ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*duplicity*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น duplicity, -duplicity-

*duplicity* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
duplicity (n.) การหลอกลวง See also: ความไม่ซื่อตรง, การทรยศ Syn. falseness, infedelity, treachery Ops. fidelity, faithfulness
English-Thai: HOPE Dictionary
duplicity(ดิวพลิส'ซิที) n. การตีสองหน้า,การหลอกลวง,ความไม่ซื่อตรง,การมีลักษณะคู่,การซ้ำกัน, Syn. double, See also: dealing
English-Thai: Nontri Dictionary
duplicity(n) การตีสองหน้า,การหลอกลวง,ความไม่ซื่อตรง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
duplicityการฟ้องซ้ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"We're here today because we find ourselves in a world where duplicity and theft"เรามาที่นี้วันนี้เพราะพบว่าตัวเอง อยู่ในโลกที่ความหลอกลวงและการปล้นชิง
No, in order to be a team, we need to focus our duplicity on others.ไม่ เป็นคำสั่่งให้เป็นทีม เราต้องมุ่งไปที่การหลอกลวงคนอื่น
Your duplicity amazes me.ตีสองหน้าเก่งเหลือเชื่อ
Prentiss read your doubt as duplicity and so did we.เพรนติสเห็นว่าคุณน่าสงสัยเหมือนกับเรา
I'm even worse at duplicity,ฉันเป็นพวกที่แย่ในเรื่องหลอกลวงที่สุดเลย
Here's to duplicity.ที่นี้ต่อไปก็ต้องแสร้งตีสองหน้า
I don't know how you do it... the duplicity.ผมไม่รู้ว่าคุณทำได้ยังไง ตีสองหน้า

*duplicity* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
二枚舌[にまいじた, nimaijita] (n,adj-no) double-dealing; duplicity; equivocation; double-tongued; (P)
内股膏薬[うちまたこうやく;うちまたごうやく, uchimatakouyaku ; uchimatagouyaku] (n) double-dealer; fence-sitter; timeserver; moving back and forth between two sides in a conflict; duplicity; turncoat
弐心;二心[にしん;ふたごころ, nishin ; futagokoro] (n) duplicity; treachery; double-dealing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *duplicity*
Back to top