ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*biting*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น biting, -biting-

*biting* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
backbiting (n.) การนินทาลับหลัง See also: การพูดให้ร้าย, การลอบกัด Syn. calumny, slander
biting (adj.) กระทบกระเทียบ See also: ประชดประชัน Syn. sarcastic, mordant
biting (adj.) เจ็บปวดเพราะหนาวมาก Syn. piercing
nail-biting (adj.) ซึ่งวิตกกังวล See also: กระวนกระวาย
English-Thai: HOPE Dictionary
biting(ไบ'ทิง) adj. แสบ,ปวดแสบ,เผ็ดร้อน,เสียดแทง,เหน็บแนม
English-Thai: Nontri Dictionary
biting(adj) เจ็บแสบ,ปวดแสบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bitingรอยกรดกัด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foul bitingรอยกรดกัดเปรอะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bitingกัด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชาวน้ำ (n.) fishermen inhabiting the west coast of Thailand
ชาวเล (n.) fishermen inhabiting the west coast of Thailand Syn. ชาวน้ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Eminent physicist, polyglot, classicist, prize-winning botanist, hard biting satirist,ฟิสิกส์เด่นพูดได้หลายภาษา, ข้, นักพฤกษศาสตร์ได้รับรางวัล ชนะเลิศอย่างหนักกัดเย้ยหยัน
Aristocrats detest biting for blood on that night... because they believe this moon causes the flow of impure blood.พวกรัตติกาลชั้นสูง จะละการดูดเลือด ในคืนนั้น เพราะเชื่อว่า จันทราสีเลือดจะมอบ เหยื่อที่บริสุทธิ์มาให้
I leapt to Saki's face, biting and clawing but he threw me to the floor and took one swipe with his katana, slicing my ear.ผมกระโดดไปที่ใบหน้าของซากี, กัดและ clawing ... ... แต่เขาโยนฉันลงไปที่พื้น ... ... และเอาหนึ่งรูดกับ Katana ของเขาหั่นหูของฉัน
He's already been exhibiting behavioral instability... in the virtual battle simulations.มันควรจะได้รับ การบำบัดอารมณ์ที่ไม่มั่นคงก่อน ในโลกเสมือนนั่นน่ะ
I can reach out again and again and again... eventually inhabiting the entire planetary network.ผมจะเจาะฐานข้อมูลแห่งอื่นต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าทุกระบบในโลกจะเป็นของผม
You got it biting down on a fake emerald before you shot Mr. Williams.มันบี้แบบอย่างนี้ คุณบอกได้เหรอว่ามันเป็นขนาดนั้น
Today, Nakatsuka-kun has been saying some biting words..เป็นอะไรรึเปล่า? - ฉันทนไม่ไหวแล้ว!
Excuse me, you're biting my butt!โทษนะ, นายกำลังกัดก้นชั้นอยู่ว๊อย!
The Thule organization investigates for the power of the gods inhabiting the island.งานวิจัยเรื่องดินแดนทรูล์ทำให้เราสามารถดึงพลัง ของพระเจ้าที่อาศัยอยู่ที่นั่น
Some biting would be better!กัดสักนิดยิ่งดีใหญ่!
There will be no bumping', no cheatin', no spitting', no biting', no road rage, no maiming', no oil slickin', no pushing', no shoving', no backstabbing', no road-hoggin',จะไม่มี กระแทก 'ไม่ การโกง' ไม่ การคาย ', ไม่มี กัด ', โกรธถนนไม่มี การทำให้พิการ', ไม่มีน้ำมัน สลิคิง 'ไม่ดัน ' ไม่ ดัน 'ไม่ โกง, ไม่มีถนนบิด
Our primary data comes from seven orbiting satellites, but at any given time, as many as four are surveilling one area.ข้อมูลหลักของเราได้มาจาก ดาวเทียม 7 ดวง we can Iook anywhere within the target area, aII right?

*biting* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凛冽[lǐn liè, ㄌㄧㄣˇ ㄌㄧㄝˋ, 凛冽 / 凜冽] biting cold
刺儿话[cì r huà, ㄘˋ ㄖ˙ ㄏㄨㄚˋ, 刺儿话 / 刺兒話] biting words; stinging words
抑制酶[yì zhì méi, ㄧˋ ㄓˋ ㄇㄟˊ, 抑制酶] inhibiting enzyme
[zī, ㄗ, 訾] surname Zi; backbiting; calumny; wealth
辛辣[xīn là, ㄒㄧㄣ ㄌㄚˋ, 辛辣] spicy hot (taste); fig. biting (criticism)
契丹[Qì dān, ㄑㄧˋ ㄉㄢ, 契丹] Qidan; Khitan; ethnic people in ancient China who were a branch of the Eastern Hu people inhabiting the valley of the Xar Murun River in the upper reaches of the Liaohe River

*biting* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カワスズメ科[カワスズメか, kawasuzume ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure)
シクリッド科[シクリッドか, shikuriddo ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure)
ぱくり;ぱっくり;パクリ;パクり[, pakuri ; pakkuri ; pakuri ; paku ri] (adv,adv-to,n) (1) (on-mim) gaping (esp. mouth); (2) snapping into; biting into; (n,vs) (3) (See パクる) cribbing; lifting; plagiarism; rip-off
ぴりっとくる[, pirittokuru] (exp,vk) pungent; biting; racy; hot
一門別総当り[いちもんべつそうあたり, ichimonbetsusouatari] (n) obsolete rule prohibiting match-ups between sumo wrestlers from the same group of stables
人食い;人喰い;人喰(io)[ひとくい, hitokui] (n) (1) cannibalism; biting (someone); (adj-no) (2) man-eating (e.g. tiger); cannibalistic
凛々;凛凛[りんりん, rinrin] (adj-t,adv-to) (1) severe; intense; awe-inspiring; commanding; (2) biting; bitter (cold); piercing; frigid
凛々しい;凛凛しい[りりしい, ririshii] (adj-i) gallant; brave; imposing; awe-inspiring; severe; biting; chivalrous; manly; dignified
口に含む[くちにふくむ, kuchinifukumu] (exp,v5m) to hold in one's mouth (without biting, before chewing or swallowing, etc.)
同床異夢[どうしょういむ, doushouimu] (n) cohabiting but living in different worlds
家族別総当り[かぞくべつそうあたり, kazokubetsusouatari] (n) rule prohibiting match-ups between sumo wrestlers from the same family
甘噛み;あま噛み[あまがみ;あまかみ, amagami ; amakami] (n,vs) play-biting
痛言[つうげん, tsuugen] (n,vs) cutting remark; biting (scathing, bitter) criticism; harsh words
糠子[ぬかご, nukago] (n) (obsc) (See 糠蚊) biting midge (any insect of family Ceratopogonidae); no-see-um
糠蚊[ぬかか;ヌカカ, nukaka ; nukaka] (n) (uk) biting midge; no-see-um (any insect of family Ceratopogonidae)
糠蝿;糠蠅[ぬかばえ, nukabae] (n) (1) (obsc) (See 糠蚊) biting midge (any insect of family Ceratopogonidae); no-see-um; (2) (See 浮塵子) plant hopper (any insect of family Delphacidae)
羽虫[はむし, hamushi] (n) (1) (See 羽虱) biting louse (any louse of order Mallophaga); (2) (col) (See 羽蟻) small winged insect (esp. a flying ant or termite)
羽虱[はじらみ;ハジラミ, hajirami ; hajirami] (n) (uk) biting louse (any louse of order Mallophaga); chewing louse
赤孑孑;赤棒振[あかぼうふら;アカボウフラ, akaboufura ; akaboufura] (n) (uk) (obsc) (See 揺蚊) bloodworm (nonbiting midge larva)
陰口(P);蔭口;影口(iK)[かげぐち, kageguchi] (n,adj-no) malicious gossip; backbiting; speaking ill behind someone's back; (P)
食い上げ[くいあげ, kuiage] (n) (1) losing the means of livelihood; (2) (arch) a samurai's annual rice stipend being suspended; (3) (in fishing) the fish swimming upward after biting the fishhook
Japanese-English: COMDICT Dictionary
抑止信号[よくししんごう, yokushishingou] inhibiting signal

*biting* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชาวเล[n. prop.] (Chāolē ) EN: sea gypsies ; sea folk ; sea people ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand ; Moken FR: Moken
ชาวน้ำ[n.] (chāonām) EN: sea gypsies ; fishermen [inhabiting the west coast of Thailand] FR:
เฉียบ[adj.] (chīep) EN: sharp ; keen ; biting ; extreme FR: intense ; aigu ; vif ; extrême
ฉุน[adj.] (chun) EN: pungent ; acrid ; biting ; strong ; piquant ; sharp ; poignant FR: fort ; tenace ; piquant ; irrritant ; acide
การกินอาหาร[n. exp.] (kān kin āhā) EN: biting FR: ingestion de nourriture [f] ; consommation de nourriture [m]
ค่อนว่า[v. exp.] (khǿn wā) EN: chide ; make a biting remark FR: faire une remarque désobligeante
คุ่น[n.] (khun) EN: [species of biting gnat] FR:
กระแทกกระทั้น[adj.] (krathaēkkra) EN: sarcastic; ironical ; biting ; mocking ; satirical ; snarky ; caustic FR: caustique
กระทบกระแทก[adj.] (krathopkrat) EN: satirical ; biting ; caustic ; sarcastic ; disparaging ; ironic FR: sarcastique ; caustique
หนาวเหน็บ[X] (nāo nep) EN: biting cold FR:
ปากหอยปากปู[n.] (pākhøipākpū) EN: backbiting ; someone who gossips and causes damage to others FR:
ปากจัด[adj.] (pākjat) EN: sarcastic ; biting ; sharp-tongued ; acerbic ; shrewish FR: mordant (fig.)
ปากเปราะ[adj.] (pākprǿ) EN: caustic ; biting FR:
ปึ่ง[n.] (peung) EN: [species of biting gnat] FR:
พระภูมิ[n.] (phraphūm) EN: guardian spirit inhabiting a homestead FR: esprit du lieu [m]
พระราชบัญญัติห้าม...[n. exp.] (phrarātchab) EN: law prohibiting … FR: loi d'interdiction de …
พฤกษเทวดา[n.] (phreuksathē) EN: tree deity ; tree-spirit ; the spirit inhabiting a tree FR:
แสบสันต์[adj.] (saēpsan) EN: cutting ; biting ; painful FR:
เสียดสี[adj.] (sīetsī) EN: sarcastic ; derisive ; biting ; satirical ; invidious FR:
เสียดแทง[adj.] (sīet thaēng) EN: cutting ; hurtful ; caustic ; biting FR:
เย็นเยือก[adj.] (yenyeūak) EN: freezing cold ; biting cold ; frosty FR: glacial
เยือก[adj.] (yeūak) EN: ice-cold ; biting ; icy ; chilling ; chilly ; frigid ; extremely cold ; ice-cold ; bone-chilling FR: glacial ; hivernal

*biting* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbuchungsverfahren {n}direct debiting
Lastschriftverfahren {n}direct debiting scheme; direct debiting system
Amateurfunksatellit {m}orbiting satellite carrying amateur radio
satirisch {adj}biting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *biting*
Back to top