ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*drudge*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น drudge, -drudge-

*drudge* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drudge (n.) คนที่ทำงานหนัก See also: คนทำงานน่าเบื่อ, คนทำงานใช้แรงงาน Syn. farmer, farmhand
drudge (vi.) ทำงานหนัก See also: ทำงานน่าเบื่อ Syn. toil, labor, grub
drudger (n.) ผู้ที่เหงื่อไหลไคลย้อย See also: ผู้ที่ทำงานหนัก Syn. toiler, slave
drudgery (n.) งานหนัก See also: งานน่าเบื่อ Syn. housework, chores, toil, sweat
English-Thai: HOPE Dictionary
drudge(ดรัดจฺ) vi.,n. (คนที่) ทำงานหนักหรืองานที่จืดชืดน่าเบื่อ., See also: drudgingly adv. ดูdrudge drudgery n. ดูdrudge, Syn. slave,grind
English-Thai: Nontri Dictionary
drudge(n) คนทำงานหนัก,คนที่ทำงานจำเจ
drudgery(n) งานจำเจ,งานน่าเบื่อ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดักดาน (v.) drudge
ตรำ (v.) drudge See also: endure, suffer, undergo Syn. ตรากตรำ, กรำ, ทนทำ
ทนทำ (v.) drudge See also: endure, suffer, undergo Syn. ตรากตรำ, กรำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A lifetime of drudgery on a pittance?เพื่อไปทำงานหนัก แลกเงินน้อยนิดไปตลอดชีวิต
Freedom from the drudgery of every day life freedom as abstract ideal.อิสระจากงานที่น่าเบื่อหน่ายในทุกๆวันของชีวิต อิสระเหมือนกับความฝันอันเลิศเลอ
Guy moves more dirt than "The Drudge Report."เขาขุดค้นซะยิ่งกว่าThe Drudge Report ซะอีก
The invention of a motor that could work continuously, eliminating countless human hours of drudgery, would be more than enough to make you a fortune and land you in the history books.การประดิษฐ์ของมอเตอร์ที่ สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง กำจัดชั่วโมงของมนุษย์นับ ไม่ถ้วนของน่าเบื่อหน่าย จะมากกว่าพอที่จะ ทำให้คุณมีโชคลาภ
Mom, can we not drudge up the past for once?อย่าขุดคุ้ยอดีตสักครั้งจะได้ไหม
Same old drudge, day in, day out.ทำงานหนักแบบเดิมทั้งวันทั้งคืน
I might just be hiding from the evergrowing tedium of New Jersey's drudgery.หรือว่าอาจจะจบลงที่ ไม่ละขอบคุณ แล้วก็หายตัวไปจาก นิวเจอซี่ที่น่าเบื่อ
Uh, Sully's on the crawl on the big three cable news stations, all over "drudge."เอ่อ ซุลลี่แย่แล้วหล่ะ เป็นข่าวอยู่ในสามสถานีใหญ่
The king does not have time for this drudgery.ฝ่าบาทไม่มีเวลามาทำอะไรน่าเบื่อนี่หรอก
At about the same time that William Herschel was discovering infrared light in his parlor in England, a young boy named Joseph Fraunhofer was trapped in hopeless drudgery.ในเวลาเดียวกับที่วิลเลียมเฮอร์เชล ได้รับการค้นพบแสงอินฟราเรด ในห้องนั่งเล่นของเขาในอังกฤษ เด็กชายคนหนึ่งชื่อ โจเซฟ ฟรอนฮอเฟอ

*drudge* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がり勉;我利勉[がりべん, gariben] (n,vs) drudge; grind; someone who studies too much; cram-study (for exam, etc.)
マネージャー(P);マネジャー(P);マネージャ[, mane-ja-(P); maneja-(P); mane-ja] (n) (1) manager (e.g. of a business, an idol, etc.); (2) in a sports team (esp. at school) someone who does the routine drudge work; (P)
命の洗濯[いのちのせんたく, inochinosentaku] (exp,n) casting off the drudgery of everyday life and doing as one pleases; kicking back

*drudge* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนที่ทำงานหนัก[n. exp.] (khon thī th) EN: drudge FR: bourreau du travail [m] (fig.)
งานหนัก[n. exp.] (ngān nak) EN: hard work ; heavy work ; hard labour ; heavy labour ; drudgery FR: travail pénible [m] ; tâche pénible [f] ; labeur [m] (litt.) ; lourde besogne [f]
งานหนักที่น่าเบื่อ[n. exp.] (ngān nak th) EN: drudgery FR: corvée [f] ; tâche ingrate [f]
ทำงานหนัก[v. exp.] (tham ngān n) EN: work hard ; do heavy work ; work strenuously ; drudge ; grind ; toil FR: travailler dur ; bûcher (fam.) ; bosser dur (fam.) ; travailler comme une bête ; travailler comme un boeuf (loc.)
ทนทำ[v. exp.] (thon tham) EN: drudge FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *drudge*
Back to top