ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gnash

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gnash*, -gnash-

gnash ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gnash (vt.) กัดฟัน See also: งับ, แทะ, บดด้วยฟัน, กัดฟัน Syn. bite, grind, snap
gnash (n.) การงับด้วยฟัน See also: การกัดฟัน, การขบเคี้ยว
English-Thai: HOPE Dictionary
gnash(แนช) v.,n. (การ) ขบฟัน,กัดฟัน,บดฟัน., Syn. grind
English-Thai: Nontri Dictionary
gnash(vi,vt) กระทบกัน,ขบ(ฟัน), กัด(ฟัน)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กัดฟัน (v.) gnash (the teeth)
เข่นเขี้ยว (v.) gnash one´s teeth See also: bite with grinding teeth Syn. โกรธ, โมโห, เข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน
เข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน (v.) gnash one´s teeth See also: bite with grinding teeth Syn. โกรธ, โมโห
โกรธ (v.) gnash one´s teeth See also: bite with grinding teeth Syn. โมโห, เข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน
ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน (v.) gnash one´s teeth with anger See also: gobble with anger Syn. โกรธ
โกรธ (v.) gnash one´s teeth with anger See also: gobble with anger
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Great, big, gnashing teeth.ฉันได้ยินเสียงฟัน ใหญ่ เบิ้ม กระทบกัน
"And he gnashed his terrible teeth and he roared his terrible roar."เขากัดฟันอันแสนน่าเกลียดของเค้า เขากรนออกมาด้วยเสียงดังลั่น
Hungry wild beast with gnashing teeth.นางเป็นสัตว์ป่าดุร้ายหิวโซ
And it's me, gnashing my teeth.และฉันนึกได้ว่า เสียงนั้นคือเสียงของฉันกำลังกัดฟันตัวเอง
The three gnashing mouths are symbolic of how effectively the plague ate through the population.ปากที่กำลังงับทั้งสามเป็นสัญลักษณ์ ว่ากาฬโรคฆ่าคนรวดเร็วแค่ไหน

gnash ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナッシュ[, nasshu] (int) gnash
切歯[せっし, sesshi] (n,adj-no) (1) incisor tooth; (n,vs) (2) grinding one's teeth; bruxism; gnashing of teeth
切歯扼腕[せっしやくわん, sesshiyakuwan] (n,vs) being enraged (indignant, impatient); gnashing the teeth and clenching the arms on the breast (in anger or regret)
歯切り[はぎり, hagiri] (n,vs) gnashing the teeth; cutting cogs

gnash ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กัดฟัน[v.] (katfan) EN: gnash (the teeth) ; clench one's teeth FR: grincer des dents
เข่นเขี้ยว[v.] (khenkhīo) EN: gnash one' s teeth ; grind the teeth FR:
เข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน[v. exp.] (khenkhīo kh) EN: gnash one' s teeth FR:
เคี้ยวฟัน[v.] (khīofan) EN: grind one's teeth ; grate the teeth ; gnash one's teeth FR: grincer des dents

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gnash
Back to top