ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*epicure*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น epicure, -epicure-

*epicure* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
epicure (n.) ผู้มีรสนิยมสูงในการกิน See also: นักกิน Syn. epicurean, gourmet
epicurean (adj.) ซึ่งรู้จักเสพสุขกับชีวิต
epicurean (adj.) ซึ่งอุทิศให้กับความหรูหราและพิถีพิถันโดยเฉพาะการกิน
English-Thai: HOPE Dictionary
epicure(เอพ'พะเคียวร์) n. ผู้มีรสนิยมสูง,ผู้ที่พิถีพิถันในอาหารการกิน,ผู้รู้จักเลือก,ผู้รู้จักเสพย์สุข, Syn. gourmet,gourmand
English-Thai: Nontri Dictionary
epicure(n) นักกิน,คนรู้จักเลือก,ผู้มีรสนิยมสูง
epicurean(adj) เจ้าสำราญ,ชอบสนุก,ฟุ้งเฟ้อ,มีรสนิยมสูง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักกิน (n.) epicure See also: gourmet, gastronome, gourmand, glutton, epicurean, connoisseur
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The true epicure always does his shopping while the farmers set up.คนที่มีรสนิยมในการกินสูงจริงๆ ก็จะออกไปซื้อด้วยตัวเอง ขณะที่ชาวนาต้องทำเองไงล่ะ

*epicure* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エピキュリアン[, epikyurian] (n) epicurean
エピクロス主義[エピクロスしゅぎ, epikurosu shugi] (n) Epicureanism
エピクロス学派[エピクロスがくは, epikurosu gakuha] (n) Epicurean school (of philosophy)
享楽主義[きょうらくしゅぎ, kyourakushugi] (n) epicureanism; hedonism
快楽主義者[かいらくしゅぎしゃ, kairakushugisha] (n) hedonist; epicurean
美味佳肴[びみかこう, bimikakou] (n) delicacies; epicurean dishes
美食家[びしょくか, bishokuka] (n) epicure; gourmet
食道楽;食い道楽[しょくどうらく(食道楽);くいどうらく, shokudouraku ( shokudou raku ); kuidouraku] (n,adj-no) gourmand; epicure

*epicure* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักกิน[n.] (nakkin) EN: epicure ; gourmet ; gastronome ; gourmand ; glutton ; epicurean ; connoisseur FR: gastronome [m] ; gourmet [m]

*epicure* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
genusssüchtig; epikureisch {adj}epicurean

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *epicure*
Back to top