ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*gnaw*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น gnaw, -gnaw-

*gnaw* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gnaw (vt.) แทะ Syn. bite, gnash
gnaw (vi.) กระวนกระวาย See also: รู้สึกไม่สบายใจ, วิตกกังวล Syn. enervate, weaken Ops. strength, vitalize
gnaw at (phrv.) แทะ See also: กัดทีละน้อย, ขบ Syn. gnaw on
gnaw at (phrv.) ทำให้ทุรนทุราย See also: ทำให้เห็นทุกข์
gnaw away (phrv.) กัด See also: แทะ
gnaw on (phrv.) ทำให้ทุรนทุราย See also: ทำให้เห็นทุกข์, ทำให้กระวนกระวายใจ
gnaw on (phrv.) แทะ See also: กัดทีละน้อย, ขบ Syn. gnaw at
gnawing (n.) การแทะ Syn. biting
gnawing (adj.) ซึ่งทำให้วิตกกังวล See also: ซึ่งทำให้กระวนกระวาย
gnawn (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา gnaw
gnawn (vi.) กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา gnaw
English-Thai: HOPE Dictionary
gnaw(นอ) vt.,vi. แทะ,กัด,ขบ,ทำให้สึกกร่อน,รบกวน,ทรมาน., See also: gnawer n., Syn. nibble,chew,erode,rankle,fret
gnawn(นอน) v. กริยาช่อง 3 ของ gnaw
English-Thai: Nontri Dictionary
gnaw(vt) แทะ,กัด,ขบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gnawn (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา gnaw
gnawn (vi.) กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา gnaw
บ่อน (v.) gnaw See also: bite out Syn. ฟอนเฟะ
ฟอน (v.) gnaw See also: bite out Syn. บ่อน, ฟอนเฟะ
แง่น (v.) gnaw See also: bite, bare the teeth in order to bite Syn. กัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We can gnaw right through this door.เราแทะประตูผ่านไปได้นะ
That demon's gnawin' at me somethin' awful.แสดงให้พระเจ้าเห็นสิว่าคุณศรัทธา
Dead vic with a gnawed-on neck, body drained of blood, and their witness swears up and down that it was a vampire.เหยื่อมีรอยกัดที่คอ ร่างกายถูกสูบเลือด แถมพยานที่ยืนยันหนักแน่น ว่าเจอแวมไพร์
I wanted to gnaw on me a bit.That's how you're going to play it, huh?
What's he gonna do? Gnaw his way out of there?ฉันไม่รู้ว่าพวกเขาเรียกมันว่าอะไร\กลับมาในร้านสัตว์เลี้ยง,
But, oh, Mariana... my wife and all I love... how the waiting gnaws at me.แต่ โอ มาเรียน่า ภรรยาและสุดที่รักของฉัน... ช่างเป็นการรอคอยที่ทรมานเหลือเกิน
But I knew the truth and the guilt was gnawing at me.แต่ฉันรู้ความจริงและ ความสำนึกผิดกำลังทำให้ฉันทุกข์
When he eats, he holds his fork like a murderer's knife, gnawing at its skewered payload like a deranged woodland rodent.ตอนที่เขากิน เขาจับส้อม เหมือนฆาตกรจับมีด แล้วแทะเนื้อติดกระดูกจนเหลือแต่กระดูกจริงๆ
Something is gnawing at me, Jethro, and as you know, I am not one to gnaw.มีบางอย่างที่ผมคิดไม่ตก เจโทร คุณก็รู้ว่าผมไม่ใช่คนที่จะคิดไม่ตก
Terrible, gnawing needs.ความต้องการที่แย่ กังวล
Doing what one person to hide over there ferocious to gnaw flavored roasted seaweed to roll up?เน„เธ›เธ™เธฑเนˆเธ‡เธซเธฅเธšเธเธดเธ™เธ„เธดเธกเธšเธดเธšเธฑเธšเธญเธขเธนเนˆเธ•เธฃเธ‡เธ™เธฑเน‰เธ™เธ„เธ™เน€เธ”เธตเธขเธงเธ—เธณเน„เธก
Thanks to them we built the greatest cities, gnawed through the biggest rocks, built the most complicated machines.เป็นเพราะมันเราถึงสร้างเมืองที่ใหญ่โตได้ ทำให้เรากำจัดสิ่งกีดขวาง และสร้างเครื่องจักรที่ซับซ้อนได้!

*gnaw* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dié, ㄉㄧㄝˊ, 咥] gnaw; bite
[kěn, ㄎㄣˇ, 龈 / 齦] gnaw; bite
[kěn, ㄎㄣˇ, 啃] to gnaw; to nibble; to bite
[zé, ㄗㄜˊ, 咋] gnaw
[ái, ㄞˊ, 啀] gnaw
[niè, ㄋㄧㄝˋ, 啮 / 嚙] gnaw
[niè, ㄋㄧㄝˋ, 囓] gnaw
[hé, ㄏㄜˊ, 齕] gnaw
齧咬[niè yǎo, ㄋㄧㄝˋ ㄧㄠˇ, 齧咬] gnaw

*gnaw* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
噛み切る;かみ切る[かみきる, kamikiru] (v5r,vt) to bite off; to gnaw through
噛む(P);咬む(P);嚙む;嚼む[かむ, kamu] (v5m,vt) (1) to bite; to chew; to gnaw; (2) to fumble or falter with one's words; (P)
骨噛み[ほねかみ, honekami] (n,vs) eating bones; gnawing on a bone; osteophagy
齧り散らす[かじりちらす, kajirichirasu] (v5s) to gnaw at and scatter around; to start a lot of things without finishing any
齧る;噛る;囓る[かじる, kajiru] (v5r,vt) (1) to chew; to bite (at); to gnaw; to nibble; to munch; to crunch; to have a smattering of; (2) to dabble in (e.g. hobby, instrument)
齧歯動物;げっ歯動物[げっしどうぶつ, gesshidoubutsu] (n) (1) gnawing animal; (2) rodent

*gnaw* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟอน[v.] (føn) EN: gnaw FR:
หิ้วท้อง[adv.] (hiuthøng) EN: in hunger ; with gnawing stomach FR:
แง่น[v.] (ngaen) EN: gnaw FR:
แทะ[v.] (thae) EN: gnaw ; nibble ; bite ; chew on FR: ronger ; grignoter ; mordiller
แทะกระดูก[v. exp.] (thae kradūk) EN: gnaw a bone FR: ronger un os

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *gnaw*
Back to top