ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*foresee*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น foresee, -foresee-

*foresee* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
foresee (vt.) รู้ล่วงหน้า See also: รู้, หยั่งรู้, คาดคะเน Syn. divine, envision, predict
foreseeable (adj.) ที่สามารถคาดการณ์ได้ Syn. predictable
unforeseen (adj.) ที่ผิดคาด See also: ซึ่งไม่ได้คิดไว้ล่วงหน้า, ซึ่งทำนายล่วงหน้าไม่ได้ Syn. unexpected Ops. expected
English-Thai: HOPE Dictionary
foresee(ฟอร์ซี') {foresaw,foreseen,foreseeing,foresees} vt. รู้ล่วงหน้า,มองไกล,มองเห็นล่วงหน้า. vi. มองล่วงหน้า,มองไกล. -foreseeability n., See also: foreseeable adj. foreseer n., Syn. anticipate
unforeseen(อัน'ฟอร์ซีน') adj. ไม่ได้คาดคิดมาก่อน,คาดไม่ถึง,นึกไม่ถึง
English-Thai: Nontri Dictionary
foresee(vt) รู้ล่วงหน้า,เห็นล่วงหน้า,มองการณ์ไกล
unforeseen(adj) ไม่ได้นึกฝัน,ฉับพลัน,คาดไม่ถึง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
foreseeabilityความสามารถคาดการณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sudden and unforeseen damageความเสียหายฉับพลันโดยไม่คาดคิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unforeseenไม่อาจคาดหมายได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หยั่งทราบ (v.) foresee See also: anticipate, foretell Syn. หยั่งรู้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There may be an unforeseen mechanical failure.อาจจะมีความล้มเหลวทาง กลที่ไม่คาดฝัน
An accident like that – who could have foreseen that, man?อุบัติเหตุแบบนั้น ใครจะไปคาดการณ์ได้ว่ามั้ย
Johnny, it's imperative that we stay inside for the foreseeable future.จอห์นนี่, เราจำเป็นต้องอยู่ที่นี่เพื่อวันข้างหน้า.
We Can't Foresee The Painful Effectเราทำนายไม่ได้ว่ามีผลกระทบแค่ไหน
With the amount of methylamine that we got last night we can make 4 and a half pounds a week for well, for the foreseeable future.กับปริมาณของกรดเมธิลลามีน ที่เราได้มาเมื่อคืน เราจะผลิตได้4 ปอนด์ครึ่งต่ออาทิตย์ เอ่อ เพื่อในอนาคตอันใกล้
Too many unforeseeable variables.จะมีเหตุการณ์เฉพาะหน้าเกิดขึ้นมากมาย
At maximum speed baring any unforeseen traffic anomalies, we can be there in 3 hours and 17 minutes.ที่ความเร็วสูงสุด และการหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด ที่ผมมองเห็นได้ล่วงหน้าด้วยแล้ว เราสามารถไปถึงที่นั่นได้ ภายใน 3 ชั่วโมง 17 นาที
If I had foreseen her death, and the terrible retribution you would seek...ถ้าข้ารู้ล่วงหน้าว่านางต้องตาย และเรื่องเลวร้ายที่ท่านต้องเจอ
I should have foreseen the distress that your maid's loss would cause you,ข้าน่าจะเดาได้ว่า ความสูญเสียของสาวใช้ จะทำให้เจ้ากังวล
I should have foreseen this possibility.ฉันน่าจะมองเห็นล่วงหน้าว่ามันเป็นแบบนี้ได้
"Dear Mr. White, due to unforeseen circumstances,ถึง คุณ ไวท์ เนื่องจากสถานการ์ที่คาดเดาไม่ได้
I can't foresee the future but even conservatively speaking I can say that you bought yourself some real time here.งั้น เอ่อ เมื่อไหร่เขาจะได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้คะ ตอนนี้อาการเขาได้บรรเทาลงแล้ว โอเค

*foresee* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
事变[shì biàn, ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, 事变 / 事變] unforeseen event; incident
预知[yù zhī, ㄩˋ ㄓ, 预知 / 預知] anticipate; foresee

*foresee* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不意[ふい, fui] (adj-na,n,adj-no) sudden; abrupt; unexpected; unforeseen; (P)
不慮[ふりょ, furyo] (n,adj-no) unforeseen; accidental; (P)
不慮の外[ふりょのほか, furyonohoka] (exp) totally unexpected; completely unforeseen
不測[ふそく, fusoku] (n,adj-no) unexpected; unforeseen; accidental
予期せぬ[よきせぬ, yokisenu] (exp) (See 予期) unexpected; unforeseen; (P)
予見外試験結果[よけんがいしけんけっか, yokengaishikenkekka] (n) {comp} unforeseen test outcome
事情変更の原則[じじょうへんこうのげんそく, jijouhenkounogensoku] (n) clausula rebus sic stantibus (legal principle that agreements become non-binding if there is a major, unforeseeable change of circumstances)
先読み[さきよみ, sakiyomi] (n,vs) foreseeing; anticipating; reading the future
思いもかけない;思いも掛けない[おもいもかけない, omoimokakenai] (adj-i) (See 思いがけない) unexpected; contrary to expectations; unforeseen
思いもよらない;思いも寄らない[おもいもよらない, omoimoyoranai] (adj-i) unexpected; unforeseen; inconceivable
思っても見ない;思ってもみない[おもってもみない, omottemominai] (adj-i) unexpected; unforeseen; inconceivable
思わぬ[おもわぬ, omowanu] (adj-f) unexpected; unforeseen
想定外[そうていがい, souteigai] (adj-no,n) beyond expectations; beyond what one expected; not foreseen; exceeding assumptions
海の物とも山の物とも判らない[うみのものともやまのものともわからない, uminomonotomoyamanomonotomowakaranai] (exp) neither fish nor fowl; cannot be foreseen
見越す[みこす, mikosu] (v5s,vt) to anticipate; to foresee
Japanese-English: COMDICT Dictionary
予見外試験結果[よけんがいしけんけっか, yokengaishikenkekka] unforeseen test outcome
予見試験結果[よけんしけんけっか, yokenshikenkekka] foreseen test outcome

*foresee* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คาดการณ์[v.] (khātkān) EN: anticipate ; predict ; foretell ; foresee ; forecast ; guess ; speculate ; estimate ; tip FR: prévoir ; anticiper ; prédire ; spéculer ; estimer ; évaluer
คาดการณ์ล่วงหน้า[v. exp.] (khātkān lūa) EN: predict ; foresee ; forecast ; foretell FR: prédire ; prévoir
คาดหมายล่วงหน้า[v. exp.] (khātmāi lūa) EN: foresee FR:
คาดไม่ถึง[adj.] (khātmaitheu) EN: unexpected ; unanticipated ; unforeseen FR: inattendu ; imprévu
ล่วงรู้ [v.] (lūangrū) EN: perceive ; foresee ; sense ; detect ; know in advance FR: connaître à l'avance ; savoir d'avance ; prévoir
ตั้งเค้า[v.] (tangkhao) EN: forecast ; brew ; predict ; foretell ; foresee FR: annoncer ; présager
หยั่งทราบ[v.] (yangsāp) EN: foresee ; anticipate ; foretell FR:

*foresee* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unabsehbar; nicht erkennbar {adj} | auf unabsehbare Zeitunforeseeable | far into the future
Zufälligkeit {f}unforeseen event

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *foresee*
Back to top