ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-hull-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hull, *hull*,

-hull- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The diver who went down to inspect the bottom of the ship came across the hull of another boat.นักประดานํ้าดําลงไปสํารวจเรือ เเต่กลับไปพบเรืออีกลํา เป็นเรือใบลําเล็ก
I pulled a tooth the size of a shot glass out of the wrecked hull of a boat out there.ผมเจอฟันขนาดใหญ่เท่าถ้วยช้อต ในโครงเรือที่พังเละในทะเล
I'd like to know what caused that noise. Look, thermal changes in the hull could've caused the metal to expand and contract rapidly, causing reverberations.การเปลี่ยนความร้อนภายในยาน อาจทำให้เกิดเสียงสะท้อน
But what I'm interested in are the untold stories... the secrets locked deep inside the hull ofTitanic.แต่ผมสนใจเรื่องที่ยังไม่เคยบอกเล่า เราล้วงลึกเข้าไปในซากเรือ
I'm agent Griffin Hull of the fbi.ผมสายสืบกริฟฟิน ฮัลจาก FBI
All right, but the engine's done and the hull needs work as well.โอเคแต่ต้องยกเครื่องใหม่ ลำเรือก็ด้วยเหมือนกัน
A whole shipment in all those boxes, and we've got more down in the hull of the boat.ทั้งหมดที่ขนส่งมา อยู่ในกล่องพวกนั้น และยังมีที่ใต้ท้องเรืออีก
If we took the Resolute and angled her hull against the incoming frigates the bridge and hangar deck would be relatively safe from their attack.ถ้าเราทำมุมยานเรสโซลูต ให้หันลำตัวยานเข้าหากองยาน สะพานเดินเรือกับโรงเก็บยาน จะปลอดภัยจากการโจมตี
One tiny crack in the hull and our blood boils in 13 seconds.ถ้ายานมีรูรั่วนิดเดียว เส้นเลือดเราแตกได้ภายใน 13 วิ
The shield and the hull are protecting us right now.พลังงานป้องกันและตัวยาน ปกป้องพวกเราอยู่ตอนนี้
There's a hull breach in the access corridor that's under your control.มันมีทางเดินในตัวยาน ที่อยู่ในบริเวณของพวกคุณ
I'm guessing the hull protected us.ผมคิดว่าส่วนของตัวยานคงจะปกป้องเราได้

-hull- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赫尔[Hè ěr, ㄏㄜˋ ㄦˇ, 赫尔 / 赫爾] Hull (name); Kingston upon Hull

-hull- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
外板[がいはん, gaihan] (n) panels, planks or plating on the hull of a ship or aircraft
[どう, dou] (n) (1) trunk; torso; body; abdomen; waist; (2) plastron (in kendo); touching the plastron (kimari-te in kendo); (3) frame (of a drum, etc.); sound box (of a shamisen, etc.); hull (of a ship); (P)

-hull- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝัก[n.] (fak) EN: pod ; hull FR: cosse [f] ; coque [f]
ฮัลล์ ซิตี้[TM] (Hal Sitī) EN: Hull City FR: Hull City
เปลือกหุ้ม[n. exp.] (pleūak hum) EN: shell ; covering ; shield ; shelter ; hull FR:
เปลือกข้าว[n. exp.] (pleūak khāo) EN: husk ; hull FR:

-hull- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verdränger {m}displacement hull

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -hull-
Back to top