ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*hull*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hull, -hull-

*hull* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
double-hulled craft (n.) เรือใบที่มีลำเรือสองลำ
hull (vi.) ปอกเปลือก See also: เอาเปลือกออก
hull (n.) เปลือกผลไม้ See also: เปลือกถั่ว
hull (n.) ตัวเรือ See also: ลำเรือ, ลำเครื่องบิน
hullaballoo (n.) การโห่ร้องของมวลชน Syn. clamor Ops. silence
English-Thai: HOPE Dictionary
ahull(อะฮัล) adj. ซึ่งม้วนหุ้มใบเรือ
hull(ฮัล) n. ลำเรือ,ตัวเรือ,ลำเครื่องบิน,เปลือก,ส่วนหุ้น,ส่วนกลางที่อยู่ต่ำสุดของลำเรือ vt. เอาเปลือกออก,เจาะทะลุลำเรือ, See also: huller n., Syn. husk,shill,calyx
English-Thai: Nontri Dictionary
hull(n) เปลือก,ลำตัวเครื่องบิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hullเปลือกหุ้ม [มีความหมายเหมือนกับ span ๑] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
husk; hull๑. เปลือกแห้ง [ผล, เมล็ด]๒. แกลบ [ธัญพืช] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hullingการสี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การขัด (n.) hulling See also: grinding, husking, milling
การสี (n.) hulling See also: grinding, husking, milling Syn. การขัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The diver who went down to inspect the bottom of the ship came across the hull of another boat.นักประดานํ้าดําลงไปสํารวจเรือ เเต่กลับไปพบเรืออีกลํา เป็นเรือใบลําเล็ก
I pulled a tooth the size of a shot glass out of the wrecked hull of a boat out there.ผมเจอฟันขนาดใหญ่เท่าถ้วยช้อต ในโครงเรือที่พังเละในทะเล
The hull's intact, but there's no gravity, and the thermal units are off-line. I'm showing deep cold.เครื่องทำความร้อนไม่ทำงาน ในนั้นอากาศหนาวจัด
I'm on the port side of the hull, approaching the dorsal heat sink.ผมอยู่ที่ช่องอากาศข้างๆ ตัวยาน ใกล้ช่องความร้อน
How's my ship? Sir, we've got a 7-meter fracture on the outer hull. We should be able to repair her, but it'ii take an awful lot of time, sir.มีรอยแตกยาว 7 เมตรที่กราบด้านนอก พอซ่อมได้แต่ต้องใช้เวลานานหน่อย
I'd like to know what caused that noise. Look, thermal changes in the hull could've caused the metal to expand and contract rapidly, causing reverberations.การเปลี่ยนความร้อนภายในยาน อาจทำให้เกิดเสียงสะท้อน
But what I'm interested in are the untold stories... the secrets locked deep inside the hull ofTitanic.แต่ผมสนใจเรื่องที่ยังไม่เคยบอกเล่า เราล้วงลึกเข้าไปในซากเรือ
Okay? And the hull's not designed to deal with that pressure.ตัวเรือทนแรงอัดขนาดนั้นไม่ไหว
I'm agent Griffin Hull of the fbi.ผมสายสืบกริฟฟิน ฮัลจาก FBI
All right, but the engine's done and the hull needs work as well.โอเคแต่ต้องยกเครื่องใหม่ ลำเรือก็ด้วยเหมือนกัน
I mean, look at us, it's Thanksgiving we're hulling around flamingดูดิ นี่มันวันขอบคุณพระเจ้านะ แต่เราสองคนมานั่งจุ๊กอยู่หน้ากองไฟ
They might've missed the blood on the hull,but they definitely wiped down the inside.ผมตรวจตามแผงควบคุมกับราวเรือแล้ว

*hull* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喧哗[xuān huá, ㄒㄩㄢ ㄏㄨㄚˊ, 喧哗 / 喧嘩] brouhaha; hullabaloo; confused noise; hubbub; clamor
赫尔[Hè ěr, ㄏㄜˋ ㄦˇ, 赫尔 / 赫爾] Hull (name); Kingston upon Hull
[dǎo, ㄉㄠˇ, 捣 / 搗] pound; beat; hull; attack; disturb; stir
稻子[dào zi, ㄉㄠˋ ㄗ˙, 稻子] rice (crop); unhulled rice

*hull* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おーい[, o-i] (int) ahoy; hullo; hello
ハロー(P);ハロ[, haro-(P); haro] (n) (1) halo; (2) hello; hallo; hullo; (3) harrow; (P)
外板[がいはん, gaihan] (n) panels, planks or plating on the hull of a ship or aircraft
旋風(P);辻風;つむじ風;つじ風[せんぷう(旋風)(P);つむじかぜ(旋風;つむじ風);つじかぜ(旋風;辻風;つじ風), senpuu ( senpuu )(P); tsumujikaze ( senpuu ; tsumuji kaze ); tsujikaze ( senpuu ; t] (n) (1) whirlwind; (2) (せんぷう only) commotion; sensation; hullabaloo; (P)
殻(P);骸[から, kara] (n) shell; husk; hull; pod; chaff; (P)
灰釉[はいぐすり, haigusuri] (n) ash glaze (type of fundamental glaze used in ancient times made from the ashes of raw materials such as unhulled rice, straw, oak and pine)
精米機[せいまいき, seimaiki] (n) (See 精米) rice huller; rice polishing machine; rice pearling machine; rice sweeper; rice mill
[どう, dou] (n) (1) trunk; torso; body; abdomen; waist; (2) plastron (in kendo); touching the plastron (kimari-te in kendo); (3) frame (of a drum, etc.); sound box (of a shamisen, etc.); hull (of a ship); (P)

*hull* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอมพูลลา[n.] (aēmphūllā) EN: ampulla FR:
ฝัก[n.] (fak) EN: pod ; hull FR: cosse [f] ; coque [f]
ฮัลล์ ซิตี้[TM] (Hal Sitī) EN: Hull City FR: Hull City
เฮลโหล[interj.] (hēllō) EN: hello ; hullo FR: allô !
คูลเลอร์[n.] (khūlloē) EN: cooler FR: refroidisserur [m]
พูลเลย์[n. exp.] (phūllē) EN: pulley FR: poulie [f]
เปลือกหุ้ม[n. exp.] (pleūak hum) EN: shell ; covering ; shield ; shelter ; hull FR:
เปลือกข้าว[n. exp.] (pleūak khāo) EN: husk ; hull FR:
เสียงขรม[n. exp.] (sīeng kharo) EN: clamour ; clamor (Am.) ; hullabaloo ; din FR:
ซอนย่า คูลลิ่ง[n. prop.] (Sønyā Khūll) EN: Sonia Couling FR: Sonia Couling

*hull* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amnion {m}; Embryonalhülle
abgeschlossen {adj} [math.] | algebraisch abgeschlossen | abgeschlossene Hülleclosed | algebraically closed | closure
Aderumhüllung {f} [electr.] | gemeinsame Aderumhüllungcore covering | inner covering
Verdränger {m}displacement hull
Umhüllung {f} | Umhüllungen
Schullehrer {m} | Schullehrer
Schutzhülle {f} | Schutzhüllen
Hochschullehrer {m}; Hochschullehrerin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *hull*
Back to top