ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*daring*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น daring, -daring-

*daring* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
daring (adj.) กล้าหาญ See also: เสี่ยง, โลดโผน, กล้า, กล้าได้กล้าเสีย Syn. brave, bold, adventurous
daring (n.) ความกล้าหาญ See also: ความกล้า, ความกล้าได้กล้าเสีย Syn. bravery, boldness, courage
daringly (adv.) อย่างกล้าหาญ See also: อย่างท้าทาย, อย่างอาจหาญ Syn. bravely, boldly
English-Thai: HOPE Dictionary
daring(แด'ริง) n. ความกล้า,ความอาจหาญ adj. กล้า,อาจหาญ,กล้าผจญภัย, See also: daringly adv. ดูdaring daringness n. ดูdaring, Syn. brave,bold
English-Thai: Nontri Dictionary
daring(adj) กล้าหาญ,ใจกล้า,อาจหาญ,บังอาจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใจถึง (adj.) daring See also: brave, sporting, fearless, undaunted, bold Syn. ใจกล้า, กล้าได้กล้าเสีย, กล้าเสี่ยง Ops. ขี้ขลาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nobody knows for sure just how much was taken in the daring pre-dawn raid... at the Lufthansa cargo terminal at Kennedy Airport.ไม่มีใครระบุจำนวนเงินชัดเจนที่ถูกปล้น ไปตอนรุ่งเช้าจาก คลังสินค้าลุฟท์ฮันซาในสนามบินเคนเนดี้ได้
You sure are a daring nurse...เธอแน่ใจนะว่าเป็นพยาบาล..
We've just received this footage of a daring police raid.เราเพิ่งได้รับเทปบันทึกภาพ ที่กล้าหาญของตำรวจ.
Aren't you daring. Doing that here.เที่ยงแล้ว ทอดอะไรกินกันเถอะ.
And a daring disregard for human life opened fire.และกราดยิงใส่ผู้คน โดยไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลย
THE DRIVER WOULD HAVE BEEN GOING EXTRA SLOW, LIKE HE WAS DARING ANYONE TO CUT HIM OFF.ผมหมายถึง ผมคุยกับโทนี่ว่าหมอนี่แต่งตัวอย่างกับนักเลง
But the Council feels your daring may put others in danger.แต่สภารู้สึกว่าเจ้ากำลังจะพาพวกเราไปสู่หายนะ
After a daring rescue and narrow escape,หลังจากภารกิจช่วยชีวิตและหลบหนีมาได้อย่างฉิวเฉียด
With the help of Count Dooku's sinister agents, the villainous Viceroy has made a daring getaway.ด้วยความช่วยเหลือ จากสายลับชั่วร้ายของเคาท์ดูกู อุปราชโฉดได้หลบหนีไปอย่างอุกอาจ
What a daring girl!ช่างเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญเสียจริง!
So it is with the myth of Icarus, the legend of a boy who fashioned wings from feathers and wax, daring to fly into the heavens.มันคือตำนานของอิคารัส ตำนานของเด็กชาย ผู้ซึ่งมีปีกที่ทำจากไขและขนนก บินสู่สวรรค์อย่างกล้าหาญ
I'm gonna try to flip this thing over now, which is a rather daring thing to do.ฉันจะพยายามที่จะกลับมัน ซึ่งมันเป็นสิ่งท้าทายมาก

*daring* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
敢怒而不敢言[gǎn nù ér bù gǎn yán, ㄍㄢˇ ㄋㄨˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄧㄢˊ, 敢怒而不敢言] angry, but not daring to speak out (成语 saw); obliged to remain silent about one's resentment; unable to voice objections
大胆[dà dǎn, ㄉㄚˋ ㄉㄢˇ, 大胆 / 大膽] brazen; audacious; outrageous; bold; daring; fearless
魄力[pò lì, ㄆㄛˋ ㄌㄧˋ, 魄力] courage; daring; boldness
好汉做事,好汉当[hǎo hàn zuò shì, ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ, hao3 han4 dang1, 好汉做事,好汉当 / 好漢做事,好漢當] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here
急先锋[jí xiān fēng, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄢ ㄈㄥ, 急先锋 / 急先鋒] daring vanguard; pioneer; leading figure
敢做敢当[gǎn zuò gǎn dāng, ㄍㄢˇ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄢˇ ㄉㄤ, 敢做敢当 / 敢做敢當] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here
果敢[guǒ gǎn, ㄍㄨㄛˇ ㄍㄢˇ, 果敢] courageous; resolute and daring
胆大[dǎn dà, ㄉㄢˇ ㄉㄚˋ, 胆大 / 膽大] daring
气贯长虹[qì guàn cháng hóng, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˋ ㄔㄤˊ ㄏㄨㄥˊ, 气贯长虹 / 氣貫長虹] spirit reaches to the rainbow; full of noble aspiration and daring

*daring* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
きかん気;利かん気[きかんき, kikanki] (adj-na,n,adj-no) daring; unyielding
ソルダリング;ソルダーリング[, sorudaringu ; soruda-ringu] (n) soldering
ボリュームレンダリング[, boryu-murendaringu] (n) {comp} volume rendering
マネーローンダリング[, mane-ro-ndaringu] (n) money laundering
マネーロンダリング[, mane-rondaringu] (n) money laundering
レンダリング[, rendaringu] (n) {comp} rendering
ローンダリング[, ro-ndaringu] (n,vs) laundering (e.g. of money)
ロンダリング[, rondaringu] (n) laundering
不敵[ふてき, futeki] (adj-na,n) daring; fearless; intrepid; bold; tough; (P)
剽悍[ひょうかん, hyoukan] (adj-na,n) fierceness; daring
勇猛果敢[ゆうもうかかん, yuumoukakan] (n,adj-na) daring and resolute; having dauntless courage
壮挙[そうきょ, soukyo] (n) ambitious (heroic) undertaking; daring enterprise; grand scheme
大胆[だいたん, daitan] (adj-na,n) bold; daring; audacious; (P)
大胆奔放[だいたんほんぽう, daitanhonpou] (n,adj-na,adj-no) bold and unrestrained; daring and unfettered
大胆巧妙[だいたんこうみょう, daitankoumyou] (n,adj-na) bold and clever; daring and ingenious; audacious and masterly
大胆至極[だいたんしごく, daitanshigoku] (n,adj-na) the height of daring; very courageous (reckless), extremely audacious
太い[ふとい, futoi] (adj-i) (1) fat; thick; (2) deep (of a voice); (3) daring; shameless; brazen; (4) (sl) lucky (billiards); (P)
度胸千両[どきょうせんりょう, dokyousenryou] (n) being bold; daring; plucky; having a lot of guts; being quite nerveless
思い切って(P);思いきって[おもいきって, omoikitte] (adv) resolutely; boldly; daringly; (P)
敢為[かんい, kan'i] (n) daring
豪快奔放[ごうかいほんぽう, goukaihonpou] (n,adj-na) big-hearted and free-spirited; daring and uninhibited
進取果敢[しんしゅかかん, shinshukakan] (adj-na) enterprising and daring; boldly forward-looking
野太い;篦太い;箆太い[のぶとい, nobutoi] (adj-i) (1) audacious; daring; bold; impudent; cheeky; (2) throaty (voice); rough; deep; hoarse

*daring* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจ[adj.] (āt) EN: brave ; courageous ; bold ; daring ; audacious FR: brave ; courageux ; audacieux
อาจหาญ[adj.] (āt-hān) EN: bold ; audacious ; valiant ; intrepid ; daring ; courageous ; fearless FR: audacieux ; courageux
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
ห้าว[adj.] (hāo) EN: bold and vigourous ; daring ; tough FR:
ใจกล้า[adj.] (jaiklā) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome FR:
ใจถึง[adj.] (jaitheung) EN: daring ; tough ; ready-to-go ; having the guts FR: c'est un cœur de lion
ก๋า[adj.] (kā) EN: bold ; daring ; audacious FR: audacieux
กำแหง[adj.] (kamhaēng) EN: daring ; bold ; audacious ; overbearing ; haughty ; cheeky FR: audacieux ; hardi ; intrépide ; effronté
เก่งกาจ[adj.] (kengkāt) EN: fearless ; daring FR: audacieux
กล้า[adj.] (klā) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; enterprising ; courageous ; valiant ; gallant ; valorous ; audacious FR: courageux ; brave ; vaillant ; audacieux ; entreprenant ; volontaire
แกล้วกล้า[adj.] (klaeo klā) EN: brave ; courageous ; bold ; audacious ; daring FR:
โลดโผน[adj.] (lōtphōn) EN: thrilling ; exciting ; sensational ; gripping ; riveting ; stirring ; breathtaking ; adventurous ; daring ; extraordinary ; daredevil FR: sensationnel ; palpitant ; extraordinaire ; spectaculaire ; audacieux
ผาดโผน[adj.] (phātphōn) EN: darevil ; daring ; wild ; frisky FR:
ผาดโผน[adv.] (phātphōn) EN: adventurously ; daringly ; dangerously FR:
ปล้นอย่างอุกอาจ[X] (plon yāng u) EN: daring robbery ; outrageous robbery FR:
หรา[adv.] (rā) EN: daringly ; unhesitatingly ; quickly FR:
อย่างอุกอาจ[adj.] (yāng uk-āt) EN: daring ; outrageous FR:
ยิ่งว่ายิ่งยุ[v. exp.] (ying wā yin) EN: the more warning the more daring ; be counterproductive FR:

*daring* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wagnis {n}daring feat; daring exploit
Wagestück {n}daring deed
Wagemut {m}daring

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *daring*
Back to top