ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*emergency*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น emergency, -emergency-

*emergency* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
emergency (n.) ภาวะเร่งด่วน See also: ภาวะฉุกเฉิน, สถานการณ์ที่ต้องรีบเร่ง Syn. accident, crisis, urgency
English-Thai: HOPE Dictionary
emergency(อิเมอ'เจินซี) n. ภาวะฉุกเฉิน,กรณีฉุกเฉิน,ภาวะปัจจุบันทันด่วน, Syn. strait
English-Thai: Nontri Dictionary
emergency(n) เหตุฉุกเฉิน,ภาวะฉุกเฉิน,กรณีฉุกเฉิน,เหตุปัจจุบันทันด่วน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
emergencyภาวะฉุกเฉิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
in case of emergencyในกรณีฉุกเฉิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emergencyทันที [การแพทย์]
Emergency services, Psychiatricบริการจิตเวชศาสตร์ฉุกเฉิน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
EMS (abbr.) บริการทางการแพทย์แบบฉุกเฉิน (คำย่อของ Emergency Medical Service)
ฉับพลัน (adj.) emergency See also: crisis, exigent, urgent, critical Syn. เร่งด่วน, รีบด่วน, เร่งรีบ Ops. ปกติ
ฉุกเฉิน (adj.) emergency See also: crisis, exigent, urgent, critical Syn. เร่งด่วน, รีบด่วน, เร่งรีบ, ฉับพลัน Ops. ปกติ
ทางออกฉุกเฉิน (n.) emergency exit
ประตูฉุกเฉิน (n.) emergency exit Syn. ทางออกฉุกเฉิน
ภาวะฉุกเฉิน (n.) emergency
รีบด่วน (adj.) emergency See also: crisis, exigent, urgent, critical Syn. เร่งด่วน, เร่งรีบ, ฉับพลัน Ops. ปกติ
หมายเลขฉุกเฉิน (n.) emergency numbers
เผื่อขาด (adv.) in case of emergency Syn. เผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ Ops. พอดี
เผื่อขาด (adv.) in case of emergency Syn. เผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ Ops. พอดี
เผื่อเหลือ (adv.) in case of emergency Syn. เผื่อขาด, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ Ops. พอดี
เผื่อเหลือ (adv.) in case of emergency Syn. เผื่อขาด, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ Ops. พอดี
เผื่อเหลือเผื่อขาด (adv.) in case of emergency Syn. เผื่อขาด, เผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ Ops. พอดี
เผื่อเหลือเผื่อขาด (adv.) in case of emergency Syn. เผื่อขาด, เผื่อเหลือ, สำรอง, เผื่อขาดเผื่อเหลือ Ops. พอดี
เร่งด่วน (adj.) emergency See also: crisis, exigent, urgent, critical Syn. รีบด่วน, เร่งรีบ, ฉับพลัน Ops. ปกติ
เรื่องฉุกเฉิน (n.) emergency See also: necessity, scrape, difficulty, predicament Syn. เรื่องเร่งด่วน
เรื่องเร่งด่วน (n.) emergency See also: necessity, scrape, difficulty, predicament
เหตุฉุกเฉิน (n.) emergency Syn. เรื่องฉุกเฉิน, เรื่องด่วน
ไฟสำรอง (n.) emergency generator
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have an emergency call on line five from a Mr Hamm.มีโทรศัพท์ฉุกเฉินสาย 5 จากคุณแฮมม์ค่ะ
Check down the field for emergency equipment.ตรวจสอบสนามบิน สำหรับอุปกรณ์ฉุกเฉิน
Every piece of emergency equipment you can reach.อุปกรณ์ฉุกเฉินทุกชิ้นที่คุณหยิบถึง
Tower to all emergency vehicles, runway is niner.หอควบคุมเรียก ยานพาหนะฉุกเฉิน รันเวย์ที่ 9
If you land too fast, use your emergency brakes. Red handle's right in front.ลงพื้นเร็วเกินไป ใช้เบรคฉุกเฉินของคุณ ที่จับสีแดงข้างหน้า
Only communications of an emergency distress nature are allowed between the Leonov and Discovery.การสื่อสารเฉพาะฉุกเฉิน ธรรมชาติความทุกข์ที่ได้รับ อนุญาต ระหว่าง ลีอนอฟ และ ดิสคัเฟอ รี
I am a trained cardiovascular respiratory emergency assist technician.ผมเคยฝึกปฐมพยาบาลโรคหัวใจ
I had to take care of an emergency patient.ฉันมัวแต่ ต้องดูแลผู้ป่วย
Announce a state of emergency, arrest all members of the executive council and remove them from the chain of command!ประกาศสถานะสภาวะฉุกเฉินและ จับกุมสมาชิกสภาทั้งหมด... ...และย้ายพวกเขาออกจาก เงื่อนไขของคำสั่ง!
Repeating this advisory from the Office of Emergency Preparedness.'ย้ำ นี่คือคำเตือนจาก ศูนย์เตรียมการฉุกเฉิน'
In case of emergency, the exits are here, here, here, here,here, here, here, here, here, here, here, here, anywhere!ในกรณีฉุกเฉิน ทางออกอยู่นี่ นี่ นี่ นี่ๆๆๆๆๆๆๆๆ ทุกที่
Remember, our biggest asset in an emergency is calm, clear thinking.ส่วนชั้นเคยทำที่ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมที่ 'Old Korea Daily' ชื่อนากายอนค่า เอาล่ะ งั้นก้อตั้งใจทำงานล่ะ

*emergency* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
周济[zhōu jì, ㄓㄡ ㄐㄧˋ, 周济 / 周濟] help to the needy; emergency relief; charity; to give to poorer relative; (also 賙濟|赒济)
赒济[zhōu jì, ㄓㄡ ㄐㄧˋ, 赒济 / 賙濟] help to the needy; emergency relief; charity; to give to poorer relative; (also 周濟|周济)
救灾救济司[jiù zāi jiù jì sī, ㄐㄧㄡˋ ㄗㄞ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ ㄙ, 救灾救济司 / 救災救濟司] emergency aid committee (of PRC Ministry of Civil Affairs 民政部)
土牛[tǔ niú, ㄊㄨˇ ㄋㄧㄡˊ, 土牛] clay ox; mound of earth on a dike (ready for emergency repairs)
急刹车[jí shā chē, ㄐㄧˊ ㄕㄚ ㄔㄜ, 急刹车 / 急剎車] emergency braking
急救站[jí jiù zhàn, ㄐㄧˊ ㄐㄧㄡˋ ㄓㄢˋ, 急救站] emergency desk; first aid office
急诊[jí zhěn, ㄐㄧˊ ㄓㄣˇ, 急诊 / 急診] emergency call; emergency (medical) treatment
急诊室[jí zhěn shì, ㄐㄧˊ ㄓㄣˇ ㄕˋ, 急诊室 / 急診室] emergency room
应急出口[yìng jí chū kǒu, ˋ ㄐㄧˊ ㄔㄨ ㄎㄡˇ, 应急出口 / 應急出口] emergency exit
应急待命[yīng jí dài mìng, ㄐㄧˊ ㄉㄞˋ ㄇㄧㄥˋ, 应急待命 / 應急待命] emergency standby
应急措施[yìng jí cuò shī, ˋ ㄐㄧˊ ㄘㄨㄛˋ ㄕ, 应急措施 / 應急措施] emergency measure
应急照射[yīng jí zhào shè, ㄐㄧˊ ㄓㄠˋ ㄕㄜˋ, 应急照射 / 應急照射] emergency exposure
应急状态[yīng jí zhuàng tài, ㄐㄧˊ ㄓㄨㄤˋ ㄊㄞˋ, 应急状态 / 應急狀態] emergency state
抢险[qiǎng xiǎn, ㄑㄧㄤˇ ㄒㄧㄢˇ, 抢险 / 搶險] emergency (measures); to react to an emergency
联邦紧急措施署[lián bāng jǐn jí cuò shī shǔ, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ ㄘㄨㄛˋ ㄕ ㄕㄨˇ, 联邦紧急措施署 / 聯邦緊急措施署] Federal Emergency Management Agency; FEMA
急救[jí jiù, ㄐㄧˊ ㄐㄧㄡˋ, 急救] first aid; emergency treatment
戒严[jiè yán, ㄐㄧㄝˋ ㄧㄢˊ, 戒严 / 戒嚴] martial law; emergency measures
急中生智[jí zhōng shēng zhì, ㄐㄧˊ ㄓㄨㄥ ㄕㄥ ㄓˋ, 急中生智] quick witted in an emergency; able to react resourcefully
场区应急[chǎng qū yīng jí, ㄔㄤˇ ㄑㄩ ㄐㄧˊ, 场区应急 / 場區應急] area emergency
疏散措施[shū sàn cuò shī, ㄕㄨ ㄙㄢˋ ㄘㄨㄛˋ ㄕ, 疏散措施] evacuation; measures to evacuate a building in an emergency
急智[jí zhì, ㄐㄧˊ ㄓˋ, 急智] quick witted; able to think fast in an emergency
应急[yìng jí, ˋ ㄐㄧˊ, 应急 / 應急] respond to an emergency

*emergency* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
110番[ひゃくとおばん, hyakutooban] (n,vs) police emergency tel. no. (in Japan); (P)
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor
ECCS[イーシーシーエス, i-shi-shi-esu] (n) emergency core cooling system; ECCS
UNICEF[ユニセフ, yunisefu] (n) United Nations Children's Fund (formerly Children's Emergency Fund); UNICEF; (P)
アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁[アメリカがっしゅうこくれんぽうきんきゅうじたいかんりちょう, amerika gasshuukokurenpoukinkyuujitaikanrichou] (n) Federal Emergency Management Agency of the United States; FEMA
いざ鎌倉[いざかまくら, izakamakura] (n) case that something major happens; event of an emergency; when it comes to the crunch
イマージェンシー[, ima-jienshi-] (n) emergency
エマージェンシー[, ema-jienshi-] (n) emergency
エマージェンシーランディング[, ema-jienshi-randeingu] (n) emergency landing
オクトパス[, okutopasu] (n) (1) (abbr) octopus; (2) octopus regulator; alternate 2nd stage air pressure regulator used as an alternate air source in an emergency
コンピュータ緊急対応センター[コンピュータきんきゅうたいおうセンター, konpyu-ta kinkyuutaiou senta-] (n) {comp} JP Computer Emergency Response Term; JPCERT-CC
まさかの時[まさかのとき, masakanotoki] (exp) in time of need; for a rainy day; in case of emergency
もしもの事;若しものこと[もしものこと, moshimonokoto] (exp) emergency; accident; rare possibility; unexpected occurrence
一一九番(P);119番[ひゃくじゅうきゅうばん, hyakujuukyuuban] (n) ambulance and fire brigade emergency tel. no. (in Japan); (P)
一朝有事[いっちょうゆうじ, icchouyuuji] (exp) (when) the time of need arises; should an emergency occur
不動心[ふどうしん, fudoushin] (n) (1) imperturbability; steadfastness; (2) {MA} cool head in an emergency; keeping one's calm (e.g. during a fight)
事変[じへん, jihen] (n) accident; disaster; incident; uprising; emergency; (P)
仮泊[かはく, kahaku] (n,vs) emergency anchoring
仮眠室[かみんしつ, kaminshitsu] (n) nap room (e.g. for doctors in an emergency ward, or firefighters in a fire station)
危急[ききゅう, kikyuu] (n) (1) emergency; (2) endangerment (of a species); (P)
危急存亡[ききゅうそんぼう, kikyuusonbou] (n) life-and-death matter; an emergency or crisis where survival is threatened
回転灯[かいてんとう, kaitentou] (n) flashing lights; revolving lights; lights used on the top of emergency vehicles
国際緊急援助隊[こくさいきんきゅうえんじょたい, kokusaikinkyuuenjotai] (n) international disaster relief team; international emergency aid unit
[きゅう, kyuu] (adj-na) (1) urgent; sudden; abrupt; (2) sharp; steep; precipitous; (3) rapid; swift; fast; (n) (4) emergency; crisis; (5) hurrying; haste; (6) (See 序破急) (in gagaku or noh) end of a song; (P)
急場をしのぐ;急場を凌ぐ[きゅうばをしのぐ, kyuubawoshinogu] (exp,v5g) to use a stopgap measure to cope with an emergency
救急シート[きゅうきゅうシート, kyuukyuu shi-to] (n) emergency blanket
救急救命士[きゅうきゅうきゅうめいし, kyuukyuukyuumeishi] (n) paramedic; emergency medical technician
火急[かきゅう, kakyuu] (adj-na,n,adj-no) emergency; urgency
災害対策本部[さいがいたいさくほんぶ, saigaitaisakuhonbu] (n) disaster countermeasures office (temporary structure in case of emergency); headquarters for disaster control; disaster response headquarters
焦眉[しょうび, shoubi] (n) emergency; urgency; imminence
特需[とくじゅ, tokuju] (n) emergency demands; special procurement (particularly in time of war); (P)
緊急[きんきゅう, kinkyuu] (adj-na,n,adj-no) urgent; pressing; emergency; (P)
緊急シート[きんきゅうシート, kinkyuu shi-to] (n) emergency blanket
緊急停止[きんきゅうていし, kinkyuuteishi] (n,vs) emergency stop; emergency shut down; emergency shutdown; scram (nuclear reactor)
緊急医療チーム[きんきゅういりょうチーム, kinkyuuiryou chi-mu] (n) emergency medical assistance team; EMAT
緊急対策[きんきゅうたいさく, kinkyuutaisaku] (n,vs) emergency measures; urgent countermeasures
緊急措置[きんきゅうそち, kinkyuusochi] (n,vs) emergency measures; urgent countermeasures
緊急救命室[きんきゅうきゅうめいしつ, kinkyuukyuumeishitsu] (n) emergency room; ER; casualty department
緊急時環境線量情報予測システム[きんきゅうじかんきょうせんりょうじょうほうよそくシステム, kinkyuujikankyousenryoujouhouyosoku shisutemu] (n) System for Prediction of Environmental Emergency Dose Information; SPEEDI
緊急浮上[きんきゅうふじょう, kinkyuufujou] (n) emergency ascent (submarine); emergency surfacing
Japanese-English: COMDICT Dictionary
非常用取り出しホール[ひじょうようとりだしホール, hijouyoutoridashi ho-ru] emergency eject hole

*emergency* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารยามฉุกเฉิน[n. exp.] (āhān yām ch) EN: emergency food FR:
ฉุกเฉิน[n.] (chukchoēn) EN: emergency ; crisis FR: urgence [f] ; crise [f]
ไฟฉุกเฉิน[n. exp.] (fai chukcho) EN: emergency light FR: éclairage de sécurité [m] ; éclairage de secours [m]
เหตุฉุกเฉิน[n. exp.] (hēt chukcho) EN: emergency FR: situation critique [f]
ห้องฉุกเฉิน[n. exp.] (hǿng chukch) EN: emergency room FR: salle d'urgence [f]
กรณีฉุกเฉิน[n. exp.] (karanī chuk) EN: emergency ; case of emergency FR:
กรณีมีเหตุฉุกเฉิน[n. exp.] (karanī mī h) EN: in an emergency ; in cases of emergency FR:
หมายเลขฉุกเฉิน[n. exp.] (māilēk chuk) EN: emergency numbers FR: numéro d'appel d'urgence [m]
หน่วยกู้ชีพ[n. exp.] (nūay kū chī) EN: emergency medical services (EMS) FR:
ภาวะฉุกเฉิน[n. exp.] (phāwa chukc) EN: state of emergency ; emergency ; emergency decree FR: cas d'urgence [fm]
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข[n. exp.] (phāwa chukc) EN: public health emergency FR:
เผื่อเหลือเผื่อขาด[xp] (pheūa leūak) EN: in case of emergency FR:
พระราชกำหนด[n.] (phrarātchak) EN: Royal Act ; Royal enactment ; royal emergency decree ; emergency decree FR:
ประกาศภาวะฉุกเฉิน[n. exp.] (prakāt phāw) EN: emergency decree FR:
ประกาศภาวะฉุกเฉิน[v. exp.] (prakāt phāw) EN: declare a state of emergency ; invoke a state of emergency FR: déclarer l'état d'urgence
ประตูฉุกเฉิน[n. prop.] (pratū chukc) EN: emergency door ; emergency exit FR: porte de secours [f]
เร่งด่วน[adj.] (rengduan) EN: emergency ; urgent FR: urgent
เรื่องฉุกเฉิน[n. exp.] (reūang chuk) EN: emergency FR:
191[X] (røi-kāo-neu) EN: 191(emergency) FR:
รถหวอ[n. exp.] (rot wø) EN: emergency vehicle ; siren-equipped car ; ambulance ; police car ; fire-engine ; fire-truck FR: véhicule muni d'une sirène [m] ; véhicule d'intervention rapide [m] ; ambulance [f] ; voiture de police [f] ; camion de pompiers [m]
สถานการณ์ฉุกเฉิน[n. exp.] (sathānakān ) EN: state of emergency ; emergency FR: état d'urgence [m]
สินค้าที่ซื้อในยามฉุกเฉิน[n. exp.] (sinkhā thī ) EN: emergency goods FR:
ทางออกฉุกเฉิน[n. exp.] (thāng-øk ch) EN: emergency exit FR: sortie de secours [f]
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน[n. exp.] (wētchasāt c) EN: emergency medicine FR: médecine d'urgence [f]
วิกฤตการณ์[n.] (wikrittakān) EN: crisis ; critical period ; emergency FR: crise [f] ; urgence [f]
ยามฉุกเฉิน[X] (yām chukcho) EN: emergency FR:
ยามคับขัน[n. exp.] (yām khapkha) EN: critical period ; emergency FR: période critique [f]

*emergency* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Katastrophenalarm {m}disaster alert; emergency alert
Katastrophenschutz {m} (Organisation)emergency services
Notaufnahme {f} (im Krankenhaus)emergency admission; emergency room
Notbremse {f} | die Notbremse ziehenemergency brake | to apply the emergency brake
Flucht- und Rettungswege {pl}escape and emergency routes
Fluchtweg {m}escape route; emergency escape route
Notrutsche {f}escape chute; emergency escape chute
Hochwassernotstand {m}flood emergency
Netzersatz {m}emergency generating unit
Notabschaltung {f}emergency cutout
Notausgang {m}emergency exit
Notauslösung {f}emergency tripping
Notbeleuchtung {f}emergency lighting
Notendschalter {m}emergency limit switch
Notfalleinheit {f}emergency service unit
Noteinsatzfahrzeug {n}emergency vehicle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *emergency*
Back to top