ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*choice*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น choice, -choice-

*choice* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
by choice (idm.) โดยจงใจ See also: อย่างเจตนา
choice (n.) การเลือก Syn. option, pick, selection
choice (n.) ทางเลือก See also: ตัวเลือก Syn. pick, selection
choice (adj.) ที่มีคุณภาพดี See also: ชั้นดี, ชั้นเยี่ยม Syn. prime, prize, quality
choice (n.) ส่วนที่ดีที่สุด See also: ส่วนประกอบที่ดีที่สุด
choice (n.) สิ่งที่ถูกเลือก See also: ผู้ที่ถูกเลือก Syn. pick, selection
choice (sl.) ดีเยี่ยม
multiple-choice (adj.) ซึ่งมีคำตอบหลายคำตอบให้เลือก
pro-choice (adj.) ซึ่งสนับสนุนสิทธิสตรีให้เลือกว่าจะดำเนินหรือยุติการตั้งครรภ์
English-Thai: HOPE Dictionary
choice(ชอยซฺ) n. การเลือก,สิ่งที่ถูกเลือก,ทางเลือก,ความพิถีพิถัน,เนื้อชั้นดีadj. ดีเยี่ยม,เด่นที่สุด,ซึ่งเลือกสรรแล้ว,คัดเลือก, See also: choiceness n. ดูchoice -Phr. (at choice เลือกได้ตามชอบใจ)
free-choiceadj. ซึ่งเลือกเองได้ตามใจชอบ
hobson's choiceการเลือกได้เพียงอย่างเดียวที่เสนอ,การไม่มีโอกาสเลือก
English-Thai: Nontri Dictionary
choice(n) สิ่งที่เลือก,ทางเลือก,โอกาสในการเลือก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
choice of lawการเลือกใช้กฎหมาย (ก. ระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล) [ดู conflict of laws ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pro-choiceฝ่ายปกป้องสตรีในการทำแท้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brand choiceการเลือกชื่อตราผลิตภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Choice (Psychology)การเลือก (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Multiple-choice examinationsการสอบแบบสอบปรนัย [TU Subject Heading]
Rational choice theoryทฤษฎีการเลือกอย่างมีเหตุผล [TU Subject Heading]
Route choiceการเลือกเส้นทาง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวเลือก (n.) choice See also: selectness
ตัวเลือก (n.) choice See also: selectness
ทางเลือก (n.) choice See also: alternatives, option Syn. ช่องทาง, โอกาส, หนทาง, ลู่ทาง, วิธีเลือก, วิถีทาง
วิธีเลือก (n.) choice See also: alternatives, option Syn. ช่องทาง, โอกาส, หนทาง, ลู่ทาง, วิถีทาง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have no choice hereฉันไม่มีทางเลือกที่นี่
I have no choice but to accept the invitationฉันไม่มีทางเลือก ต้องรับคำเชิญนั้น
We haven't got much of a choice hereที่นี่พวกเราไม่มีทางเลือกมากนัก
Since he has set his mind to it, I had no choice but to give upนับแต่เขาตั้งใจทำในสิ่งนั้น ฉันก็ไม่มีทางเลือกนอกจากยอมแพ้
I really have no choiceฉันไม่มีทางเลือกจริงๆ
I realize you have been given no choiceฉันเข้าใจว่าคุณไม่มีทางเลือกเลย
There's not a lot of choiceมีทางเลือกไม่มากนัก
You leave me no choiceคุณไม่ให้ทางเลือกกับฉันเลย
I don't think we have much choiceฉันไม่คิดว่าพวกเรามีทางเลือกมากนัก
You always have a choiceคุณมีทางเลือกเสมอ
I have no choiceฉันไม่มีทางเลือก
It means you have no choiceมันหมายความว่าคุณไม่มีทางเลือก
We don't have a choiceเราไม่มีทางเลือกเลย
The time has come to make a choiceถึงเวลาที่ต้องเลือกแล้ว
I seldom make a wrong choice!ฉันแทบไม่เคยเลือกผิดเลยนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He felt the strength of the great fish moving steadily toward what he had chosen... ... and he thought, "When once through my treachery... ... it had been necessary for him to make a choice... ... his choice had been to stay in the deep water... ... far oเขารู้สึกแข็งแรงของปลาที่ดี ผ่านสายที่มีต่อการเคลื่อนไหว อย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เขาได้รับการแต่งตั้งและ เขาคิดว่า
My choice was to go there and find him beyond all people.ทางเลือกของฉันคือการไปที่ นั่น และพบเขาเกินกว่าคนทุกคน
"... with your choice of sheriff.ต่อนายอำเภอที่ท่านเลือกมา
OK, he's a terrible risk, but what other choice have we got?เขาคือการเสี่ยงอย่างมาก แต่เรามีทางเลือกอะไรอีกล่ะ
All right, all right. We got no choice now !Or a dead whatever the hell you are!
So our choice is him or us?ดังนั้นทางเลือกของเราเป็นเขา หรือเรา?
What choice have we?เราจะเลือกอะไรได้อีก?
You have no choices. You'll have to give us the weeks that we've asked for.คุณไม่มีทางเลือก นอกจากให้เวลาเรา
Look at these samples. all multiple choice. it's easy.ดูตัวอย่างข้อสอบพวกนี้ เป็นแบบ multi-choice ง่ายๆ
What other choice do we have?- แล้วมีทางเลือกอื่นมั้ย?
What choice have you got?เธอมีทางเลือกอื่นอีกหรือเปล่าล่ะ ?
We have no choice, then. Use your guns!เราไม่มีทางเลือกแล้ว ใช้ปืนของเธอ!

*choice* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不得已[bù dé yǐ, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄧˇ, 不得已] act against one's will; have no alternative but to; have to; to have no choice; must
排列[pái liè, ㄆㄞˊ ㄌㄧㄝˋ, 排列] array; arrangement; permutation (i.e. ordered choice of n elements out of m)
宁缺毋滥[nìng quē wú làn, ㄋㄧㄥˋ ㄑㄩㄝ ˊ ㄌㄢˋ, 宁缺毋滥 / 寧缺毋濫] better to have nothing (than substandard choice) (成语 saw); would prefer to go without than accept shoddy option
精选[jīng xuǎn, ㄐㄧㄥ ㄒㄩㄢˇ, 精选 / 精選] carefully chosen; handpicked; best of the bunch; choice (product); concentration (mining); to concentrate; to winnow
不得不[bù dé bù, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄅㄨˋ, 不得不] have no choice or option but to; cannot but; have to; can't help it; can't avoid
别无[bié wú, ㄅㄧㄝˊ ˊ, 别无 / 別無] have no other (choice, alternative etc)

*choice* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お好み[おこのみ, okonomi] (n,adj-no) choice; preference
[, ka] (prt) (1) (was written with 歟) indicates question (sentence end); (2) indicates choice, doubt, etc.; (P)
ざるを得ない[ざるをえない, zaruwoenai] (exp) cannot help (doing); have no choice but to; am compelled to; am obliged to; it is incumbent upon (me) to
ざる得ない[ざるえない, zaruenai] (exp) (See ざるを得ない) cannot help (doing); have no choice but to
しかない[, shikanai] (exp) have no choice; (P)
チョイス[, choisu] (n,vs) choice; selection
テレチョイス[, terechoisu] (n) {comp} Telechoice
ナイスチョイス[, naisuchoisu] (exp) nice choice
ピックアップ[, pikkuappu] (n,vs) pick-up; choice or selection; picking out (from a larger list)
フィールダーズチョイス[, fi-ruda-zuchoisu] (n) fielder's choice
フィルダーズチョイス[, firuda-zuchoisu] (n) fielder's choice
フィルダースチョイス(P);フィルダーチョイス[, firuda-suchoisu (P); firuda-choisu] (n) fielder's choice (baseball); (P)
今はこれまで;今は是迄[いまはこれまで, imahakoremade] (conj,exp,adv) unavoidable; this is it; this is the end; left with no choice
候補[こうほ, kouho] (n) (1) candidate; contender; prospect; pick; choice; list; (2) candidacy; candidature; nomination; (P)
取捨[しゅしゃ, shusha] (n,vs) choice; option; rejection or adoption; (P)
取捨分別[しゅしゃふんべつ, shushafunbetsu] (n,vs) make a choice among many; select the good (desirable, necessary, relevant) and discard the rest; decision to adopt or reject
取捨選択[しゅしゃせんたく, shushasentaku] (n,vs,adj-no) selection; making a choice; sifting; decision to adopt or reject
可能選択[かのうせんたく, kanousentaku] (n) available choice
好き好む[すきこのむ, sukikonomu] (v5m,vt) to do something by choice; to like; to be fond of
好み[ごのみ, gonomi] (n) liking; taste; choice; (P)
好んで[このんで, kononde] (n) by (from) choice; by (for) preference; of one's own accord; of one's (own) free will; on purpose; deliberately; intentionally; (P)
安全牌;安全パイ[あんぜんぱい(安全牌);あんぜんパイ(安全パイ), anzenpai ( anzenpai ); anzen pai ( anzen pai )] (n) (1) mahjong tile that may be discarded without risking benefiting an opponent; (2) no-risk choice; easily handled person
採択[さいたく, saitaku] (n,vs) adoption; selection; choice; (P)
月下推敲[げっかすいこう, gekkasuikou] (n) polish; elaboration; repeatedly working over one's writing; being very scrupulous in the choice of diction
用語[ようご, yougo] (n) (1) term; terminology; (2) wording; choice of words; phraseology; (P)
見立て[みたて, mitate] (n) (1) choice; selection; (2) diagnosis; medical opinion; (3) judgement; legal opinion; (4) comparison; parodic allusion
辞令[じれい, jirei] (n) (1) notice of personnel change (appointment, dismissal, etc.); (2) wording; choice of language; phraseology; (P)
選択制[せんたくせい, sentakusei] (n) selective system; system that offers choices
騎虎の勢い[きこのいきおい, kikonoikioi] (exp) having no choice but to carry on; having no choice but to go on; unable to change one's course of action; a man riding a tiger cannot disembark halfway through
Japanese-English: COMDICT Dictionary
テレチョイス[てれちょいす, terechoisu] Telechoice
取捨選択[しゅしゃせんたく, shushasentaku] sifting (vs), making a wise choice
選択[せんたく, sentaku] choice (vs), selection
選択値入力装置[せんたくちにゅうりょくそうち, sentakuchinyuuryokusouchi] choice device
選択型[せんたくがた, sentakugata] choice type
選択肢[せんたくし, sentakushi] selection, choices (of a multiple choice test)

*choice* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟังก์ชันการเลือก[n. exp.] (fangchan kā) EN: choice function FR:
หัวกะทิ[X] (hūakathi) EN: cream of the crop ; elite ; the best ; top ; choice of very good quality FR: crème (fig.) [f] ; élite [f] ; ce qu'il y a de meilleur ; le fin du fin ; quintessence [f] (litt.)
การเลือก[n.] (kān leūak) EN: choice ; selection FR: choix [m] ; sélection [f]
เลือกเฟ้น[v.] (leūakfen) EN: pick and choose ; select ; select carefully ; make a choice ; pick ; choose ; assort ; elect FR: choisir soigneusement
ไม่มีทางเลือก[v. exp.] (mai mī thān) EN: have no choice ; can't help it FR: ne pas avoir le choix ; il n'y a pas le choix
มีทางเลือก[v. exp.] (mī thāngleū) EN: have a choice FR: avoir le choix
สรร[v.] (san) EN: choose ; select ; pick ; pick out ; opt ; make a choice ; cull FR: sélectionner ; choisir ; faire son choix ; trier
สัจพจน์การเลือก[n. exp.] (satjaphot k) EN: axiom of choice FR:
ทางเลือก[n.] (thāng leūak) EN: choice ; alternative ; option FR: choix [m] ; option [f] ; alternative [f]
ตัวเลือก[n. exp.] (tūa leūak) EN: option ; choice ; alternative ; way ; selectness FR: option [f] ; alternative [f]

*choice* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berufswahl {f}choice of occupation; choice of profession
Wahl {f} | eine Wahl treffen | seine Wahl treffen | die Qual der Wahl habenchoice | to make a choice | to take one's choice | to be spoilt for choice
Namensgebung {f}naming; choice of a name
klar; rein; unverfälscht {adj} | eine klare Wahl | eine klare Antwort auf eine klare Fragestraight | a straight choice | a straight answer to a straight question
Wortwahl {f}choice of words; diction

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *choice*
Back to top