ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*clash*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น clash, -clash-

*clash* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clash (vt.) ขัดแย้ง
clash (vi.) ขัดแย้ง Syn. conflict, fail to harmonize
clash (vt.) ตัดกัน (สี)
clash (vi.) ตัดกัน (สี)
clash against (phrv.) ชนอย่างเเรง See also: กระแทก
clash against (phrv.) ไม่เข้ากับ See also: ขัดกับ Syn. clash with, jar with
clash against (phrv.) ไม่เห็นด้วยกับ See also: ขัดแย้งกับ Syn. conflict with
clash against (phrv.) ต่อสู้กับ Syn. clash with
clash on (phrv.) ไม่เห็นด้วยกับ See also: ขัดแย้งในเรื่อง Syn. clash over
clash over (phrv.) ไม่เห็นด้วยกับ See also: ขัดแย้งในเรื่อง Syn. clash on
clash with (phrv.) ไม่เข้ากับ See also: ไม่กลมกลืนกับ Syn. clash against, jar with
clash with (phrv.) เกิดขึ้นเวลาเดียวกัน See also: เกิดร่วมกับ Syn. coincide with
clash with (phrv.) ไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรงกับ Syn. conflict with
English-Thai: HOPE Dictionary
clash(แคล?) {clashed,clashing,clashes} vi. เสียงดังกระทบกัน,ปะทะโครม,ขัดแย้ง vt. ชนเสียงดัง n. เสียงดังปะทะ,ความขัดแย้ง,การต่อสู้การต่อต้าน,สงคราม
English-Thai: Nontri Dictionary
clash(n) การทะเลาะ,การปะทะ,การขัดแย้ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การต่อสู้ (n.) clash See also: conflict, confrontation, fight Syn. การเผชิญหน้า, การประจันหน้า
การประจันหน้า (n.) clash See also: conflict, confrontation, fight Syn. การต่อสู้, การเผชิญหน้า
การปะทะ (n.) clash See also: conflict, confrontation, fight Syn. การต่อสู้, การเผชิญหน้า, การประจันหน้า
การเผชิญหน้า (n.) clash See also: conflict, confrontation, fight Syn. การต่อสู้, การประจันหน้า
งัดข้อ (v.) clash See also: fight, argue, collide, dispute Syn. โต้เถียง, ขัดแย้ง, ไม่ลงรอย, ทะเลาะ, ถกเถียง Ops. เห็นด้วย
ไม่ลงรอย (v.) clash See also: fight, argue, collide, dispute Syn. โต้เถียง, ขัดแย้ง, ทะเลาะ, ถกเถียง Ops. เห็นด้วย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
...as police clashed with neo-Nazi protesters.ขณะที่ตำรวจปะทะกับ ผู้ประท้วงนีโอนาซี
All his 40 years have been a straight road to this one gleaming moment in destiny this one radiant clash of shield and spear sword and bone, and flesh and blood.กระบี่ปะทะผู้กล้า และเลือดปะทะเนื้อ ท่านเสียดายเพียงว่า มีกำลังน้อยไปจะอุทิศให้ เราถูกตามรอย
In the 3,000 meter race, Zola Budd clashed with the American, Mary Decker.ในการแข่ง3,000เมตร โซล่า บั๊ด ชนกับนักวิ่งอเมริกัน แมรี่ เด็กเคอร์
Maybe he thinks it will clash with his uniform.เขาไม่คิดมั่งเหรอ.. ว่าเดี๋ยวมันก็ดันเสื้อเขาปริหรอก
I DON'T CARE IF IT'S MURAKAMI.IT CLASHES WITH MY SOFA."ต่อให้มันเป็นมูรากามิก็ตาม นั่นไม่เข้ากับโซฟาของฉันเลย
No, no, no, that clashes with the bunting.ไม่ ไม่ ไม่ มันไม่เข้ากับธงประดับ
Just 2000 of our ancestors clashed against 7000 of Tokugawa's elite!บรรพบุรุษเราแค่ 2,000 คน ปะทะกับกองทัพ 7,000 คนของโตกุกาว่า
Violent scenes in London today as police clashed with protesters over the controversial new blood-rationing schemes.พร้อมกับผู้ประท้วง ได้เข้ามาโต้เถียง กับนโยบายในการใช้เลือดใหม่ ผู้ประท้วงได้กล่าวว่า นโยบายในการแจกจ่ายเลือดใหม่นี่
More importantly... even if it somehow makes it to opening night, it will clash with top-notch musicals.ยิ่งกว่านั้น... แม้กระทั่งวันงานเปิดตัว ยังชนกับท็อป-น็อชอีก
In a fierce battle for survival, the Republic and separatist armies have clashed in the distant sullust system.ในระหว่างการต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดของฝ่าย สาธารณรัฐ กับ ฝ่ายแบ่งแยก กองทัพทั้งสองได้ปะทะกันในหมู่ระบบดาวอันไกลโพ้น
Screw West Side Story, this is Clash of the Titans.ช่างหัว west side story ปะไร นี่แหละ Clash of Titans
She told me that the clash between the Wolf and the Eagle has been foretold.นางบอกฉันว่าการประชัญ ของหมาป่า กับนกเหยี่ยวถูกทำนายแล้ว

*clash* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuò, ㄎㄨㄛˋ, 漷] clashing of two currents
[huī, ㄏㄨㄟ, 豗] clash; grunting of pigs
边衅[biān xìn, ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄣˋ, 边衅 / 邊釁] clash on the frontier; border conflict
冲突[chōng tū, ㄔㄨㄥ ㄊㄨ, 冲突 / 衝突] conflict; to conflict; clash of opposing forces; collision (of interests); contention

*clash* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガシャン[, gashan] (int) clash
がたり[, gatari] (adv) (on-mim) with a bang (clash, bump)
ガチッと;がちっと[, gachitsu to ; gachitto] (adv) (on-mim) with a clashing or clanging sound
ガチャン;がちゃん;ガチン;がちん[, gachan ; gachan ; gachin ; gachin] (adv-to,n) (on-mim) (with a) slamming noise (door, telephone receiver); (with a) banging noise; (with a) clash (broken dish); (with a) clank; (with a) bang
ジャーン[, ja-n] (n) (1) clash; bang; (int) (2) Ta-dah!
ばったり;ばったん[, battari ; battan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) with a clash; with a thud; with a bang; with a flop; plump; (2) (on-mim) unexpectedly (meeting someone); (3) (on-mim) suddenly (ending); abruptly (coming to a halt)
ぶつかり合い[ぶつかりあい, butsukariai] (n) collision; clashing
ぶつかり合う[ぶつかりあう, butsukariau] (v5u,vt) to collide; to clash
丁々発止;丁丁発止[ちょうちょうはっし, chouchouhasshi] (adv,n) (sound) of clashing swords; (arguing) as fiercely as clashing and blocking swords
心のぶつかり合い[こころのぶつかりあい, kokoronobutsukariai] (exp) clash of minds (between friends); discord; emotional conflict
打つかる[ぶつかる, butsukaru] (v5r,vi) (1) (uk) to strike against; to collide with; to bump into; to conflict; (2) to encounter; to meet; (3) to clash; (P)
搗ち合う;かち合う[かちあう, kachiau] (v5u,vi) to clash; to be in conflict with
激突[げきとつ, gekitotsu] (n,vs) crash into; clash; (P)
食い違う(P);食違う(P);くい違う;食いちがう[くいちがう, kuichigau] (v5u,vi) to cross each other; to run counter to; to differ; to clash; to go awry; (P)

*clash* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จ๊ะ[v.] (ja) EN: meet accidentally ; collide ; clash ; coincide FR: rencontrer par hasard ; tomber sur ; coïncider
การปะทะ[n.] (kān patha) EN: clash ; conflict ; confrontation ; fight ; charge FR: conflit [m] ; affrontement [m]
การปะทะกัน[n. exp.] (kān patha k) EN: clash FR: confrontation [f]
การเผชิญหน้า[n.] (kān phachoē) EN: clash ; confrontation FR: confrontation [f] ; affrontement [m]
กระทุ้ง[v.] (krathung) EN: knock ; tamp ; pound ; ram ; drive out ; clash ; beat ; batter ; strike ; dash ; poke ; jab ; stab ; nudge ; push FR: battre ; frapper ; secouer ; broyer ; piler
ไม่ถูกโรคกัน[v. exp.] (mai thuk rō) EN: conflict ; clash ; collide ; contend FR:
นัดซ้อนกัน[n. exp.] (nat søn kan) EN: dates clash with each other FR:
งัดข้อ[v.] (ngatkhø) EN: be at loggerheads ; have a clash of ideas FR: avoir une prise de bec
ปะทะ[v.] (patha) EN: collide head on ; crash ; clash ; knock ; bump against ; collide with FR: entrer en collision ; heurter ; frapper
ปะทะ[v.] (patha) EN: contravene ; conflict ; fight ; batter ; collide ; encounter ; attack ; clash ; confront versus FR: affronter ; être en conflit
พ้อง[v.] (phøng) EN: be identical ; agree ; clash FR: coïncider ; être identique ; tomber en même temps ; être d'accord ; s'accorder
ผลประโยชน์ขัดกัน[n. exp.] (phonprayōt ) EN: clash of interests ; conflict of interests FR:
ปีนเกลียว[v.] (pīnklīo) EN: contradict ; have a conflict with ; clash FR:
ประเชิญ[v.] (prachoēn) EN: collide ; clash ; confront ; encounter FR:
ประจวบ[v.] (prajūap) EN: coincide ; be coincident with ; be coincidental with ; clash ; occur at the same time ; come together accidentally FR: coïncider
ซ้อนกัน[v. exp.] (søn kan) EN: overlap ; clash with each other FR:
วิวาท[v.] (wiwāt) EN: dispute ; argue ; debate ; quarrel ; squabble ; clash ; bully FR: se disputer ; se quereller

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *clash*
Back to top