ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*despondency*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น despondency, -despondency-

*despondency* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
despondency (n.) ความหมดหวัง See also: ความหมดกำลังใจ, ความสิ้นหวัง, การไร้ความสุข Syn. discouragement Ops. hopefulness, cheerfulness
English-Thai: HOPE Dictionary
despondency(ดิสพอน'เดินซี,-เดินซฺ) n. ความหดหู่ใจ,ความท้อแท้, Syn. dejection ###A. cheedrfulness
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความขุ่นมัว (n.) despondency See also: turbidness, muddle, frustration, dullness Syn. ความมัวหมอง

*despondency* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
落胆[らくたん, rakutan] (n,vs) discouragement; despondency; dejection; disappointment; (P)
虚脱[きょだつ, kyodatsu] (n,vs) prostration; lethargy; collapse; despondency
虚脱感[きょだつかん, kyodatsukan] (n) despondency

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *despondency*
Back to top