ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-despondency-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น despondency, *despondency*,

-despondency- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
虚脱[きょだつ, kyodatsu] (n,vs) prostration; lethargy; collapse; despondency
虚脱感[きょだつかん, kyodatsukan] (n) despondency

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -despondency-
Back to top