ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-biting-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น biting, *biting*,

-biting- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Eminent physicist, polyglot, classicist, prize-winning botanist, hard biting satirist,ฟิสิกส์เด่นพูดได้หลายภาษา, ข้, นักพฤกษศาสตร์ได้รับรางวัล ชนะเลิศอย่างหนักกัดเย้ยหยัน
Aristocrats detest biting for blood on that night... because they believe this moon causes the flow of impure blood.พวกรัตติกาลชั้นสูง จะละการดูดเลือด ในคืนนั้น เพราะเชื่อว่า จันทราสีเลือดจะมอบ เหยื่อที่บริสุทธิ์มาให้
I leapt to Saki's face, biting and clawing but he threw me to the floor and took one swipe with his katana, slicing my ear.ผมกระโดดไปที่ใบหน้าของซากี, กัดและ clawing ... ... แต่เขาโยนฉันลงไปที่พื้น ... ... และเอาหนึ่งรูดกับ Katana ของเขาหั่นหูของฉัน
You got it biting down on a fake emerald before you shot Mr. Williams.มันบี้แบบอย่างนี้ คุณบอกได้เหรอว่ามันเป็นขนาดนั้น
Today, Nakatsuka-kun has been saying some biting words..เป็นอะไรรึเปล่า? - ฉันทนไม่ไหวแล้ว!
Excuse me, you're biting my butt!โทษนะ, นายกำลังกัดก้นชั้นอยู่ว๊อย!
Some biting would be better!กัดสักนิดยิ่งดีใหญ่!
Do a picture where they're pulling their hair or biting each other.เอาภาพที่พวกเขากำลังดึงผมหรือกัดกันเองด้วยล่ะ
And he shorted the wire just by biting on it?แล้วมันทำไฟช็อตเพราะแค่ไปกัดสายน่ะเหรอ
The little fucker's biting me again.ไอ้เหี้ยนั่น แม่งกัดกูอีกแล้ว
[Where we chased those nameless birds] [while biting our doughnut biscuits, that forest where we took pictures...]] [ในขณะที่โดนัทบิสกิตไปด้วย ป่าที่เราถ่ายรูปด้วยกัน... ]
Well, I was biting it, cause I was excited to see you.พ่อเผลอกัดปากน่ะ พ่อมัวแต่ดีใจที่จะได้เจอลูกๆ ไง

-biting- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凛冽[lǐn liè, ㄌㄧㄣˇ ㄌㄧㄝˋ, 凛冽 / 凜冽] biting cold
刺儿话[cì r huà, ㄘˋ ㄖ˙ ㄏㄨㄚˋ, 刺儿话 / 刺兒話] biting words; stinging words
辛辣[xīn là, ㄒㄧㄣ ㄌㄚˋ, 辛辣] spicy hot (taste); fig. biting (criticism)

-biting- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぱくり;ぱっくり;パクリ;パクり[, pakuri ; pakkuri ; pakuri ; paku ri] (adv,adv-to,n) (1) (on-mim) gaping (esp. mouth); (2) snapping into; biting into; (n,vs) (3) (See パクる) cribbing; lifting; plagiarism; rip-off
人食い;人喰い;人喰(io)[ひとくい, hitokui] (n) (1) cannibalism; biting (someone); (adj-no) (2) man-eating (e.g. tiger); cannibalistic
痛言[つうげん, tsuugen] (n,vs) cutting remark; biting (scathing, bitter) criticism; harsh words
糠子[ぬかご, nukago] (n) (obsc) (See 糠蚊) biting midge (any insect of family Ceratopogonidae); no-see-um
糠蚊[ぬかか;ヌカカ, nukaka ; nukaka] (n) (uk) biting midge; no-see-um (any insect of family Ceratopogonidae)
糠蝿;糠蠅[ぬかばえ, nukabae] (n) (1) (obsc) (See 糠蚊) biting midge (any insect of family Ceratopogonidae); no-see-um; (2) (See 浮塵子) plant hopper (any insect of family Delphacidae)
羽虫[はむし, hamushi] (n) (1) (See 羽虱) biting louse (any louse of order Mallophaga); (2) (col) (See 羽蟻) small winged insect (esp. a flying ant or termite)
羽虱[はじらみ;ハジラミ, hajirami ; hajirami] (n) (uk) biting louse (any louse of order Mallophaga); chewing louse
食い上げ[くいあげ, kuiage] (n) (1) losing the means of livelihood; (2) (arch) a samurai's annual rice stipend being suspended; (3) (in fishing) the fish swimming upward after biting the fishhook

-biting- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉียบ[adj.] (chīep) EN: sharp ; keen ; biting ; extreme FR: intense ; aigu ; vif ; extrême
ฉุน[adj.] (chun) EN: pungent ; acrid ; biting ; strong ; piquant ; sharp ; poignant FR: fort ; tenace ; piquant ; irrritant ; acide
การกินอาหาร[n. exp.] (kān kin āhā) EN: biting FR: ingestion de nourriture [f] ; consommation de nourriture [m]
ค่อนว่า[v. exp.] (khǿn wā) EN: chide ; make a biting remark FR: faire une remarque désobligeante
คุ่น[n.] (khun) EN: [species of biting gnat] FR:
กระแทกกระทั้น[adj.] (krathaēkkra) EN: sarcastic; ironical ; biting ; mocking ; satirical ; snarky ; caustic FR: caustique
กระทบกระแทก[adj.] (krathopkrat) EN: satirical ; biting ; caustic ; sarcastic ; disparaging ; ironic FR: sarcastique ; caustique
หนาวเหน็บ[X] (nāo nep) EN: biting cold FR:
ปากจัด[adj.] (pākjat) EN: sarcastic ; biting ; sharp-tongued ; acerbic ; shrewish FR: mordant (fig.)
ปากเปราะ[adj.] (pākprǿ) EN: caustic ; biting FR:
ปึ่ง[n.] (peung) EN: [species of biting gnat] FR:
แสบสันต์[adj.] (saēpsan) EN: cutting ; biting ; painful FR:
เสียดสี[adj.] (sīetsī) EN: sarcastic ; derisive ; biting ; satirical ; invidious FR:
เสียดแทง[adj.] (sīet thaēng) EN: cutting ; hurtful ; caustic ; biting FR:
เย็นเยือก[adj.] (yenyeūak) EN: freezing cold ; biting cold ; frosty FR: glacial
เยือก[adj.] (yeūak) EN: ice-cold ; biting ; icy ; chilling ; chilly ; frigid ; extremely cold ; ice-cold ; bone-chilling FR: glacial ; hivernal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -biting-
Back to top