ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-epicure-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น epicure, *epicure*,

-epicure- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The true epicure always does his shopping while the farmers set up.คนที่มีรสนิยมในการกินสูงจริงๆ ก็จะออกไปซื้อด้วยตัวเอง ขณะที่ชาวนาต้องทำเองไงล่ะ

-epicure- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
食道楽;食い道楽[しょくどうらく(食道楽);くいどうらく, shokudouraku ( shokudou raku ); kuidouraku] (n,adj-no) gourmand; epicure

-epicure- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักกิน[n.] (nakkin) EN: epicure ; gourmet ; gastronome ; gourmand ; glutton ; epicurean ; connoisseur FR: gastronome [m] ; gourmet [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -epicure-
Back to top