ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-imperfect-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น imperfect, *imperfect*,

-imperfect- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I worked hard to get out of my imperfect past.ผมทำงานหนัก เพื่อให้ชีวิตอยู่รอด.
Desire, suffering... everything that exists in this imperfect world.- ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีตัวตนของโลกนี้ - บ้าชิบ
Evolution is an imperfect and often violent process.บ่อยครั้งวิวัฒนาการที่ไม่สมบุรณ์ ก็ทำให้เกิดการล่วงละเมิดอย่างรุนแรง
Evolution is an imperfect and often violent process.การพัฒนาเป็นขั้นตอนที่ไม่สมบูรณ์แบบ และส่วนมากจะรุนแรง
It's just an imperfect procedure.มันเป็นขั้นตอนที่ไม่สมบูรณ์แบบ
You can't have an imperfect thought.คุณไม่สามารถมี ความคิดไม่สมบูรณ์
But, in this imperfect world,แต่โลกมนุษย์ไม่มีอะไรสมบูรณ์
What's more imperfect than our world?จะมีที่ไหนล่ะที่ไม่สมบูรณ์เท่าโลก
I sit in Glee Club and I watch a couple of imperfect performances and a litany of criticisms just start building up inside of me like a volcano and I keep telling myself to hold it in and then it just comes bursting out.ตอนอยู่ชมรม ฉันนั่งดูการแสดงแย่ๆ ฉันห้ามใจตัวเองไว้ แต่มันก็ระเบิดออกมา
Such is our imperfect nature that dissipation may prove more efficacious than reflection.ใครที่แปลกเหมือนเช่นเรา ทำตัวเสเพลแบบนั้นบ้างอาจช่วยให้หายเศร้าได้เร็วขึ้น
Well, that's just faulty logic postulated on imperfect data collection.อ้อ นั่นเป็นแค่ความผิดพลาดของหลักการตั้งสมมุติฐานขึ้นมา ของการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไม่สมบูรณ์
A souvenir of Neal Caffrey's imperfect moment?เป็นของที่ระลึกของนีล แคฟฟรีย์ใช่มั้ย

-imperfect- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不完全中立[bù wán quán zhōng lì, ㄅㄨˋ ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ ㄓㄨㄥ ㄌㄧˋ, 不完全中立] imperfect neutrality

-imperfect- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
片言[へんげん, hengen] (n,adj-no) (See 片言・へんげん・1,ぺらぺら・1) prattle; broken language; halting language; baby talk; imperfect speech; smattering

-imperfect- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดอกไม่สมบูรณ์เพศ[n. exp.] (døk mai som) EN: imperfect flower FR:
กรรมสิทธิ์ที่ไม่สมบูรณ์[n. exp.] (kammasit th) EN: imperfect ownership FR:
ไม่สมบูรณ์[v.] (mai sombūn) EN: be imperfect ; be incomplete ; be flawed FR: être défectueux
ไม่สมบูรณ์[adj.] (mai sombūn) EN: imperfect ; incomplete ; flawed ; impaired ; sketchy FR: imparfait ; défectueux ; incomplet ; déficient
วิกล[adj.] (wikon) EN: deformed ; disfigured ; crippled ; weak ; feeble; impaired ; imperfect FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -imperfect-
Back to top