ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

noncompletion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *noncompletion*, -noncompletion-

noncompletion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
noncompletion (n.) ความผิดหวัง See also: ความไม่สมบูรณ์ Syn. disappointment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า noncompletion
Back to top