ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*decree*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น decree, -decree-

*decree* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
decree (n.) พระราชกฤษฎีกา See also: กฎ, ข้อบังคับ, พระราชกฤษฎีกา, คำพิพากษา Syn. command, dictum, edict, order, proclaimation
decree (vi.) พิพากษา See also: ตัดสินชี้ขาด, ตัดสิน, บัญชา Syn. command, proclaim, order
decree (vt.) พิพากษา See also: ตัดสินชี้ขาด, ตัดสิน, บัญชา Syn. command, proclaim, order
decree absolute (n.) คำสั่งศาลให้หย่า See also: คำพิพากษาให้หย่า
English-Thai: HOPE Dictionary
decree(ดีครี') n. คำสั่ง,คำบัญชา,คำพิพากษา,พระราชกฤษฎีกา,ประกาศิตของสวรรค์ v. สั่ง,บัญชา,พิพากษา,ประกาศใช้กฎหมาย
English-Thai: Nontri Dictionary
decree(n) กฎ,พระราชกฤษฎีกา,คำสั่ง,คำบัญชา,ประกาศิต,คำพิพากษา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
decree๑. กฤษฎีกา๒. คำสั่งของศาล (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
decree absoluteคำสั่งเด็ดขาดของศาลให้การสมรสสิ้นสุดลง (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กฤษฎีกา (n.) decree See also: royal decree Syn. กติกา, พระราชกฤษฏีกา
การกำหนด (n.) decree See also: order, decide, appoint Syn. การตั้งกฎเกณฑ์, แบบ
การตั้งกฎเกณฑ์ (n.) decree See also: order, decide, appoint Syn. การกำหนด, แบบ
นิยม (n.) decree See also: order, decide, appoint Syn. การกำหนด, การตั้งกฎเกณฑ์, แบบ
พ.ร.ฎ. (n.) royal decree Syn. พระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกา (n.) royal decree
พระราชกฤษฏีกา (n.) decree See also: royal decree Syn. กติกา
ราชทัณฑ์ (n.) punishment by royal decree See also: a penalty imposed by the king Syn. โทษหลวง
ราชวโรงการ (n.) royal decree See also: king´s command, king´s instructions, king´s order Syn. ราชโองการ, ราชโยงการ
โทษหลวง (n.) punishment by royal decree See also: a penalty imposed by the king
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Caught up in some incomprehensible hierarchy, dressed in a blue-striped uniform, sometimes classified under the decree known as "Nacht und Nebel"ถูกให้ยศตำแหน่ง โดยไม่เป็นที่เข้าใจ ถูกให้ใส่เครื่องแบบสีฟ้าลายทาง และถูกตีตราด้วยตัวย่อของคำว่า "Nacht und Nebel"
Our girls abstained from relieving themselves all day in compliance with your decree that we produce this for youเด็กผู้หญิงของเราที่ละเว้นจาก relieve themselves ทั้งวัน... ...ในการร่วมมือกับคำสั่งของคุณ ... ...
This decree from the Emperor allows us to subdue the Deer God!คำสั่งจากจักรพรรดิ... นี่ ... ช่วยให้เราสามารถปราบกวางพระเจ้า!
I suggest we sit on a bench for the morning, there's another official decree "no Jews allowed on public benches".แต่ก็ไม่ได้ มีกฎห้ามยิวใช้ม้านั่งสาธารณะ บ้ากันใหญ่แล้ว
This decree will come into force on the first of December, 1939 and applies to all Jews over 12 years of age.ข้อบังคับนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 1939 และบังคับใช้กับชาวยิวที่มีอายุเกิน 12 ปี
The Jews that do not respect this decree will be severely punished.ชาวยิวที่ฝ่าฝืนกฎข้อบังคับนี้ จะถูกลงโทษอย่างหนัก
Headmaster these boys have flouted the Decree for the Restriction of Underage Wizardry.อาจารย์ใหญ่ เด็กพวกนี้ได้ละเมิดกฎข้อห้ามใช้ เวทย์มนตร์ของพ่อมดไม่บรรลุนิติภาวะ
Seven years later the U.S. Patent office issued a one sentence decree you can patent anything in the world that's alive except a full birth human being.7 ปีต่อมา สำนักงานสิทธิบัตรสหรัฐฯ ออกกฤษฎีกาประโยคเดียวว่า คุณสามารถจดสิทธิบัตรอะไรก็ได้ในโลกที่มีชีวิต
And furthermore, I hereby decree that the princesses of the Middle Kingdom, wherever they may be, are released from their vow, and may marry whomsoever they please.จากนี้ต่อไป ข้าขอเอ่ยคำประกาศิต เจ้าหญิงทุกพระองค์ของแผ่นดินนี้ ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใดก็ตาม จะหลุดพ้นจากคำสัตย์สัญญาที่ให้ไว้ และสามารถจะสมรสกับชายใดก็ตาม ที่เป็นพอใจของพวกนาง
The late king gave His Majesty a decree permitting him to have me executed.อดีตพระราชาให้พระบัญชาฝ่าบาท อนุญาตให้พระองค์ลงโทษเราเหรอ
As a clear violation of the decree... for the reasonable restriction of Underage Sorcery, you are hereby expelled from Hogwarts School.ซึ่ง#8203; เป็น#8203; การละ#8203;
Under the tone of educational decree #23 as it acted by the ministerภายใต้กฤษฎีกาการศึกษาฉบับที่ 23 โดยท่านรัฐมนตรี

*decree* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旨意[zhǐ yì, ㄓˇ ㄧˋ, 旨意] decree; order
法令[fǎ lìng, ㄈㄚˇ ㄌㄧㄥˋ, 法令] decree; ordinance
册府元龟[Cè fǔ yuán guī, ㄘㄜˋ ㄈㄨˇ ㄩㄢˊ ㄍㄨㄟ, 册府元龟 / 冊府元龜] Prime tortoise of the record bureau, Song dynasty historical encyclopedia of political essays, autobiography, memorials and decrees, compiled 1005-1013 under Wang Qinruo 王欽若|王钦若 and Yang Yi 楊億|杨亿, 1000 scrolls
[lìng, ㄌㄧㄥˋ, 令] make or cause to be; order; command; decree; honorable
认命[rèn mìng, ㄖㄣˋ ㄇㄧㄥˋ, 认命 / 認命] to accept misfortunes as decreed by fate; resigned to sth
功令[gōng lìng, ㄍㄨㄥ ㄌㄧㄥˋ, 功令] decree
政令[zhèng lìng, ㄓㄥˋ ㄌㄧㄥˋ, 政令] government decree

*decree* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上意[じょうい, joui] (n) will or decree (esp. of shogun); emperor's wishes
勅(P);詔(P)[ちょく(勅)(P);みことのり(P), choku ( choku )(P); mikotonori (P)] (n) imperial decree; imperial edict; (P)
命令[めいれい, meirei] (n,vs) (1) order; command; decree; directive; (2) {comp} (software) instruction; statement; (P)
大統領布告[だいとうりょうふこく, daitouryoufukoku] (n) presidential decree; presidential proclamation
悪令[あくれい, akurei] (n) bad decree
易姓革命[えきせいかくめい, ekiseikakumei] (n) revolution (change of dynasty) decreed by Heaven when the incumbent emperor is found lacking in moral virtue (old Chinese political thought)
[さく, saku] (n) (1) new moon; (2) first day of the lunar month; (3) (in ancient China) next year's calendar and decrees (distributed by the Emperor at year's end)
王法[おうほう, ouhou] (n) royal decree
詔勅[しょうちょく, shouchoku] (n) imperial edict; decree
詔書[しょうしょ, shousho] (n) imperial edict; decree; (P)
院宣[いんぜん;いんせん, inzen ; insen] (n) imperial command (decree); decree of cloistered emperor

*decree* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัญญัติ[n.] (banyat) EN: regulation ; act ; law ; decree ; regulation ; enactment ; provision FR: décret [m] ; loi [f] ; règle [f] ; ordonnance [f] ; précepte [m]
บัญญัติ[v.] (banyat) EN: enact ; prescribe ; legislate ; decree ; lay down ; formulate ; ordain ; regulate FR: décréter ; promulguer ; légiférer ; ordonner
กำหนดกฎเกณฑ์[n. exp.] (kamnot kotk) EN: regulation ; decree ; rule ; law FR: décret [m] ; loi [f] ; règle [f] ; règlement [m]
คำสั่งศาล[n. exp.] (khamsang sā) EN: writ ; ruling ; decree ; court order ; judicial order FR: décison judiciaire [f] ; acte judiciaire [m] ; injonction [f]
กฎ[n.] (kot) EN: law ; rule ; regulation ; edict ; enactment ; ordinance ; decree ; statute ; principle ; theory FR: loi [f] ; arrêté [m] ; règle [f] ; règlement [m] ; décret [m] ; principe [m]
กฤษฎีกา[n.] (kritsadīkā) EN: decree ; ordinance ; edict ; royal decree FR: décret [m] ; ordonance [f] ; édit [m]
โองการ[n.] (ōngkān) EN: sacred command ; royal edict ; royal decree FR: ordre du roi [m]
ปัญญัติ[v.] (panyat) EN: legislate ; decree FR:
ภาวะฉุกเฉิน[n. exp.] (phāwa chukc) EN: state of emergency ; emergency ; emergency decree FR: cas d'urgence [fm]
พระราชกำหนด[n.] (phrarātchak) EN: Royal Act ; Royal enactment ; royal emergency decree ; emergency decree FR:
ประกาศภาวะฉุกเฉิน[n. exp.] (prakāt phāw) EN: emergency decree FR:
ราชทัณฑ์[n.] (rātchathan) EN: punishment by royal decree ; penalty imposed by the king FR:
โทษหลวง[n. exp.] (thōt lūang) EN: punishment by royal decree FR:

*decree* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maulkorberlass {m}decree muzzling freedom of speech

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *decree*
Back to top