ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-duplicity-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น duplicity, *duplicity*,

-duplicity- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"We're here today because we find ourselves in a world where duplicity and theft"เรามาที่นี้วันนี้เพราะพบว่าตัวเอง อยู่ในโลกที่ความหลอกลวงและการปล้นชิง
No, in order to be a team, we need to focus our duplicity on others.ไม่ เป็นคำสั่่งให้เป็นทีม เราต้องมุ่งไปที่การหลอกลวงคนอื่น
Your duplicity amazes me.ตีสองหน้าเก่งเหลือเชื่อ
Prentiss read your doubt as duplicity and so did we.เพรนติสเห็นว่าคุณน่าสงสัยเหมือนกับเรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -duplicity-
Back to top