ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*imperfect*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น imperfect, -imperfect-

*imperfect* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
imperfect (adj.) ซึ่งไม่สมบูรณ์ See also: ซึ่งไม่สมประกอบ Syn. incomplete Ops. complete, perfect
imperfect (adj.) บกพร่อง See also: ซึ่งไม่สมบูรณ์แบบ, ซึ่งมีข้อเสีย Syn. defective, flawed Ops. flawless, perfect
imperfection (n.) ข้อบกพร่อง Syn. defect, fault, flaw Ops. perfection
imperfectly (adv.) อย่างไม่สมบูรณ์ See also: อย่างบกพร่อง Syn. incompletely Ops. completely
English-Thai: HOPE Dictionary
imperfect(อิมเพอ' เฟคทฺ) adj. บกพร่อง, มีปมด้อย, ไม่สมบูรณ์, ไม่บริบูรณ์, หดแคบ, (ไว-ยากรณ์) , เกี่ยวกับรูปอดีตกาลที่ยังไม่สำเร็จ. -n. กาล (ไวยากรณ์) ที่ยังไม่สมบูรณ์, กริยา (ไวยากรณ์) ที่ยังไม่สมบูรณ์., See also: imperfectly adv. imperfectness n. คำ
imperfectible(อิมเพอเฟค' ทะเบิล) adj. ซึ่งทำให้สมบูรณ์หรือสำเร็จไม่ได้., See also: imper-fectibility n.
imperfection(อิมเพอเฟค' เชิน) n. ข้อบกพร่องมลทิน, ความบกพร่อง, ความไม่สมบูรณ์, ความไม่บริบูรณ์, Syn. deficiency, defect
English-Thai: Nontri Dictionary
imperfect(adj) ไม่สมบูรณ์,ไม่สมประกอบ,บกพร่อง
imperfection(n) ความไม่สมบูรณ์,ความบกพร่อง,ความไม่สมประกอบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
imperfect flowerดอกไม่สมบูรณ์เพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
imperfect flowerดอกไม่สมบูรณ์เพศ, ดอกที่มีแต่เกสรเพศผู้หรือเกสรเพศเมียแต่เพียงอย่างเดียว  เช่น ดอกข้าวโพด ดอกตำลึง ดอกฟักทอง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Imperfectionความไม่สมบูรณ์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กะล่อมกะแล่ม (v.) chew imperfectly
ไม่สมบูรณ์ (adj.) imperfect See also: incomplete, flawed Ops. สมบูรณ์, อ้วนท้วน, อ้วนท้วนสมบูรณ์
ไม่สมบูรณ์ (v.) be imperfect See also: be incomplete, be flawed Ops. สมบูรณ์, บริบูรณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I worked hard to get out of my imperfect past.ผมทำงานหนัก เพื่อให้ชีวิตอยู่รอด.
Believe me, we have enough imperfection built in already.เชื่อเถอะ, เรามีอะไรที่ไม่เพอร์เฟคท์มากพอแล้วล่ะ
People call these things "imperfections," but they're not.คนอื่นเขาจะเรียกว่าขาดๆ เกินๆ แต่มันไม่ใช่ มันสำคัญสำหรับชีวิต
Even the glass dishes with tiny bubbles and imperfections.... ..proof that they were crafted by the honest.แต่มินดี้อยากได้ผู้หญิง2 ผู้ชาย1
The inevitability of its doom is apparent now as a consequence of the imperfection inherent in every human.หายนะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ปรากฏขึ้น เป็นผลที่ติดมากับสันดานธรรมชาติของมนุษย์
Desire, suffering... everything that exists in this imperfect world.- ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีตัวตนของโลกนี้ - บ้าชิบ
Please pardon any imperfections in the ceremonies.โปรดให้อภัยในบางพิธีการที่ไม่สมบูรณ์
Evolution is an imperfect and often violent process.บ่อยครั้งวิวัฒนาการที่ไม่สมบุรณ์ ก็ทำให้เกิดการล่วงละเมิดอย่างรุนแรง
Evolution is an imperfect and often violent process.การพัฒนาเป็นขั้นตอนที่ไม่สมบูรณ์แบบ และส่วนมากจะรุนแรง
It's just an imperfect procedure.มันเป็นขั้นตอนที่ไม่สมบูรณ์แบบ
You can't have an imperfect thought.คุณไม่สามารถมี ความคิดไม่สมบูรณ์
But, in this imperfect world,แต่โลกมนุษย์ไม่มีอะไรสมบูรณ์

*imperfect* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不完全中立[bù wán quán zhōng lì, ㄅㄨˋ ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄓㄨㄥ ㄌㄧˋ, 不完全中立] imperfect neutrality
未完成[wèi wán chéng, ㄨㄟˋ ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ, 未完成] imperfect; incomplete
成骨不全症[chéng gǔ bù quán zhèng, ㄔㄥˊ ㄍㄨˇ ㄅㄨˋ ㄑㄩㄢˊ ㄓㄥˋ, 成骨不全症] osteogenesis imperfecta (OI); brittle bone disease
不完美[bù wán měi, ㄅㄨˋ ㄨㄢˊ ㄇㄟˇ, 不完美] defective; imperfect
不完善[bù wán shàn, ㄅㄨˋ ㄨㄢˊ ㄕㄢˋ, 不完善] imperfect

*imperfect* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, u] (aux-v) (1) (after the imperfective form of certain verbs and adjectives) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation
ざるべからず[, zarubekarazu] (exp,aux) (arch) (attaches to the imperfective form; from ざり + べし) (See なければならない,なくてはならない・2) must (do, be)
ずして[, zushite] (conj,aux) (attaches to the imperfective form) (See ないで・1) without doing; not being
ずとも[, zutomo] (conj,aux) (attaches to the imperfective form) even without doing; even without being
ずに[, zuni] (conj,aux) (attaches to the imperfective form) (See ないで・1) without doing
せる;させる[, seru ; saseru] (aux-v,v1) (1) (せる is for 五段 verbs, させる for 一段; follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs; senses 1-3 of せる are sometimes abbreviated as 〜す) auxiliary verb indicating the causative; (2) (hum) (usu. as 〜(さ)せてもらう, 〜(さ)せていただく, etc.) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (3) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (4) (hon) (as 〜(さ)せられる, 〜あら(さ)せられる, 〜(さ)せ給う, etc.) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions
れる;られる[, reru ; rareru] (aux-v,v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形,迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions
不充分(P);不十分(P)[ふじゅうぶん, fujuubun] (adj-na,n) insufficient; inadequate; imperfect; shortage; (P)
不完全[ふかんぜん, fukanzen] (adj-na,n) imperfect; incomplete; faulty; defective; (P)
不完全菌類[ふかんぜんきんるい, fukanzenkinrui] (n) Deuteromycota; fungi imperfecti; mitosporic fungi; anamorphic fungi
[へん, hen] (pref) (1) one (of a pair); (2) incomplete; imperfect; fragmentary; (3) few; little; (4) off-centre; remote; (5) (See 片が付く) side; problem; question; matters
片端;片輪[かたわ, katawa] (adj-na,n) (1) (sens) crippled; deformed; (2) imperfect; incomplete; (3) (片輪 only) one wheel
片言[へんげん, hengen] (n,adj-no) (See 片言・へんげん・1,ぺらぺら・1) prattle; broken language; halting language; baby talk; imperfect speech; smattering
至らない[いたらない, itaranai] (adj-i) imperfect; incompetent; inadequate; careless

*imperfect* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดอกไม่สมบูรณ์เพศ[n. exp.] (døk mai som) EN: imperfect flower FR:
กะล่อมกะแล่ม[v.] (kalǿmkalaem) EN: chew imperfectly ; bolt one's food FR:
กรรมสิทธิ์ที่ไม่สมบูรณ์[n. exp.] (kammasit th) EN: imperfect ownership FR:
ข้าวกล้อง[n.] (khāoklǿng) EN: brown rice ; milled rice imperfectly cleaned ; unpolished rice ; half milled rice ; husked rice FR:
ความไม่สมบูรณ์[n.] (khwām mai s) EN: imperfection FR: imperfection [f]
ความไม่สมบูรณ์ของตลาดทุน[n. exp.] (khwām mai s) EN: capital market imperfections FR:
กล้อมแกล้ม[v.] (klǿmklaem) EN: chew imperfectly ; bolt one's food FR:
ไม่สมบูรณ์[v.] (mai sombūn) EN: be imperfect ; be incomplete ; be flawed FR: être défectueux
ไม่สมบูรณ์[adj.] (mai sombūn) EN: imperfect ; incomplete ; flawed ; impaired ; sketchy FR: imparfait ; défectueux ; incomplet ; déficient
ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์[n. exp.] (talāt khaen) EN: imperfectly competitive market ; monopolistic competition FR:
วิกล[adj.] (wikon) EN: deformed ; disfigured ; crippled ; weak ; feeble; impaired ; imperfect FR:

*imperfect* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Imperfekt {n}imperfect

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *imperfect*
Back to top