ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-foresee-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น foresee, *foresee*,

-foresee- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We Can't Foresee The Painful Effectเราทำนายไม่ได้ว่ามีผลกระทบแค่ไหน
I can't foresee the future but even conservatively speaking I can say that you bought yourself some real time here.งั้น เอ่อ เมื่อไหร่เขาจะได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้คะ ตอนนี้อาการเขาได้บรรเทาลงแล้ว โอเค
I foresee an army of force-talented spies in my service, trained in the dark side to peer into every corner of the galaxy from afar.ข้ามองเห็นกองทัพ แห่งสายลับซึ่งมีพรสวรรค์ด้านพลัง อยู่ใต้บังคับบัญชาข้า ฝึกฝนในด้านมืด
I foresee a complication.คาดว่าจะต้องยุ่งยากแน่ การออกแบบของยานลำนี้
I don't foresee any problems.ฉันไม่เห็นว่ามีปัญหาตรงไหน ลูกสืบทอดกิจการพ่อ
If we structure my involvement through a thick veil of shells I don't foresee any complications.ถ้าผมเข้าไปยุ่งเรื่องนี้โดยมีคนบังหน้า คงไม่มีอะไรจะต้องน่ากังวล
He could foresee the blade of a rival.เขาสามารถเห็นวิถีดาบของศัตรูล่วงหน้า
But I do foresee a day far in the future when I might only hate you a little.แต่เหมือนฉันจะรู้ล่วงหน้า ว่าจะฉันต้องเจออะไรแบบนี้
I foresee we will do great things together.เราจะมาทำสิ่งที่สุดยอดด้วยกัน
How did I not foresee this?ไม่คิดเลยว่าจะมีวันนี้
I foresee you. Lullaby.ไอ ฟอร์ซี ยู ลัลลาบาย
I mean, if they can map her neural pathways, they'll be able to predict the movements of their stocks, foresee the outcomes of elections, you name it.ถ้าเขาสามารถวิเคราะห์ระบบประสาทของเธอ พวกเขาสามารถทำนายเรื่องหุ้นล่วงหน้าได้ ทำนายผลการเลือกตั้ง รวมทั้งอีกหลายๆเรื่อง

-foresee- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
見越す[みこす, mikosu] (v5s,vt) to anticipate; to foresee

-foresee- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คาดการณ์[v.] (khātkān) EN: anticipate ; predict ; foretell ; foresee ; forecast ; guess ; speculate ; estimate ; tip FR: prévoir ; anticiper ; prédire ; spéculer ; estimer ; évaluer
คาดการณ์ล่วงหน้า[v. exp.] (khātkān lūa) EN: predict ; foresee ; forecast ; foretell FR: prédire ; prévoir
คาดหมายล่วงหน้า[v. exp.] (khātmāi lūa) EN: foresee FR:
ล่วงรู้ [v.] (lūangrū) EN: perceive ; foresee ; sense ; detect ; know in advance FR: connaître à l'avance ; savoir d'avance ; prévoir
ตั้งเค้า[v.] (tangkhao) EN: forecast ; brew ; predict ; foretell ; foresee FR: annoncer ; présager
หยั่งทราบ[v.] (yangsāp) EN: foresee ; anticipate ; foretell FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -foresee-
Back to top