夫[Xiè lǐ fū, ㄒㄧㄝˋ ㄌㄧˇ ㄈㄨ, 谢里夫 / 謝裡夫] Sharif (name); Nawaz Sharif (1949-), Pakistani Muslim League politician, Prime Minister 1990-1993 and 1997-1999

-league- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイビー;アイビ[, aibi-; aibi] (n) (1) ivy; (2) Ivy League (style)
アイビーリーグ[, aibi-ri-gu] (n) Ivy League
アメリカンリーグ[, amerikanri-gu] (n) American League
アラブ連盟[アラブれんめい, arabu renmei] (n) Arab League
アリッグ[, ariggu] (n) (abbr) American league
イースタンリーグ[, i-sutanri-gu] (n) Eastern League
ウエスタンリーグ[, uesutanri-gu] (n) Western league
ストーブリーグ[, suto-buri-gu] (n) stove league
セリーグ[, seri-gu] (n) (abbr) Central League
デロス同盟[デロスどうめい, derosu doumei] (n) Delian League (the Athenian empire)
ベトミン[, betomin] (n) Vietminh (Vietnamese Independence League organized to obtain freedom from French colonial rule)
メージャーリーグ[, me-ja-ri-gu] (n) Major League
メジャーリーガー[, meja-ri-ga-] (n) major leaguer (baseball); major league player
メジャーリーグ[, meja-ri-gu] (n) Major League
位倒れ[くらいだおれ, kuraidaore] (n) inability to live up to one's rank; out of one's league
国際連盟[こくさいれんめい, kokusairenmei] (n) League of Nations

-league- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลีก[n.] (līk) EN: league FR: ligue [f]
ลีกเอิง = ลีก เอิง[TM] (Līk Oēng) EN: League 1 FR: League 1
พรีเมียร์ลีก[TM] (Phrīmīa Līk) EN: Premier league FR: Premier league [f]
สมาคมบริดจ์แห่งประเทศไทย[org.] (Samākhom Br) EN: Contract Bridge League of Thailand (CBLT) FR:
สันนิบาต[n.] (sannibāt) EN: assembly ; league ; congress ; meeting FR: ligue [f] ; association [f]
สันนิบาตอาหรับ[org.] (Sannibāt Ār) EN: Arab league FR: Ligue arabe [f] ; Ligue des États arabes [f]
สันนิบาตชาติ[org.] (Sannibāt Ch) EN: League of Nations FR: Société des Nations [f]
ไทยลีก[TM] (Thai Līk ) EN: Thai League FR:
ไทยลีก 1[TM] (Thai Līk Ne) EN: Thai League 1 (T1) FR:
ไทยลีก 3[TM] (Thai Līk Sā) EN: Thai League 3 (T3) FR:
ไทยลีก 4[TM] (Thai Līk Sī) EN: Thai League 4 (T4) FR:
ไทยลีก 2[TM] (Thai Līk Sø) EN: Thai League 2 (T2) FR:
ไทยพรีเมียร์ลีก[TM] (Thai Phrīmī) EN: Thai Premier League FR:
ทาบไม่ติด[adj.] (thāp mai ti) EN: not comparable ; inferior ; not in the same league FR:
โยชน์[n.] (yōt) EN: league ; [old unit of distance, equal to about 16 kilometers] FR: lieue [f] ; [ancienne mesure itinéraire valant env. 16 km]

-league- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Burschenschaft {f}(student) fraternity; student league
Bundesliga {f} [sport] (Deutschland)national league (Germany)
Siebenmeilenstiefel {pl}seven league boots

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -league-
Back to top