ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-choice-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น choice, *choice*,

-choice- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have no choice hereฉันไม่มีทางเลือกที่นี่
I have no choice but to accept the invitationฉันไม่มีทางเลือก ต้องรับคำเชิญนั้น
We haven't got much of a choice hereที่นี่พวกเราไม่มีทางเลือกมากนัก
Since he has set his mind to it, I had no choice but to give upนับแต่เขาตั้งใจทำในสิ่งนั้น ฉันก็ไม่มีทางเลือกนอกจากยอมแพ้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He felt the strength of the great fish moving steadily toward what he had chosen... ... and he thought, "When once through my treachery... ... it had been necessary for him to make a choice... ... his choice had been to stay in the deep water... ... far oเขารู้สึกแข็งแรงของปลาที่ดี ผ่านสายที่มีต่อการเคลื่อนไหว อย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เขาได้รับการแต่งตั้งและ เขาคิดว่า
My choice was to go there and find him beyond all people.ทางเลือกของฉันคือการไปที่ นั่น และพบเขาเกินกว่าคนทุกคน
"... with your choice of sheriff.ต่อนายอำเภอที่ท่านเลือกมา
OK, he's a terrible risk, but what other choice have we got?เขาคือการเสี่ยงอย่างมาก แต่เรามีทางเลือกอะไรอีกล่ะ
All right, all right. We got no choice now !Or a dead whatever the hell you are!
So our choice is him or us?ดังนั้นทางเลือกของเราเป็นเขา หรือเรา?
What choice have we?เราจะเลือกอะไรได้อีก?
What other choice do we have?- แล้วมีทางเลือกอื่นมั้ย?
What choice have you got?เธอมีทางเลือกอื่นอีกหรือเปล่าล่ะ ?
Annie, you got no choice in the matter.แอนนี่ เธอไม่มีทางเลือกแล้วนะ
You don't have a choice in that matter.นายไม่มีสิทธิ์เลือกขนาดนั้น
Their weapons of choice were comparing their children.อาวุธของพวกเธอก็คือ การเปรียบเทียบลูกๆของพวกเธอเอง

-choice- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
排列[pái liè, ㄆㄞˊ ㄌㄧㄝˋ, 排列] array; arrangement; permutation (i.e. ordered choice of n elements out of m)
精选[jīng xuǎn, ㄐㄧㄥ ㄒㄩㄢˇ, 精选 / 精選] carefully chosen; handpicked; best of the bunch; choice (product); concentration (mining); to concentrate; to winnow
不得不[bù dé bù, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄅㄨˋ, 不得不] have no choice or option but to; cannot but; have to; can't help it; can't avoid

-choice- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ざるを得ない[ざるをえない, zaruwoenai] (exp) cannot help (doing); have no choice but to; am compelled to; am obliged to; it is incumbent upon (me) to
ざる得ない[ざるえない, zaruenai] (exp) (See ざるを得ない) cannot help (doing); have no choice but to
ナイスチョイス[, naisuchoisu] (exp) nice choice
ピックアップ[, pikkuappu] (n,vs) pick-up; choice or selection; picking out (from a larger list)
フィールダーズチョイス[, fi-ruda-zuchoisu] (n) fielder's choice
フィルダーズチョイス[, firuda-zuchoisu] (n) fielder's choice
フィルダースチョイス(P);フィルダーチョイス[, firuda-suchoisu (P); firuda-choisu] (n) fielder's choice (baseball); (P)
今はこれまで;今は是迄[いまはこれまで, imahakoremade] (conj,exp,adv) unavoidable; this is it; this is the end; left with no choice
取捨分別[しゅしゃふんべつ, shushafunbetsu] (n,vs) make a choice among many; select the good (desirable, necessary, relevant) and discard the rest; decision to adopt or reject
可能選択[かのうせんたく, kanousentaku] (n) available choice
月下推敲[げっかすいこう, gekkasuikou] (n) polish; elaboration; repeatedly working over one's writing; being very scrupulous in the choice of diction
用語[ようご, yougo] (n) (1) term; terminology; (2) wording; choice of words; phraseology; (P)
辞令[じれい, jirei] (n) (1) notice of personnel change (appointment, dismissal, etc.); (2) wording; choice of language; phraseology; (P)
騎虎の勢い[きこのいきおい, kikonoikioi] (exp) having no choice but to carry on; having no choice but to go on; unable to change one's course of action; a man riding a tiger cannot disembark halfway through
Japanese-English: COMDICT Dictionary
取捨選択[しゅしゃせんたく, shushasentaku] sifting (vs), making a wise choice
選択[せんたく, sentaku] choice (vs), selection
選択値入力装置[せんたくちにゅうりょくそうち, sentakuchinyuuryokusouchi] choice device
選択型[せんたくがた, sentakugata] choice type
選択肢[せんたくし, sentakushi] selection, choices (of a multiple choice test)

-choice- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟังก์ชันการเลือก[n. exp.] (fangchan kā) EN: choice function FR:
หัวกะทิ[X] (hūakathi) EN: cream of the crop ; elite ; the best ; top ; choice of very good quality FR: crème (fig.) [f] ; élite [f] ; ce qu'il y a de meilleur ; le fin du fin ; quintessence [f] (litt.)
การเลือก[n.] (kān leūak) EN: choice ; selection FR: choix [m] ; sélection [f]
เลือกเฟ้น[v.] (leūakfen) EN: pick and choose ; select ; select carefully ; make a choice ; pick ; choose ; assort ; elect FR: choisir soigneusement
ไม่มีทางเลือก[v. exp.] (mai mī thān) EN: have no choice ; can't help it FR: ne pas avoir le choix ; il n'y a pas le choix
มีทางเลือก[v. exp.] (mī thāngleū) EN: have a choice FR: avoir le choix
สรร[v.] (san) EN: choose ; select ; pick ; pick out ; opt ; make a choice ; cull FR: sélectionner ; choisir ; faire son choix ; trier
สัจพจน์การเลือก[n. exp.] (satjaphot k) EN: axiom of choice FR:
ทางเลือก[n.] (thāng leūak) EN: choice ; alternative ; option FR: choix [m] ; option [f] ; alternative [f]
ตัวเลือก[n. exp.] (tūa leūak) EN: option ; choice ; alternative ; way ; selectness FR: option [f] ; alternative [f]

-choice- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berufswahl {f}choice of occupation; choice of profession
Wahl {f} | eine Wahl treffen | seine Wahl treffen | die Qual der Wahl habenchoice | to make a choice | to take one's choice | to be spoilt for choice
Namensgebung {f}naming; choice of a name
klar; rein; unverfälscht {adj} | eine klare Wahl | eine klare Antwort auf eine klare Fragestraight | a straight choice | a straight answer to a straight question

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -choice-
Back to top