ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*endure*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น endure, -endure-

*endure* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
endure (vi.) คงอยู่ See also: อยู่รอด, รอดมาได้ Syn. last, survive
endure (vi.) อดทน See also: ทน, ยืนหยัด, ทนทาน, คงทน Syn. bear, tolerate
endure (vt.) อดทน See also: ทน, ยืนหยัด, ทนทาน, คงทน Syn. bear, tolerate
English-Thai: HOPE Dictionary
endure(เอนดิว'เออะ) vt.,vi. อดทน,ทนทาน,ยืนยง,อดกลั้น, Syn. bear,
English-Thai: Nontri Dictionary
endure(vi,vt) ทนทาน,ทน,คงทน,อดทน,ยืนยง,ต้านทาน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กัดฟัน (v.) endure See also: make a determined effort, be patient Syn. มานะ, อดทน
ตรากตรำ (v.) endure See also: persist, persevere, struggle, attempt, strive Syn. พากเพียร, บากบั่น, อุตสาหะ, วิริยะ
ตากหน้า (v.) endure shame See also: be constantly gazed by the public, be shameless enough to (go and ask his mercy) Syn. แบกหน้า, บากหน้า
ทน (v.) endure See also: stand, tolerate, bear, put up with, withstand Syn. อดกลั้น, อั้นไว้, ทานไว้
ทนทาน (v.) endure See also: bear, stand, be durable Syn. ทน, คงทน
ทานไว้ (v.) endure See also: stand, tolerate, bear, put up with, withstand Syn. อดกลั้น, อั้นไว้
มานะ (v.) endure See also: make a determined effort, be patient Syn. พยายาม
สู้ทน (v.) endure See also: put up with, be patient, tolerate, bear Syn. อดทน, บากบั่น, พากเพียร
อดทน (v.) endure See also: bear, stand, be patient, put up with, tolerate Syn. อึด
อั้นไว้ (v.) endure See also: stand, tolerate, bear, put up with, withstand Syn. อดกลั้น, ทานไว้
อึด (v.) endure See also: bear, tolerate Syn. ทรหด, อดทน
อุตสาหะ (v.) endure See also: persist, persevere, struggle, attempt, strive Syn. พากเพียร, บากบั่น, วิริยะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The reality of these camps, despised by those who built them, and unfathomable to those who endured them.แคมป์เหล่านี้ ถูกรังเกียจโดยคนสร้างมัน และความทรมานเกินบรรยาย ที่ได้กระทำต่อผู้อาศัย
"I will show him what a man can do and what a man endures, " he thought.ฉันจะแสดงให้เขาเห็นสิ่งที่ มนุษย์สามารถทำได้ และสิ่งที่มนุษย์ยังคงอยู่ที่เขาคิด ว่า
I haven't published a word in 17 years, and still I have to endure lunatics like you.ฉันไม่ได้เขียนแม้แต่คำเดียวใน 17 ปี แต่ฉันยังต้องทนกับ คนวิกลจริตอย่างนาย
Is this to be endured? It shall not be!ไร้ญาติและไร้วาสนา นี่มันจะยืนยงมั้ยล่ะ มันต้องไม่มีทางแน่
You've no idea what I've endured. And why such haste?รู้มั๊ย มันทรมานขนาดไหน แล้วทำไมต้องเร่งด่วนขนาดนี้ด้วย
God help me endure !ขอพระผู้เป็นเจ้าช่วยลูกช้างด้วย!
Can a young woman after the odyssey of a widowhood endured for the love of country hope for protection in the shelter of a new life?ซึ่งมีเพียงคำถามเดียวว่า... หญิงสาวคนนึง... หลังจากตกพุ่มหม้ายเพราะความรักชาติ
For things are made to endure in the Shire passing from one generation to the next.สำหรับสิ่งที่ทำด้วยความล้มเหลว/ในไชร์ ..... ผ่านมาจากหนึ่งยุค/ไปข้างหน้า
It is always ready to excuse, to trust, to hope and to endure whatever comes."มันคือการพร้อมที่จะให้อภัย, เชื่อใจ และหวัง... . และยาวนาน
I can no longer endure moments when he looks bored with meฉันไม่สามารถ อดทนได้อีกต่อไป เมื่อเค้าเริ่มเบื่อ ที่จะอยู่กับฉัน
Oh, about five minutes ago, actually after I endured blistering winds, scorching desert...โอ้, ห้านาทีเอง, จริง ๆ หลังจากที่ ผมได้ฝ่าพายุ อันรุนแรง ทะเลทรายอันเร่าร้อน
He endures blistering winds and scorching desertsหลังจาก เขา ฝ่าพายุ อันรุนแรง ทะเลทรายอันเร่าร้อน

*endure* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
厉害[lì hai, ㄌㄧˋ ㄏㄞ˙, 厉害 / 厲害] difficult to deal with; difficult to endure; ferocious; radical; serious; terrible; tremendous; violent
持久[chí jiǔ, ㄔˊ ㄐㄧㄡˇ, 持久] duration; endure; lasting
[kān, ㄎㄢ, 堪] endure; may; can
[áo, ㄠˊ, 熬] endure; to boil
永存[yǒng cún, ㄩㄥˇ ㄘㄨㄣˊ, 永存] everlasting; to endure forever
[ái, ㄞˊ, 挨] next to; suffer (hunger); endure; drag out; delay; stall; play for time
惨不忍睹[cǎn bù rěn dǔ, ㄘㄢˇ ㄅㄨˋ ㄖㄣˇ ㄉㄨˇ, 惨不忍睹 / 慘不忍睹] spectacle too horrible to endure (成语 saw); tragic sight; appalling scenes of devastation
受不了[shòu bù liǎo, ㄕㄡˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ, 受不了] unbearable; unable to endure; can't stand
忍受[rěn shòu, ㄖㄣˇ ㄕㄡˋ, 忍受] bear; endure
十字架[shí zì jià, ㄕˊ ㄗˋ ㄐㄧㄚˋ, 十字架] cross; crucifix; yoke one has to endure

*endure* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
保つ[たもつ, tamotsu] (v5t,vt) to keep; to preserve; to hold; to retain; to maintain; to support; to sustain; to last; to endure; to keep well (food); to wear well; to be durable; (P)
凌ぐ[しのぐ, shinogu] (v5g,vt) (1) to endure; to keep out (e.g. rain); to stave off (e.g. starvation); (2) to pull through; to get over; to survive; (3) to surpass; to outdo; to excel; to eclipse; to defy; to slight; (P)
堪え兼ねる;耐兼ねる;堪えかねる[たえかねる, taekaneru] (v1,vi) to be unable to endure; to be unable to stand (something); to lose patience
堪え忍ぶ;耐え忍ぶ[たえしのぶ, taeshinobu] (v5b,vt) to put up with; to endure; to bear patiently
堪へる[たへる(ok), taheru (ok)] (v1,vi,vt) (See 堪える) to bear; to stand; to endure; to put up with
堪る;堪まる[たまる, tamaru] (v5r) (uk) (See 堪らない) to bear (often adds emphasis); to endure
居たたまれない;居た堪れない[いたたまれない, itatamarenai] (exp,adj-i) unable to stay (on); unable to endure being somewhere a second longer; feel like running away
居た堪らない;居たたまらない[いたたまらない, itatamaranai] (exp,adj-i) (See 居たたまれない) unable to stay (on); unable to endure being somewhere a second longer; feel like running away
持ち堪える(P);持堪える(P);持ちこたえる[もちこたえる, mochikotaeru] (v1,vt) to hold out (e.g. against pressure); to withstand; to endure; (P)
持てる[もてる, moteru] (v1,vi) (1) (See 持つ) to be able to possess (hold, get, etc.); (2) (See モテる) to be well liked; to be popular; to be pampered (spoiled, doted upon, etc.); to be welcomed; (3) to endure (the tests of time, the elements, etc.); to last; (adj-pn) (4) possessed; (5) possessing riches; having wealth; (P)
耐える(P);堪える(P);怺える[たえる(耐える;堪える)(P);こらえる(堪える;怺える)(P);こたえる(堪える)(P), taeru ( tae ru ; kotae ru )(P); koraeru ( kotae ru ; eru )(P); kotaeru ( kotae ru )] (v1,vi,vt) (1) to bear; to stand; to endure; to put up with; (v1,vi) (2) (たえる only) to support; to withstand; to resist; to brave; (3) (たえる only) to be fit for; to be equal to; (P)
耐え得る;耐えうる[たえうる, taeuru] (exp) to withstand; to be able to endure
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
耐える[たえる, taeru] Thai: อดกลั้น English: to endure

*endure* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบกหน้า[v. exp.] (baēk nā) EN: be shameless to ; be constantly gazed by the public ; endure shame ; eat humble pie ; make a humiliating supplication FR:
อึด[v. exp.] (eut) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
ฝืนทน[v.] (feūnthon) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure; bear FR: endurer ; supporter ; tolérer
จราก[n.] (jarāk) EN: endure FR:
กัดฟัน[v. exp.] (katfan) EN: endure ; make a determined effort ; be patient FR: serrer les dents (loc.)
กัดฟันทน[v. exp.] (katfan thon) EN: put up with sth ; grit one's teeth and bear it ; be patient ; endure ; support FR:
คง[v.] (khong) EN: endure ; stand ; last ; maintain FR: maintenir
กล้ำกลืน[v.] (klamkleūn) EN: tolerate ; endure ; bear FR:
ก้มหน้าทนไป[v. exp.] (komnā thon ) EN: endure with fortitude ; bear patiently FR:
มานะ[v.] (māna) EN: endure ; make a determined effort ; be patient ; exert oneself ; be industrious FR: persévérer ; persister ; se donner du mal
อดกลั้น[v.] (otklan) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure ; bear ; maintain self-control ; restrain oneself FR: maîtriser ; contenir ; supporter ; tolérer ; endurer ; se maîtriser
อดทน[v.] (otthon) EN: endure ; bear ; stand ; have patience ; be patient ; put up with ; tolerate FR: endurer ; supporter ; tolérer ; faire avec (fam.)
สถาพร[v.] (sathāphøn) EN: endure ; last ; live long FR: durer
สู้ทน[v.] (sūthon) EN: endure ; put up with FR: endurer ; permettre ; souffrir ; supporter ; tolérer ; faire avec
ตากหน้า[v.] (tāknā) EN: endure shame ; be constantly gazed by the public ; be shameless enough to FR:
ทน[v.] (thon) EN: bear ; endure ; abide ; tolerate ; put up with ; stand ; withstand FR: endurer ; souffrir ; tolérer ; supporter
ทนทาน[v.] (thonthān) EN: endure ; bear ; stand ; be durable FR: résister ; durer
ทนทุกข์[v.] (thon thuk) EN: suffer ; endure suffering FR:
ทนทุกข์ทรมาน[v.] (thon thuk t) EN: suffer ; endure suffering FR:
ตรากตรำ[v.] (trāktram) EN: suffer ; go through ; endure hardship FR: endurer ; souffrir
ยั่งยืน[v.] (yangyeūn) EN: last ; endure ; continue ; keep on FR: durer
ยืนนาน[v.] (yeūnnān) EN: last ; endure FR: durer
ยืนยง[v.] (yeūnyong) EN: last ; endure ; maintain ; live on ; continue ; persist FR: durer ; persister
ทนทรมาน[v.] (thonthøramā) EN: FR: souffrir ; endurer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *endure*
Back to top