ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-fulfill-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fulfill, *fulfill*,

-fulfill- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But they lie! They do not fulfill that promise. They never will!แต่พวกเขาโกหก พวกเขาไม่รู้สึก ขอสัญญา ว่าจะไม่มีคนเหล่านั้น
Now let us fight to fulfill that promise!ตอนนี้ให้เราสู้ เพื่อได้มาซึ้งคำมั่นของผม
Oh, my little sweetie pie, you have to come with me because, well, we must fulfill our destiny.ยาหยีจ๋า เธอต้องมากับฉันนะ เพราะ.. พรหมลิขิตไว้แล้ว ให้เราคู่กัน
...and fulfill the old matchmaker's guarantee to have many sons with a husband I had never met before.แล้วเติมเต็มคำยืนยันของแม่สื่อ ที่จะให้กำเนิดลูกมากมาย... กับสามีที่ฉันไม่เคยพบมาก่อน
Says I don't fulfill her needs sexually.ช่วยพาผมออกจากความเศร้าเส็งเคร็งนี่ที บอกว่าเธอทำให้มันดีขึ้นได้ บอกว่า...
I'm ready to fulfill my destiny.ผมพร้อมจะดำเนินตามลิขิตแล้ว
"If Second Party fails to fulfill the terms of this contract"ถ้าคู่กรณีคนที่สอง ล้มเหลวในการทำตามสัญญานี้
With the proviso, of course, that you pass the practical exam and you fulfill each requirement for every station.With the proviso that you pass the practical exam... ...and fulfill each requirement for every station.
He decided right there to fulfill his life-long dream.ตอนนั้นเขาตัดสินใจว่าจะเติมเต็มความฝันในการใช้ชีวิตที่ยาวนาน
We'll fulfill our responsibilities, but not interfere in each other's private lives.เราจะอยู่ด้วยกัน แต่จะไม่เข้าไปยุ่งกับชีวิตส่วนตัวไง
You said we have to fulfill our responsibilities, but never interfere in each other's private lives.เธอเคยพูดว่าเราจะอยู่ด้วยกัน แต่จะไม่ก้าวก่ายชีวิตส่วนตัวของอีกฝ่าย
It is time to fulfill my destiny. Destiny?นิเป็นเวลาแห่งชตากรรม

-fulfill- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 践 / 踐] fulfill (a promise); tread; walk
满孝[mǎn xiào, ㄇㄢˇ ㄒㄧㄠˋ, 满孝 / 滿孝] at the end of the mourning period; to fulfill one's filial duties of mourning
满服[mǎn fú, ㄇㄢˇ ㄈㄨˊ, 满服 / 滿服] at the end of the mourning period; to fulfill one's filial duties of mourning

-fulfill- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仕遂げる;為遂げる[しとげる, shitogeru] (v1,vt) to accomplish; to finish; to fulfill
任を果たす[にんをはたす, ninwohatasu] (exp,v5s) to fulfill one's duty; to discharge one's duties
叶える(P);適える[かなえる, kanaeru] (v1,vt) (1) (esp. 叶える) to grant (request, wish); to answer (prayer); (2) (esp. 適える) to fulfill (conditions); to meet (requirements); (P)

-fulfill- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: practice ; observe ; perform ; make ; do ; fulfil ; fulfill ; accomplish ; carry out ; act FR: accomplir ; observer ; satisfaire à ; remplir
บรรลุ[v.] (banlu) EN: reach ; attain ; achieve ; accomplish ; get ; obtain ; acquire ; fulfill FR: obtenir ; réussir ; atteindre ; accomplir ; parvenir à ; arriver à ; conclure ; aboutir ; acquérir
บรรลุเป้าหมาย[v. exp.] (banlu paomā) EN: achieve ; succeed ; accomplish ; attain ; fulfill FR: réussir ; atteindre un objectif ; atteindre le but ; parvenir à ses fins
ใช้บน[v.] (chaibon) EN: fulfill one's vow ; make a votive offering ; redeem a vow to a god FR:
แก้บน[v.] (kaēbon) EN: fulfill one's vow ; make a votive offering ; redeem a vow to a god FR:
เติมเต็ม[v. exp.] (toēmtem) EN: fulfill FR: faire le plein

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -fulfill-
Back to top