ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*เกี่ยวพัน*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เกี่ยวพัน, -เกี่ยวพัน-

*เกี่ยวพัน* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเกี่ยวพัน (n.) relation See also: connection Syn. ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์ Ops. ความไม่เกี่ยวข้องกัน
เกี่ยวพัน (v.) concern See also: deal, involve, relate, drag in, get involve Syn. เกี่ยวข้อง, เนื่อง, เกี่ยว
English-Thai: HOPE Dictionary
coherence(โคเฮีย'เรินซฺ) n. การเกาะติด,การเกาะกัน,การเกี่ยวพัน,การเชื่อมโยง,ความสอดคล้อง
concern(คันเซิร์น') {concerned,concerning,concerns} vt. เกี่ยวกับ,พัวพัน,กังวล,เป็นห่วง n. ความเกี่ยวพัน,ความพัวพัน,ความเป็นห่วง,ความสนใจ,ธุระ,ธุรกิจ,บริษัท, Syn. affect,involve,pertain
connective tissueเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เนื้อเยื่อชนิดนี้มีเซลล์น้อยแต่มี matrix มาก เนื้อเยื่อชนิดนี้พบได้ทั่วไปใปมากกว่าเนื้อเยื่อชนิดอื่นทำหน้าที่ให้เนื้อเยื่ออื่นยึดเกาะติดกัน รองรับและห่อหุ้มเนื้อเยื่ออื่น ๆ ช่วยให้อาหารให้แก่เนื่อเยื่อที่เกาะอยู่ ป้องกันและให้ความปลอดภัยแก่ร่างกายโดยทำหน้าที่ซึม ทำลายวัตถุที่แปลกปลอม ยังช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อทีสึกหรอ แบ่งออกเป็น สองชนิดคือ 1.embryonic 1.1 mesenchyme เจริญมาจากชั้น mesoderm จะพบใน embryo และเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น connective tissue ชนิดต่าง ๆ 1.2 mucous connective tissue ลักษณะคล้ายเมือกข้นที่ขับจากต่อมน้ำมูก (mucin) มีกลุ่มของอเส้นใยละเอียดสีขาว พบได้ที่สายสะดือเด็กเรียกว่า wharton's jelly 2. adult 2.1 เนื้อเยื่อเกี่ยวพันแท้ 2.2 เลือดและน้ำเหลือง 2.3 กระดูกอ่อน 2.4 กระดูกแข็ง
correlate(คอ'ริเลท) vt. เทียบเคียง,ทำให้สัมพันธ์กัน. vi. มีความสัมพันธ์กัน adj. ซึ่งสัมพันธ์กัน,ซึ่งเกี่ยวพันกัน n. สิ่งที่สัมพันธ์กัน
correlation(คอริเล'เชิน) n. ความสัมพันธ์กัน,การเกี่ยวพันกัน,ภาวะที่สัมพันธ์กัน, Syn. corelation
correlative(คะเรล'ละทิฟว) adj. ซึ่งเกี่ยวพันกัน,เป็นคู่กัน n. สิ่งที่สัมพันธ์กัน, Syn. corelative
cousin(คัซ'เซิน) n. ลูกพี่ลูกน้อง,ญาติห่าง ๆ ,บุคคลที่เกี่ยวพันกัน (โดยมีลักษณะธรรมชาติภาษา แหล่งกำเนิด) ที่คล้ายกัน -Conf. (a first cousin ลูกพี่ลูกน้อง (ทางพ่อและแม่)) -Conf. (a second cousin ลูกของลุงป้าน้าอา (ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของพ่อแม่)), See also: c
relationship(รีเล'เชินชิพ) n. ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวพัน,ความเกี่ยวดอง,ความเป็นญาติกัน,ความเกี่ยวข้องกัน, Syn. association
English-Thai: Nontri Dictionary
alliance(n) พันธมิตร,การเกี่ยวดอง,การผูกพัน,การเกี่ยวพัน
allied(adj) เป็นพันธมิตรกัน,เกี่ยวพันกัน,เกี่ยวดองกัน
attach(vt) ติด,ผูกติด,เกี่ยวพัน,ผูกพัน
boundary(adj) ซึ่งเกี่ยวพันกัน,ซึ่งผูกพันกัน,มีพันธะ,พร้อมที่จะ,ไปทาง,กำลังจะ
coherence(n) การติดต่อกัน,การเชื่อมโยง,การเกี่ยวพัน
correlate(vi) นำมาคู่กัน,เทียบเคียง,ลำดับ,เรียง,เกี่ยวพันกัน
correlation(n) ความเกี่ยวพัน,ความสัมพันธ์,สหพันธ์
correlative(adj) ซึ่งเกี่ยวพันกัน,ซึ่งสัมพันธ์กัน,เป็นคู่กัน
correspondence(n) การโต้ตอบทางจดหมาย,ความเกี่ยวพัน,ความเหมือนกัน
implicate(vt) เกี่ยวพัน,ติดร่างแห,เกี่ยวข้อง,สัมพันธ์
implication(n) การเกี่ยวพัน,ความหมาย,ความเกี่ยวข้อง,นัย
intercourse(n) การเกี่ยวพัน,การติดต่อ,การสังสรรค์,การร่วมประเวณี
intermarry(vi) เกี่ยวพันกันโดยทางแต่งงาน
interrelated(adj) เกี่ยวพันกัน,สัมพันธ์กัน,เกี่ยวข้องกัน
relate(vt) เกี่ยวพันกัน,บอกเล่า,เทียบเคียง,สัมพันธ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sarcomaมะเร็ง (เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aluminium อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมเป็นสารเคมีชนิดหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวพันกับการก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ของอะลูมิเนียมที่จะก่อให้ เกิดโรค Alzheimer?s disease ซึ่งเป็นโรคที่ทำให้แก่ก่อนวัย กล่าวคือจะสูญเสียความจำและเกิดความสับสนอันเนื่องจากเซลสมองที่เกี่ยวข้อง กับความจำและการเรียนรู้ถูกทำลาย [สิ่งแวดล้อม]
Connective tissueเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
constructive engagementการเกี่ยวพันอย่างสร้างสรรค์ [การทูต]
Literaryการวิเคราะห์ความเกี่ยวพันทางวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
affined (adj.) ที่เกี่ยวพันกัน (ทางญาติ) See also: ที่เกี่ยวดองกัน, ที่เป็นญาติกัน
engage in (phrv.) ทำให้เกี่ยวพันกับ See also: ทำให้เข้าร่วม, ทำให้มีส่วนร่วมกับ
implicate (vt.) เกี่ยวพันกับ See also: พาดพิง, เกี่ยวข้อง, โยงใยถึง Syn. associate, connect, involve
involve (vt.) เกี่ยวพัน See also: โยงใยถึง, ข้องเกี่ยว, พัวพัน Syn. entail, necessitate, imply Ops. disentangle, disengage
supranational (adj.) ซึ่งเกี่ยวพันกับหลายๆ ประเทศ See also: ซึ่งไม่ได้จำกัดแค่ประเทศเดียว Syn. multinational, international
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A corporation is simply an artificial legal structure but the people who are engaged in it whether the stockholder whether the executives in it whether the employees they all have moral responsibilities.บรรษัทเป็นแค่โครงสร้างทางกฎหมายที่มนุษย์สร้างขึ้น แต่คนที่มีความเกี่ยวพันกับบรรษัทต่างหาก ไม่ว่าผู้ถือหุ้น
I'm gonna work on that prick, and it's all gonna come back to pain and no connection!- และความไม่เกี่ยวพันกัน - ไม่ ได้เห็นดีกันแน่
However, the last time Speedle was involved in a shooting, his service pistol misfired.อย่างไรก็ตาม ครั้งหลังสุดที่สปีดดี่เข้าไปเกี่ยวพันกับการยิง ปืนเขาด้าน
Indeed, I've been connected with his family since infancy.รู้จัก ผมเกี่ยวพัน กับครอบครัวนั้นตั้งแต่ยังเด็ก
All right, so there're two plane crashes involving Chuck Lambert.การที่เครื่องตกสองครั้ง เกี่ยวพันกับชัค แลมเบิร์ต
Our immediate task is to re-examine every criminal case involving our 18 victims.งานที่เราต้องทำด่วนคือทบทวน อาชญากรทุกคนที่เกี่ยวพันกับ เหยื่อทั้ง 18 คนนี้อีกครั้งหนึ่ง
Let me remind you of the rules-- as of this moment, there is no outside world that I do not show you.ผมอยากจะเตือนความจำของพวกท่านด้วยกฎเหล่านี้ ณ นาทีนี้ จะไม่มีโลกภายนอกเข้าเกี่ยวพันใดๆ เด็ดขาด
I want an old object from this house... something related to its history, and, if possible... some clothing from the past.ฉันต้องการสิ่งของเก่าๆ ภายในบ้านหลังนี้... . บางสิ่งที่เกี่ยวพันกับบ้าน และถ้าเป็นไปได้...
Why? You have reason to think your son was involved in gangs or drugs?ทำไม คุณมีเหตุผลให้คิดว่าลูกคุณเกี่ยวพันกับแกงค์ หรือยา หรือ
I did not fully meet that responsibility and I was involved in a cover-up, as you call it.ที่ผมไม่ได้ทำตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ และผมมีส่วนเกี่ยวพันกับ สิ่งที่คุณเรียกว่า "การปกปิด"
Because there so happens to exist, distinct physical evidence putting you at the crime scene at the time of death.เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น มีหลักฐานทางกายภาพที่เกี่ยวพันถึงคน ถูกทิ้งไว้ที่เกิดเหตุในเวลาที่เกิดการฆาตกรรม
Look, I don't mean to pry, but... does this have something to do with Summer leaving?นี่ ผมไม่ได้อยากจะสอดรู้สอดเห็นหรอกนะ แต่... นี่มันเกี่ยวพันอะไรกับการที่ซัมเมอร์ ลาออกไปหรือเปล่า?
We have evidence that William Bell may be involved with several biological attacks.เรามีหลักฐานว่า ดร.วิลเลี่ยม เบลล์ อาจเกี่ยวพัน กับกา่รโจมตีทางชีวภาพหลายๆ คดี
What the hell does this have to do with the Kabbalah and 137 seconds?เรื่องบ้าอะไรกันนี่ ที่มันเกี่ยวพันกันอยู่ คาปบาลาห์ และ 137 วินาที
Bill Levington was involved in a serial rape case, all involving minors, and it never went to trial.บิล เลวิงตันเกี่ยวพันในคดีฆ่าข่มขืนต่อเนื่อง ทุกคดีเกี่ยวกับผู้เยาว์ และไม่เคยเข้าสู่การพิจารณาคดี ริต้า ฮาทแลท?
So as, uh, I recall you were pretty pissed that I was drinking and the implications that had for our investigation.ก็อย่าง ผมจำได้ว่า นายรู้สึกโกรธมาก ที่รู้ว่าผมดื่มเหล้า และเกี่ยวพัน อยู่กับเรื่อง ที่เรากำลังสืบสวน
You told Jack Bauer you had proof that elements in the Russian government were behind the assassination of President Hassan.เธอบอกแจ๊ก บาวเออร์ว่าเธอพิสูจน์ความเกี่ยวพัน ว่ารัฐบาลรัสเซียอยู่เบื้องหลัง การลอบสังหารปธน.
Look, I-it's just, it's becoming a pattern for me to get involved with the guys that I work with, and I really need to put a stop to that before it starts.คือมันเริ่มกำลังจะกลายเป็น แบบแผนไปแล้วว่าฉันจะ เกี่ยวพันกับผู้ชายที่ทำงานด้วยกัน และฉันคงต้องพอเสีย ก่อนที่จะกลายเป็นแบบนั้น
Sir, as the team medic, when it comes to the health of the men, including you,ท่านครับ ในฐานะแพทย์ประจำทีม เมื่อมันเกี่ยวพันกับเรื่องสุขภาพแล้ว รวมถึงท่านด้วย
It's a local crime that involves our investigation.- จากฝ่ายอาชญากรรมท้องถิ่น-- - ที่มาเกี่ยวพันกับ การสืบสวนของเรานั่นรึ?
He's currently a person of interest in an unrelated homicide.ปัจจุบันเขาเป็นบุคคลที่น่าสนใจ ในคดีที่อาจเกี่ยวพัน กับการฆาตกรรม
Caroline said you can't give expert testimony if she's prosecuting your case.แคโรไลบอกว่าคุณไม่อาจเป็น ผู้เชี่ยวชาญขึ้นให้ปากคำได้ ถ้าเธอเห็นว่าคุณเกี่ยวพัน อยู่กับคดีความอยู่ด้วย
Yeah, and Alda's free again, which means Demetri was right all along... that she's been involved in this thing since the beginning, even before you guys started surveilling her.ใช่แล้ว และอัลด้ากลับไป เป็นอิสระอีกครั้ง ซึ่งหมายถึงว่าเดเมอตริ พูดถูกมาโดยตลอด-- ว่าเธอมีส่วนเกี่ยวพัน ในเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้น
Cultural anthropology is a fine discipline, but it doesn't involve as much hard science.มานุษยวิทยาวัฒนธรรม ก็เป็นสาขาวิชาที่ดี แต่มันไม่ค่อยเกี่ยวพันกับกับงาน ด้านวิทยาศาสตร์กระแสหลักนัก
We still don't know how Tom Wittman is connected to Don Sanderson.เรายังไม่รู้ว่า ทอม วิทแมน มีความเกี่ยวพัน ยังไงกับ ดอน แซนเดอร์สัน
And now... we're gonna be bonded... you know... forever.และตอนนี้ เราก็จะได้เกี่ยวพันซึ่งกันและกัน ตลอดไป
I need you to run a list of all known associates to the Sparks family, focusing on everyone whose first or last name begins with the letter "l."ผมต้องการให้คุณ ตรวจดูรายชื่อ ที่มีส่วนเกี่ยวพันกับ ครอบครัวสปาร์ก เน้นไปที่ทุกคน ที่มีชื่อหรือนามสกุล
♪ A thousand jokes ♪ Stick around for the jokes.# เรื่องตลกเป็นพัน เกี่ยวพันเฮฮา #
Even when you engaged in tom-foolery with the princess and father had to resign,ถึงแม้ว่าเจ้า ได้เข้าไปเกี่ยวพันกับการเล่นตลกขององค์หญิง และทำให้ท่านพ่อต้องลาออก
A matter has come to light of an extremely delicate and potentially criminal nature, and in this hour of need, dear brother, your name has arisen.ปัญหาที่เกิดขึ้นค่อนข้างละเอียดอ่อน และมีแนวโน้มจะเกี่ยวพันกับหลายฝ่ายด้วย และในนาทีที่เราต้องการ น้องชายที่รัก เราก็นึกถึงชื่อนาย
Our 1947 murders and our present-day murder have to be connected by more than just a gun.การฆาตกรรมในปี 1947 และฆาตกรปัจจุบันของเรา ต้องมีความเกี่ยวพันกัน มากกว่าแค่เรื่องปผืน
I just got a word that a Lily Jones was involved in an incident.ผมเพิ่งได้ รับแจ้งเข้ามา มี ลิลลี่โจนส์ อีกคน ที่เข้าไปเกี่ยวพัน คดีอีก
Okay, uh, any connection to St. Martin's?โอเค แล้วความเกี่ยวพันกับ โบสถ์เซนต์มาร์ตินล่ะ
Victims of the delusion tend to be from a higher social status and have done very little to stimulate or encourage such a belief.เหยื่อของการหลงผิดมีแนวโน้มที่จะอยู่ใน สถานะทางสังคมชั้นสูง และเกี่ยวพันกับเรื่อง กระตุ้นหรือให้ความกล้าอย่างเช่นความเชื่อ
Give John my best. _ Miss me already, Finch?ให้กับจอห์น เอาเเบบให้เต็มที่เลย ชายผู้มีความเกี่ยวพันกับทหารถูกยิงตาย ตำรวจสัญนิษฐาน การค้ายาที่เลยเถิด คิดถึงผมขึ้นมาละสิ คุณฟินช์ ?
Apparently she's been tangling with some rather cunning, powerful people.เห็นได้ชัดว่า เธอเกี่ยวพันกับ ผู้มีอำนาจที่เจ้าเล่ห์บางคน
But for some very nauseating, political reasons... any rescue plans involving any US government forces or entity... has been strictly ruled out.แต่ด้วยเหตุผลบ้าบอทางการเมือง... แผนช่วยเหลือใดๆ ที่เกี่ยวพันถึงสิ่งใดๆ โดยรัฐบาลสหรัฐ... เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้
There may also be evidence pertaining to as many as 10 homicides committed by the recently deceased individual known as Lazarus, real name Joseph Keller.และยังอาจมีหลักฐาน ที่เกี่ยวพันกับคดีฆาตกรรมถึง 10 คดี โดยฝีมือผู้ตาย ซึ่งรู้จักในชื่อลาซารัส
He was involved with some guy named David.รู้สึกว่าเขาจะมีความเกี่ยวพันอะไรบางอย่าง กับคนที่ชื่อ เดวิด อะไรเนี่ยแหละ
More relatives.เกี่ยวพันธ์กันมากเลย.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *เกี่ยวพัน*
Back to top