ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*certainly*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น certainly, -certainly-

*certainly* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
certainly (adv.) อย่างแน่นอน See also: อย่างแน่ใจ, อย่างไม่มีข้อสงสัย Syn. absolutely, definitely, surely
uncertainly (adv.) อย่างขาดเสถียรภาพ See also: อย่างขึ้นๆ ลงๆ Syn. variably, unsteadily Ops. unvariably, steadily
uncertainly (adv.) ด้วยความไม่มั่นใจ See also: อย่างไม่มั่นใจ, อย่างลังเล, อย่างไม่แน่ใจ Syn. unsurly, unpredictably, indefinitely Ops. surely, predictably, definitely
English-Thai: Nontri Dictionary
certainly(adv) อย่างแน่ใจ,อย่างแน่นอน,อย่างมั่นใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างแน่นอน (adv.) certainly See also: surely, of course, firmly, fixedly Syn. อย่างแน่แท้
อย่างแน่นอน (adv.) certainly See also: surely, of course, firmly, fixedly Syn. อย่างแน่แท้
อย่างแน่แท้ (adv.) certainly See also: surely, of course, firmly, fixedly
อย่างแน่แท้ (adv.) certainly See also: surely, of course, firmly, fixedly
เป็นแน่ (adv.) certainly See also: surely, definitely Syn. แน่ๆ, แน่นอน
แน่ๆ (adv.) certainly See also: surely, definitely Syn. เป็นแน่, แน่นอน
แน่นอน (adv.) certainly See also: surely, definitely Syn. แน่ๆ, เป็นแน่
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I will certainly be thereฉันจะไปที่นั่นแน่นอน
It was certainly a lot of funมันสนุกมากๆ แน่นอน
That certainly makes me feel betterแน่นอนว่านั่นน่ะทำให้ฉันดีขึ้น
Certainly, come back soonได้เลย กลับมาเร็วๆ นะ
Certainly, I listen practically every nightแน่นอน ฉันฟังมันเกือบจะทุกคืน
Certainlyแน่นอน มาหาฉันที่นี่เวลา 8.15 น.นะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I should certainly never come to Monte.ฉันก็คงไม่มาที่มอนติ คาร์โลเเน่
He would most certainly have called me back.ป่านนี้เขาน่าจะโทรกลับมาหาฉันได้เเล้วนะ
You certainly have your work cut out as mistress of Manderley.เเต่หน้าที่การงานของเธอไม่เหมาะ จะเป็นนายหญิงของเเมนเดอเลย์เเน่
She's certainly learned that trick of arranging flowers from Rebecca.หล่อนต้องเรียนรู้เคล็ดลับ การจัดดอกไม้มาจากรีเบคคาเเน่ๆ
It certainly makes a very nice costume, sir. And economical, too.ชุดสวยดูดีครับท่าน เเล้วก็ประหยัดดีด้วย
Now, the boy certainly must have heard the scream.ตอนนี้เด็กแน่นอนต้องเคยได้ยินเสียงกรีดร้อง
Yes, uh, it certainly was a partial failure, Mr. Tyler.{\cHFFFFFF}Yes, uh, {\cHFFFFFF}it certainly was a partial failure, Mr. Tyler.
It's wonderful to be here, it's certainly a thrillมันคือเรื่องที่ยอดเยี่ยมที่จะอยู่ที่นี่ ก็แน่นอนตื่นเต้น
You certainly got yourself mixed up with a strange crowd.- งั้นหรอ เธอนี่เจอแต่พวกที่แปลก ๆจริง ๆ
If they mean a doomsday, an end-of-the-world thing I'm certainly not going to get into that.ถ้าเขาหมายถึงวันจุดจบ วันที่โลกสลาย ผมมั่นใจว่าคงจะไม่กล่าวถึงเรื่องนั้น
We certainly hope you all enjoy the show.พวกเราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับการแสดง
He certainly makes good copy.เรื่องของเขาขายได้อยู่แล้ว

*certainly* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bì, ㄅㄧˋ, 必] certainly; must; will; necessarily
一定[yī dìng, ㄧ ㄉㄧㄥˋ, 一定] surely; certainly; necessarily; fixed; a certain (extent etc); given; particular
当然[dāng rán, ㄉㄤ ㄖㄢˊ, 当然 / 當然] only natural; as it should be; certainly; of course; without doubt
断然[duàn rán, ㄉㄨㄢˋ ㄖㄢˊ, 断然 / 斷然] absolutely; certainly
确是[què shì, ㄑㄩㄝˋ ㄕˋ, 确是 / 確是] certainly

*certainly* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
てっきり[, tekkiri] (adv) surely; certainly; beyond doubt; (P)
とも[, tomo] (prt) (1) certainly; of course; to be sure; surely; (2) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); though; although; (3) (with neg. verb) without even; without so much as; (4) (after an adverb) (See 遅くとも) at the (least, earliest, etc.); (5) (sometimes esp. an emphatic form of the particle と) (See と・1,と・2,と・3,と・4) emphatic particle; (P)
と言うと[というと, toiuto] (conj) (1) (uk) (See 言う) if one were to speak of ..., then certainly; if it were the case that ..., then certainly; if it were a ..., then certainly; phrase used to indicate the inevitability of what follows it (based on what precedes it); (2) so that means (when used in sentence-initial position)
もしかしなくても[, moshikashinakutemo] (exp,adv) (col) (See もしかし) no need to guess; certainly
もちのろん[, mochinoron] (adv) (sl) (See 勿論) of course; certainly; naturally
よもや[, yomoya] (adv) surely; certainly
事こそ[ことこそ, kotokoso] (exp) (uk) (See こそ) this for sure; certainly is
八幡[はちまん, hachiman] (n) (1) (abbr) (See 八幡神) Hachiman (God of War); (2) (abbr) (See 八幡宮) Hachiman shrine; (adv) (3) (arch) certainly; (P)
[さぞ, sazo] (adv) (uk) (See 嘸かし,嘸や) I am sure; certainly; no doubt; (P)
必ず[かならず, kanarazu] (adv) always; without exception; necessarily; certainly; without fail; positively; invariably; (P)
必ずや[かならずや, kanarazuya] (adv) certainly; surely; definitely
是非[ぜひ, zehi] (adv,n) (1) (uk) certainly; without fail; (2) right and wrong; pros and cons; (P)
正に(P);将に;当に[まさに, masani] (adv) (1) (uk) (esp. 正に) exactly; surely; certainly; (2) (esp. 将に) just (about to); on the verge (of doing or happening); (3) (esp. 当に) duly; naturally; (P)
畏まりました[かしこまりました, kashikomarimashita] (exp) certainly!; (P)
[しか, shika] (adv-to) (uk) (obsc) (arch) certainly (for certain) (used in negative sense)
確かに;慥かに[たしかに, tashikani] (adv) surely; certainly
確と;聢と[しかと;しっかと, shikato ; shikkato] (adv) (1) certainly; for sure; (2) distinctly; clearly; exactly; (3) firmly; tightly

*certainly* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชียว[adv.] (chīo) EN: right ; really ; indeed ; truly ; certainly ; absolutely; quite FR: vraiment ; véritablement ; tout à fait
เชียว[adv.] (chīo) EN: indeed ; really ; truly ; certainly ; absolutely FR:
ได้[adj.] (dāi [= dai]) EN: yes ; that's possible ; certainly ; authorized FR: oui ; c'est possible ; certainement ; autorisé
ได้เลย[adv.] (dāi loēi) EN: certainly ; sure ; absolutely ; definitely ; yes I can ; of course FR: certainement ; absolument ; c'est bon !
ดอก[X] (døk) EN: unquestionable ; certainly ; at all FR:
แน่ ๆ = แน่ๆ[adv.] (naē-naē) EN: certainly ; surely ; definitely FR: certainement ; assurément ; bien sûr ; à coup sûr
แน่นอน[adv.] (naēnøn) EN: certainly ; of course ; surely ; absolutely ; definitely ; for sure ; sure FR: certainement ; sûrement ; absolument ; précisément ; bien sûr ; évidemment ; à coup sûr ; sûr et certain
แน่วแน่[adv.] (naēonaē) EN: firmly ; determinedly ; surely ; certainly ; unswervingly ; fixedly FR: résolument
แน่แท้[adv.] (naēthaē) EN: for sure ; surely ; certainly ; definitely ; absolutely ; truly FR:
หนักแน่น[adv.] (naknaen) EN: surely ; fixedly ; readily ; certainly ; definitely ; absolutely FR:
ง่ายดาย[adv.] (ngāidāi) EN: easily ; certainly : surely ; clearly ; simply ; so easy FR: facilement ; simplement ; aisément
เป็นอันขาด[adv.] (pen-ankhāt) EN: absolutely ; definitely ; surely ; certainly ; under any circumstances FR: absolument ; certainement ; sans faute
ไซ้[X] (sai) EN: then ; certainly FR:
ไซร้[part.] (sai) EN: know that ; surely ; certainly ; [a particle used at the end of a conditional clause for emphasis or rhetoric effect] FR:
ไสร้[X] (sai) EN: then ; certainly FR:
ถูกทีเดียว[adv.] (thūk thīdīo) EN: certainly ; absolutely ; right on (inf.) FR:
ถูกต้อง[adv.] (thūktǿng) EN: absolutely ; certainly ; of course ; precisely FR: certainement ; assurément (vx) ; sûrement ; tout à fait ; évidemment
อย่างแน่นอน[adv.] (yāng naēnøn) EN: certainly ; surely ; of course ; firmly ; definitely ; absolutely ; decisively FR: fermement ; à coup sûr ; sans faute ; précisément
ย่อม[adv.] (yǿm) EN: naturally ; of course ; inevitably ; habitually ; certainly ; surely ; necessarily ; as a matter of course ; it's natural ; as a rule FR: naturellement ; normalement ; en principe

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *certainly*
Back to top