ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*allot*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น allot, -allot-

*allot* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
allot (vt.) แบ่งแยกเพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
allot (vt.) แบ่งสันปันส่วน See also: แบ่ง, แจกจ่าย, จ่ายแจก Syn. assign, apportion, allocate
allot to (phrv.) จัดสรร (มักใช้ passive voice) See also: แบ่งปัน, กำหนดให้
allotment (n.) การจัดแบ่ง Syn. distribution, allocation
allotrope (n.) รูปแบบที่ต่างกันของธาตุหนึ่ง ๆ
allotropy (n.) คุณสมบัติทางเคมีของธาตุบางชนิดที่มีหลายรูปแบบ
allotted (adj.) ที่แบ่งสันปันส่วน Syn. shared, divided
ballot (n.) วิธีลงคะแนนเสียงแบบลับ Syn. election
ballot (vi.) ลงคะแนน See also: ออกเสียงลงคะแนน, จับสลาก Syn. vote
ballot box (n.) หีบหรือกล่องใส่บัตรลงคะแนน Syn. polling place, polling booth
ballot for (phrv.) ออกเสียงให้ See also: ลงคะแนนเสียงให้
ballot paper (n.) ใบลงคะแนน
shallot (n.) หัวหอมแดง
English-Thai: HOPE Dictionary
abentee ballotบัตรเลือกตั้งของผู้ที่ไม่มา (ซื่งมอบไว้ให้ก่อนล่วงหน้า) for an absentee Vote
allot(อะลอท') vt. แจก, แบ่งส่วน, จัดแบ่ง, จัดสรร, จัดให้เพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง -alloter n., Syn. divide, appropriate
allotheism(แอล' ละธีอซึม) n. การนับถือพระเจ้าต่างองค์
allotment(อะลอท' เมินทฺ) n. การจัดแบ่ง, การจัดสรร, ส่วนที่จัดแบ่ง, ส่วนแบ่งที่ได้รับ, ที่ดินที่ให้คนสวนเช่า (share, portion, deal)
allotrope(แอล' โลโทรพ) n., chem. รูปแบบที่ต่างกันของธาตุหนึ่ง ๆ -allotropic (al) adj. -allotropicity n.
allotropy(อะโล' โทรพี) n., chem. คุณสมบัติของบางธาตุ (เช่น คาร์บิน, กำมะถัน, ฟอสฟอรัส) ที่มีอยู่หลายรูปแบบ . -allotronism n.
allottee(อะลอทที) n. ผู้ที่ได้รับส่วนแบ่ง
ballot(แบล'เลิท) n. บัตรเลือกตั้ง,จำนวนผู้ลงคะแนน,รายชื่อคนลงคะแนน vi. ลงคะแนนด้วยบัตรลับ,จับฉลาก, See also: balloter n.
cottage allotmentที่ดินที่แบ่งให้ผู้อยู่กระท่อมทำสวน
English-Thai: Nontri Dictionary
allot(vt) แบ่งสันปันส่วน,ให้,แจก,จ่าย
allotment(n) การแบ่งสันปันส่วน,การแจกจ่าย,การจัดแบ่ง,การให้
ballot(n) บัตรลงคะแนน,บัตรเลือกตั้ง,การลงคะแนนเสียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
advisory ballotการลงคะแนนหยั่งความนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
allotmentการแบ่งส่วน, การแบ่งสรร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ballot๑. บัตรเลือกตั้ง๒. การลงคะแนนโดยใช้บัตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ballot boxหีบบัตรเลือกตั้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blanket ballotบัตรเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อ (ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง) [ดู bedsheet ballot] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nonpartisan ballotบัตรเลือกตั้งที่ไม่ระบุพรรค (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
secret ballotการลงคะแนนเลือกตั้งลับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
short ballotการลงคะแนนเลือกตั้งน้อยตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
who's who ballotบัตรเลือกตั้งมีชีวประวัติย่อ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Allotetraploidอัลโลเตทตระพลอยด์ [การแพทย์]
Allotropeอันยรูป, อัญรูป [การแพทย์]
Ballotableเคลื่อนกลับมาที่เดิม [การแพทย์]
Shallotหอม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำแสด (n.) Mallotus philippensis Muell. Arg. Syn. กระทุ่ม
บัตรลงคะแนน (n.) ballot box
บัตรเลือกตั้ง (n.) ballot See also: ballot-paper, ticket
บัตรเสีย (n.) voided ballot See also: voided ballot paper
ปันเงิน (v.) allot See also: distribute, portion, apportion, share Syn. แบ่งเงิน
หอม (n.) shallot See also: Allium ascalonicum Syn. หอมแดง
หอมแดง (n.) shallot See also: Allium ascalonicum
อัญรูป (n.) allotropy See also: allotropism
เจียดเงิน (v.) allot See also: distribute, portion, apportion, share Syn. แบ่งเงิน, ปันเงิน
แทงทวย (n.) Mallotus philippensis Muell. Arg. Syn. กระทุ่ม, คำแสด
แบ่งเงิน (v.) allot See also: distribute, portion, apportion, share Syn. ปันเงิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Excuse me. This was a secret ballot. We all agreed on that, no?ขอโทษนะ นี่คือการลงคะแนนลับ เราทุกคนเห็นด้วยกับการที่ไม่ได้หรือไม่
Reapers are assigned an unspecified allotment of souls to collect.ผู้เก็บวิญญาณจะมีหน้าที่ที่ไม่แตกต่างกัน โดยจะมีการแบ่งกันเก็บดวงวิญญาณ
Our business expense allots $40 each for dinner.เรามีเบี้ยค่าใช้จ่ายอาหาร 40 เหรียญสำหรับแต่ละมื้อ
I'm afraid the time that I've allotted for this briefing is now up.เวลาที่ฉันให้เพื่อการสรุปนี้ หมดแล้ว
I will not call a ballot on this matter.ในตลาดยัง San Pietro ลงท้ายด้วย.
Millions more ballot papers had to be produced and in six regions, a fourth day allowed for voting.กระดาษเลือกตั้งเป็นล้านแผ่นถูกสั่งผลิตเพิ่ม และในหกเขต ต้องดำเนินการเลือกตั้งเป็นวันที่สี่
Inkatha's late entry into the election meant its candidates had to be added to ballot papers.กลุ่มอินคาธ่าเข้ามาเลือกตั้งช้ากว่ากลุ่มอื่น ทำให้ต้องเพิ่มผู้สมัคร เข้าไปในกระดาษเลือกตั้งอีก
Gives out onto allotments, gardens, a canal.- ไม่มีกล้องวงจรปิดเหรอ
A new bond measure has been placed on the ballot that, if passed, will assure this field will be the new home of Timmy Nolan Memorial Park.ร่างกฎหมายข้อตกลงฉบับใหม่ บรรจุเข้าสู่การพิจารณา ซึ่งถ้าผ่าน ก็มั่นใจได้ว่า สนามแห่งนี้จะเป็นบ้านใหม่ ของอนุสรณ์สถานทิมมี โนแลน
The only thing I look forward to is my allotted time away from this hell hole.สิ่งเดียวที่ข้ารอคอย ก็คือเวลาที่ได้ไปจากขุมนรกนี่เสียที
Well, when your name appears on that ballot, the whole school's going to think it's a laugh riot, and you may just get enough votes to win.ถ้าตอนนับคะแนนมีชื่อ เธอโผล่มา ทั้งโรงเรียนก็จะหัวเราะ คิดว่าเป็นเรื่องตลก ต่อให้เธอได้คะแนนเยอะจนชนะ
I'm sorry, but the time allotted for this attractionเสียใจนะ แต่เวลาที่ให้ได้สำหรับเรื่องนี้

*allot* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, 薤] Allium bakeri; shallot; scallion
[cài, ㄘㄞˋ, 埰] allotment to a feudal noble
[cài, ㄘㄞˋ, 采] allotment to a feudal noble
投票箱[tóu piào xiāng, ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ ㄒㄧㄤ, 投票箱] ballot box
票箱[piào xiāng, ㄆㄧㄠˋ ㄒㄧㄤ, 票箱] ballot box
[qiū, ㄑㄧㄡ, 楸] Catalpa; Mallotus japonicus
份儿[fèn r, ㄈㄣˋ ㄖ˙, 份儿 / 份兒] degree; extent; allotted share
中签[zhòng qiān, ㄓㄨㄥˋ ㄑㄧㄢ, 中签] to win a ballot; to draw a lucky number
抽签[chōu qiān, ㄔㄡ ㄑㄧㄢ, 抽签] to draw straws (to settle a dispute); a ballot (in share dealing)
同素异形体[tóng sù yì xíng tǐ, ㄊㄨㄥˊ ㄙㄨˋ ㄧˋ ㄒㄧㄥˊ ㄊㄧˇ, 同素异形体 / 同素異形體] allotropy
不记名投票[bù jì míng tóu piào, ㄅㄨˋ ㄐㄧˋ ㄇㄧㄥˊ ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ, 不记名投票 / 不記名投票] secret ballot

*allot* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アロタイプ[, arotaipu] (n,adj-no) allotype
エシャロット;エシャレット[, esharotto ; esharetto] (n) shallot (fre
カペリン;キャペリン[, kaperin ; kyaperin] (n) (See 樺太柳葉魚) capelin; caplin (Mallotus villosus)
シャロット[, sharotto] (n) shallot; (P)
ストローボート[, sutoro-bo-to] (n) {comp} straw vote; straw ballot
バロット[, barotto] (n) ballot
ファロー四徴症[ファローしちょうこう, faro-shichoukou] (n) tetralogy of Fallot
ボイスバロットの法則[ボイスバロットのほうそく, boisubarotto nohousoku] (n) Buys-Ballot's law
一票[いっぴょう, ippyou] (n) ballot; vote; (P)
不在者投票[ふざいしゃとうひょう, fuzaishatouhyou] (n) absentee ballot; (P)
再集計[さいしゅうけい, saishuukei] (n,vs) recount (ballots, etc.)
分担[ぶんたん, buntan] (n,vs) apportionment; allotment; share; (P)
分担額[ぶんたんがく, buntangaku] (n) amount allotted; contribution
割り付け;割付け;割付[わりつけ, waritsuke] (n) allotment; assignment; allocation; distribution; layout; editing
割り付ける;割りつける;割付ける;割付る(io)[わりつける, waritsukeru] (v1,vt) to allot; to distribute; to lay out; to divide among; to assign
割り当て(P);割当て(P);割当[わりあて(P);かっとう(割当), wariate (P); kattou ( wariate )] (n) (1) allotment; assignment; allocation; quota; rationing; (2) {comp} binding; (P)
割り当てる(P);割当てる(P)[わりあてる, wariateru] (v1,vt) to assign; to allot; to allocate; to divide among; to distribute; to prorate; to apportion; (P)
割り当て額;割当額[わりあてがく, wariategaku] (n) allotment; allocation
割り振り;割振り[わりふり, warifuri] (n) assignment; allotment; quota; rationing; apportionment; allocation (risk, resources, etc.)
割り振る;割振る[わりふる, warifuru] (v5r,vt) to assign; to allot; to divide among; to distribute; to prorate; to assess; to apportion; to allocate
割賦[かっぷ;わっぷ, kappu ; wappu] (n) allotment; quota; payment in installments; payment in instalments; hire-purchase
口分田[くぶんでん, kubunden] (n) (arch) allotted rice field (ritsuryo system); land distributed to all citizens from which yields were taxed by the government
同素体[どうそたい, dousotai] (n) allotrope
地割り[じわり, jiwari] (n) parcel out; allot
宛い[あてがい, ategai] (n) allotment; arrangement
宛てがう;充てがう;宛がう[あてがう, ategau] (v5u,vt) (1) to allot; to allocate; (2) to supply with; to furnish; (3) to fit to; to fasten to; to apply to
当てる[あてる, ateru] (v1,vt) (1) to hit; (2) to expose; (3) to apply (e.g. patch); (4) to allot; to call on someone (e.g. in class); (5) to guess (an answer); (6) to make a hit (e.g. in a lottery); (P)
御仕着せ;お仕着せ[おしきせ, oshikise] (n) uniforms supplied to employees; an allotment
投票用紙[とうひょうようし, touhyouyoushi] (n) ballot paper; voting paper
投票箱[とうひょうばこ, touhyoubako] (n) ballot box; (P)
持ち点[もちてん, mochiten] (n) points (already) allotted to one; points (already) gained (in earlier rounds)
振り分ける;振分ける[ふりわける, furiwakeru] (v1,vt) (1) to divide in two; to divide in half; (2) to apportion; to divide among; to portion out; to allot; to assign
樺太柳葉魚(ateji);樺太シシャモ[からふとししゃも(樺太柳葉魚);からふとシシャモ(樺太シシャモ), karafutoshishamo ( karafuto shishamo ); karafuto shishamo ( karafuto shishamo )] (n) (uk) capelin; caplin (Mallotus villosus)
決選投票(P);決戦投票(iK)[けっせんとうひょう, kessentouhyou] (n) final vote; run-off ballot; (P)
洋上投票[ようじょうとうひょう, youjoutouhyou] (n) on-the-sea ballot (votes cast in a federal election by ships' crewmen and sent by fax)
無効票[むこうひょう, mukouhyou] (n) faulty ballot
班田[はんでん, handen] (n) (arch) ancient farmland allotment
班田収授法[はんでんしゅうじゅのほう, handenshuujunohou] (n) allotment of rice paddies for cultivation during the cultivator's lifetime (ancient Japanese law)
疑問票[ぎもんひょう, gimonhyou] (n) disputed ballot
皇族費[こうぞくひ, kouzokuhi] (n) allowance allotted to the Imperial family
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ストローボート[すとろーぼーと, sutoro-bo-to] straw vote, straw ballot

*allot* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัญรูป[n.] (anyarūp) EN: allotropy FR: allotropie [f]
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion FR: diviser ; séparer ; partager ; répartir ; allouer ; assigner
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: share ; portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR: partager ; répartir
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR:
แบ่งสรร[v.] (baengsan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR:
แบ่งสันปันส่วน[v.] (baengsanpan) EN: apportion ; share between/among ; share ; portion; allot ; distribute FR:
แบ่งส่วน[adj.] (baeng suan) EN: allotted FR: alloué
บัตรดี[n. exp.] (bat dī) EN: good ballot ; valid ballot FR:
บัตรเลือกตั้ง[n. exp.] (bat leūakta) EN: ballot ; ballot paper ; donkey vote FR: bulletin de vote [m]
บัตรลงคะแนน[n. exp.] (bat long kh) EN: ballot ; voting slip ; ballot paper FR: bulletin de vote [m]
บัตรออกเสียง[n. exp.] (bat øksīeng) EN: ballot paper FR: bulletin de vote [m]
บัตรเสีย[n. exp.] (bat sīa) EN: voided ballot ; voided ballot paper ; spoilt ballot ; spoiled ballot ; invalid ballot ; wasted votes FR: bulletin de vote nul [m] ; bulletin nul [m] ; bulletin de vote non valable [m] ; bulletin non valable [m]
หีบบัตรเลือกตั้ง[n. exp.] (hīp bat leū) EN: ballot box FR: urne électorale [f] ; urne [f]
หอม[n.] (høm) EN: onion ; scallion ; spring onion (Am.) ; shallot ; Allium ; Allium ascalonicum FR: oignon [m] ; ciboule [f] ; échalote [f] ; Allium ; Allium ascalonicum
หอมบั่ว [n. exp.] (høm būa) EN: shallot FR: échalote [f]
หอมแดง[n. exp.] (høm daēng) EN: shallot ; French grey challot ; griselle ; Allium ascalonicum FR: échalote [f] ; Allium ascalonicum
หอมเจียว[n. exp.] (høm jīo) EN: fried shallot FR:
หอมเล็ก[n.] (høm lek) EN: shallot FR: échalote [f]
หอมเผา[n. exp.] (høm phao) EN: broiled shallot FR:
แจก[v.] (jaēk) EN: separate ; divide ; apportion ; allot ; share out ; assign ; classify ; sort FR: partager ; répartir ; assigner ; allouer ; classer
แจกจ่าย[v.] (jaēkjāi) EN: distribute ; give out ; hand out ; dole out ; allot ; apportion ; disseminate ; issue FR: dispenser ; prodiguer ; répartir ; assigner ; partager
จ่ายแจก[v. exp.] (jāijaēk) EN: distribute ; allot ; divide FR: distribuer ; répartir
จัดสรร[v.] (jatsan) EN: allocate ; apportion ; divide ; allot FR: allouer
กำหนดให้[v. exp.] (kamnot hai) EN: assign ; prescribe ; stipulate ; allot FR: assigner ; proposer ; allouer
กำหนดหน้าที่[v. exp.] (kamnot nāth) EN: allot work ; assign a job FR: assigner un travail
การลงคะแนนเสียง[n. exp.] (kān long kh) EN: voting ; ballot FR: vote
การปันส่วน[n.] (kān pansuan) EN: allocation [f] FR: rationnement [m] ; répartition [f] ; allotement [m] (vx)
คำแสด[n.] (khamsaēt) EN: Mallotus philippensis FR: Mallotus philippensis
คะแนนเสียง[n.] (khanaēnsīen) EN: vote ; ballot FR: vote [m] ; scrutin [m]
เครื่องอัดฟาง[n. exp.] (khreūang at) EN: FR: balloteuse [f]
เลือกตั้ง[v.] (leūaktang =) EN: elect ; ballot FR: élire ; voter
ลงบัตร[v. exp.] (long bat) EN: ballot ; vote FR:
ลงคะแนน[v. exp.] (long khanaē) EN: vote ; ballot ; elect ; cast a ballot FR: voter ; élire ; exprimer son suffrage
ลงคะแนนเลือกตั้ง[v. exp.] (long khanaē) EN: vote ; ballot FR: voter
ลงคะแนนเสียง[v. exp.] (long khanaē) EN: vote for ; elect ; cast one's vote ; ballot ; opt FR: voter pour ; élire ; choisir
มะฝ่อ[n.] (mafø) EN: Mallotus nudiflorus FR: Mallotus nudiflorus
มวนโล่ส้มจุดดำ ; มวนโล่จุดดำ [n. exp.] (mūan lō som) EN: Mallotus Shield Bug FR:
นกเสือแมลงคอสีตาล[n. exp.] (nok seūa ma) EN: Black-eared Shrike-babbler ; Black-eared Shrike Babbler FR: Allotrie à gorge marron ; Allotrie à gorge cannelle ; Allotrie à oreillons noirs
นกเสือแมลงหน้าสีตาล[n. exp.] (nok seūa ma) EN: Chestnut-fronted Shrike-babbler ; Chestnut-fronted Shrike Babbler FR: Allotrie à front marron [m] ; Allotrie œnobarbe
นกเสือแมลงปีกแดง[n. exp.] (nok seūa ma) EN: White-browed Shrike-Babbler ; White-browed Shrike-babbler FR: Allotrie à sourcils blancs ; Allotrie à ailes jaunes ; Allotrie à ailes rouges

*allot* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Briefwahl {f}absentee ballot [Am.]
Wahlmanipulation {f}election rigging; ballot rigging
Stichwahl {f}second ballot
Wahlgeheimnis {n}secrecy of the ballot; confidentiality of the ballot
Geheimabstimmung {f}secret ballot
Urabstimmung {f} (zum Streik)strike ballot
Schwalllöten {n}; Schwallöten
allotropisch {adv}allotropically
Kleingartensiedlung {f}allot settlement
Kleingärtner {m}allotment holder [Br.]; garden plot holder
Stückezuteilung {f}allotment of securties
Zuteilungsanzeige {f}allotment letter
Zuteilungsbetrag {m}allotment money
Zuteilungskurs {m}allotment price
zugeteilte Menge {f}allotted material
Bezugsberechtigter {m}allottee
Anteil {m}allotment
Wählerinitiative {f}ballot initiative

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *allot*
Back to top