ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

co-worker

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *co-worker*, -co-worker-

co-worker ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
co-worker (n.) เพื่อนร่วมงาน Syn. associate, partner
English-Thai: HOPE Dictionary
co-worker(โค'เวิร์คเคอะ) n. ผู้ร่วมงาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I have a co-worker in a cage.และฉันมีเพื่อนร่วมงานอยู่ในกรง
Her co-worker sees her leaving the scene, the victim's blood is on her clothes, her fingerprints are on the murder weapon.เพื่อนร่วมงานเห็นเธอขับรถออกมา เลือดผู้ตายติดอยู่ที่เสื้อเธอ - อาวุธก็มีรอยนิ้วมือเธอ
I used to play with a co-worker friend of mine.ฉันเคยเล่นกับ เพื่อนร่วมงานของฉัน
But I did confirm that Mary has a co-worker named Angela Branson who flew in with her.แต่ฉันได้รับการยืยันว่า แมรี่มีเพื่อนร่วมงาน ชื่อแอนเจล่า แบรนสัน มาพร้อมกัน
So your cousin fled Chicago 8 years ago because a co-worker was stalking her?ดังนั้น ญาติคุณหนีจาก ชิคาโกเมื่อ 8 ปีก่อน นั่นเพราะเพื่อนร่วมงาน คอยแอบตามเธอ
A co-worker says she didn't eat anything unless she grew it herself.เธอไม่ยอมกินอะไรเลย เว้นแต่เธอจะปลูกมันเอง
A co-worker called it in.เพื่อนร่วมงานเลยแ้จ้งเ้ข้ามา
I am so sorry. I had to help a co-worker with a thing.ฉันขอโทษ ฉันต้องช่วยเพื่อนร่วมงานก่อนนะ
Co-worker found him this morning.เพื่อนร่วมงานพบเขา ตอนเช้า
I'd only ask three beers apiece for each of my co-workers.ผมขอสามเบียร์เพียงคนละสำหรับแต่ละของฉันเพื่อนร่วมงาน
This is the photo you showed to your co-worker.นี่เป็นรูปที่คุณส่งให้คู่หูคุณดู
And this button-down, Oxford-cloth psycho might just snap... ..and then stalk from office to office... ..with an Armalite AR10 carbine gas-powered semiautomatic weapon,... ..pumping round after round into colleagues and co-workers.แต่ผมไม่รู้จะทำไงนี่มาร์ล่า ขอร้องได้มั้ย? บรรยาย// เธอไม่ได้โทรหาไทเลอร์

co-worker ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合作者[hé zuò zhě, ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, 合作者] co-worker; collaborator; also collaborator with the enemy
同事[tóng shì, ㄊㄨㄥˊ ㄕˋ, 同事] colleague; co-worker

co-worker ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
同僚[どうりょう, douryou] (n) coworker; co-worker; colleague; associate; (P)
職場結婚[しょくばけっこん, shokubakekkon] (n) marriage between co-workers

co-worker ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เพื่อนร่วมงาน[n. exp.] (pheūoen rua) EN: colleague ; co-worker ; associate ; fellow worker ; workmate FR: collègue [m] ; collègue de travail [m] ; associé [m] ; confrère [m]

co-worker ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Honorarmitarbeiter {m}honorary co-worker

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า co-worker
Back to top