ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*fulfill*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fulfill, -fulfill-

*fulfill* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fulfill (vt.) สมหวัง See also: สำเร็จ, สมดังตั้งใจ, สมประสงค์
fulfill (vt.) กระทำการ (ตามคำสั่ง) Syn. carry out, execute, implement Ops. disregard, ignore, neglect
fulfilling (adj.) ซึ่งให้รางวัล See also: ซึ่งให้ผลตอบแทน Syn. gratifying, satisfying
fulfillment (n.) การบรรลุเป้าหมาย See also: ความสมหวัง, ความสมประสงค์ Syn. contentment, gratification, satisfaction
unfulfilled (adj.) ซึ่งไม่น่าพอใจ Syn. dissatisfied, unfinished, wanting
unfulfillment (n.) ความผิดหวัง See also: ความไม่สมบูรณ์ Syn. disappointment, noncompletion
English-Thai: HOPE Dictionary
fulfill(ฟลู'ฟิล') {fulfilled,fulfilling,fulfills} vt. ทำให้บรรลุผล,กระทำหน้าที่,ปฏิบัติตามหน้าที่,ทำให้พอใจ,ทำให้สมบูรณ์,บรรจุ., See also: fulfiler,fulfiller n., Syn. effect
fulfillmentn. การทำให้บรรลุผล,การบรรลุผล,การปฏิบัติภารกิจ,การทำให้พอใจ,การทำให้สมบูรณ์.
English-Thai: Nontri Dictionary
fulfill(vt) ทำให้สำเร็จ,ทำให้บรรลุผล,ทำให้สมปรารถนา,ปฏิบัติตาม,สนอง
fulfillment(n) การทำให้สำเร็จ,การบรรลุผล,ความสมปรารถนา,การปฏิบัติภารกิจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fulfillmentความสมปรารถนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสมปรารถนา (n.) fulfillment See also: gratification, satisfaction Syn. ความสมใจ Ops. ความผิดหวัง
ความสมหวัง (n.) fulfillment See also: gratification, satisfaction Syn. ความสมปรารถนา, ความสมใจ Ops. ความผิดหวัง
ความสมใจ (n.) fulfillment See also: gratification, satisfaction Syn. ความสมปรารถนา Ops. ความผิดหวัง
บำเพ็ญ (v.) fulfill
สมหมาย (v.) have one´s wish fulfilled/gratified See also: fulfill one´s desire Syn. สมปรารถนา, สมหวัง, สมใจคิด, สมใจนึก
เติมเต็ม (v.) fulfill See also: complete
แก้บน (v.) fulfill one´s vow See also: make a votive offering, redeem a vow to a god Syn. ใช้บน
ใช้บน (v.) fulfill one´s vow See also: make a votive offering, redeem a vow to a god
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But they lie! They do not fulfill that promise. They never will!แต่พวกเขาโกหก พวกเขาไม่รู้สึก ขอสัญญา ว่าจะไม่มีคนเหล่านั้น
Now let us fight to fulfill that promise!ตอนนี้ให้เราสู้ เพื่อได้มาซึ้งคำมั่นของผม
He fulfilled his contract. He's an honorable man.เขาทำตามสัญญาแล้ว เขาเป็นคนมีเกียรติ
Have I fulfilled the mission objectives properly?ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม วัตถุประสงค์ของภารกิจถูกต้อง หรือไม่
I don't what you two do, but I'm fulfilling my obligation.ฉันคงบังคับพวกคุณไม่ได้ แต่ฉันต้องทำภารกิจให้สำเร็จ
Oh, my little sweetie pie, you have to come with me because, well, we must fulfill our destiny.ยาหยีจ๋า เธอต้องมากับฉันนะ เพราะ.. พรหมลิขิตไว้แล้ว ให้เราคู่กัน
Right here direct from the lamp, right here for your enjoyment wish fulfillment.Thank youuuuu!ที่นี่ของแท้ส่งตรงจากในตะเกียง อยู่ที่นี่เพื่อความสนุกสนานของท่าน บรรลุคำอธิษฐาน ขอบคุณณณ
Wish fulfillment? -Three wishes to be exact. And ix-nay on the wishing for more wishes.สมหวังในคำอธิษฐาน 3 ข้อที่ต้องการ และไม่มีมากกว่านี้
...and fulfill the old matchmaker's guarantee to have many sons with a husband I had never met before.แล้วเติมเต็มคำยืนยันของแม่สื่อ ที่จะให้กำเนิดลูกมากมาย... กับสามีที่ฉันไม่เคยพบมาก่อน
Teaching the young is fulfilling endeavorment.Teaching the young is fulfilling endeavorment.
I think by touching us all they have fulfilled their destiny and attained eternal peace.I think by touching us all they have fulfilled their destiny and attained eternal peace.
Says I don't fulfill her needs sexually.ช่วยพาผมออกจากความเศร้าเส็งเคร็งนี่ที บอกว่าเธอทำให้มันดีขึ้นได้ บอกว่า...

*fulfill* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chōng, ㄔㄨㄥ, 充] fill; satisfy; fulfill; to act in place of; substitute; sufficient; full
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 践 / 踐] fulfill (a promise); tread; walk
[mǎn, ㄇㄢˇ, 满 / 滿] Manchurian; to fill; to fulfill; filled; packed
满孝[mǎn xiào, ㄇㄢˇ ㄒㄧㄠˋ, 满孝 / 滿孝] at the end of the mourning period; to fulfill one's filial duties of mourning
满服[mǎn fú, ㄇㄢˇ ㄈㄨˊ, 满服 / 滿服] at the end of the mourning period; to fulfill one's filial duties of mourning
落实[luò shí, ㄌㄨㄛˋ ㄕˊ, 落实 / 落實] to implement; to carry out; fulfill; realize; ensure; make sure; practical; workable
[dǎo, ㄉㄠˇ, 蹈] tread on; trample; stamp; fulfill
未了[wèi liǎo, ㄨㄟˋ ㄌㄧㄠˇ, 未了] unfinished; outstanding (business); unfulfilled

*fulfill* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仕遂げる;為遂げる[しとげる, shitogeru] (v1,vt) to accomplish; to finish; to fulfill
任を果たす[にんをはたす, ninwohatasu] (exp,v5s) to fulfill one's duty; to discharge one's duties
充実感[じゅうじつかん, juujitsukan] (n) sense of fulfillment; sense of completeness; sense of accomplishment
叶える(P);適える[かなえる, kanaeru] (v1,vt) (1) (esp. 叶える) to grant (request, wish); to answer (prayer); (2) (esp. 適える) to fulfill (conditions); to meet (requirements); (P)
届かぬ願い[とどかぬねがい, todokanunegai] (n) unfulfilled wish
履行[りこう, rikou] (n,vs) performance; fulfillment; fulfilment; discharge; implementation; (P)
当てはまる(P);当て嵌まる[あてはまる, atehamaru] (v5r) to apply (a rule); to be applicable; to come under (a category); to fulfill; (P)
成し遂げる(P);為し遂げる[なしとげる, nashitogeru] (v1,vt) to accomplish; to finish; to fulfill; (P)
成就[じょうじゅ, jouju] (n,vs) fulfillment; fulfilment; realization; realisation; completion; (P)
未消化[みしょうか, mishouka] (n) (1) undigested (food); (2) unfulfilled (orders); unused (funds)
果たす(P);果す[はたす, hatasu] (v5s,vt) (1) to accomplish; to achieve; to carry out; to fulfill; to fulfil; to realize; to execute; to perform; to do; (suf,v5s) (2) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... entirely; (P)
満たす(P);充たす[みたす, mitasu] (v5s,vt) (1) to satisfy; to fulfill; to appease; (2) to fill (e.g. a cup); to pack; (3) to reach (a certain number); (P)
満願[まんがん, mangan] (n) fulfilment of a vow; fulfillment of a vow
経営基盤の充実[けいえいきばんのじゅうじつ, keieikibannojuujitsu] (n) fulfillment of management base; fulfilment of management base; improvement of management foundation
自己実現[じこじつげん, jikojitsugen] (n,vs) self-actualization; self-fulfillment; self-realization
見果てぬ[みはてぬ, mihatenu] (adj-pn) (arch) unfinished; unfulfilled; impossible
見果てぬ夢[みはてぬゆめ, mihatenuyume] (n) (arch) (See 見果てる) unfinished dream; unfulfilled dream; impossible dream
負い目[おいめ, oime] (n) indebtedness; unfulfilled promise; drawback; (P)
願望充足[がんぼうじゅうそく, ganboujuusoku] (n) wish fulfillment; wish fulfilment

*fulfill* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: practice ; observe ; perform ; make ; do ; fulfil ; fulfill ; accomplish ; carry out ; act FR: accomplir ; observer ; satisfaire à ; remplir
บรรลุ[v.] (banlu) EN: reach ; attain ; achieve ; accomplish ; get ; obtain ; acquire ; fulfill FR: obtenir ; réussir ; atteindre ; accomplir ; parvenir à ; arriver à ; conclure ; aboutir ; acquérir
บรรลุเป้าหมาย[v. exp.] (banlu paomā) EN: achieve ; succeed ; accomplish ; attain ; fulfill FR: réussir ; atteindre un objectif ; atteindre le but ; parvenir à ses fins
ใช้บน[v.] (chaibon) EN: fulfill one's vow ; make a votive offering ; redeem a vow to a god FR:
อิ่มเอม[adj.] (im-ēm) EN: fulfilled ; blissful ; delighted FR:
แก้บน[v.] (kaēbon) EN: fulfill one's vow ; make a votive offering ; redeem a vow to a god FR:
ลุล่วง[adj.] (lulūang) EN: accomplished ; achieved ; fulfilled ; completed ; finished ; done FR:
หนำใจ[adj.] (namjai) EN: satisfied ; fulfilled ; to one's satisfaction FR:
สัมฤทธิ-[pref.] (samritthi-) EN: accomplishment ; achievment ; fulfillment FR:
สมปรารถนา[v. exp.] (som prāttha) EN: be fulfilled FR:
สมหวัง[v.] (somwang) EN: have one's hopes fulfilled FR:
เต็มเม็ดเต็มหน่วย[adj.] (temmettemnū) EN: perfect ; excellent ; up to expectations ; fulfilled ; complete FR:
เติมเต็ม[v. exp.] (toēmtem) EN: fulfill FR: faire le plein

*fulfill* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vollziehung {f}fulfillment [Am.]; fulfilment [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *fulfill*
Back to top