ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*เกกมะเหรก*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เกกมะเหรก, -เกกมะเหรก-

*เกกมะเหรก* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกกมะเหรก (v.) be insolent See also: be delinquent, misbehave, be quarrelsome, be intractable Syn. เกเร, เกกมะเหรกเกเร, เกเรเกตุง
เกกมะเหรก (n.) ne´er-do-well See also: good-for-nothing, layabout, idler, badly-behaved person, unruly person, delinquent, quarrel-some person Syn. เกเร, เกกมะเหรกเกเร
เกกมะเหรกเกเร (v.) be insolent See also: be delinquent, misbehave, be quarrelsome, be intractable Syn. เกเร, เกเรเกตุง
เกกมะเหรกเกเร (v.) misbehave See also: be disobedient, be roguish, be delinquent Syn. เกกมะเหรก, เกเรเกตุง
เกกมะเหรกเกเร (n.) ne´er-do-well See also: good-for-nothing, layabout, idler, badly-behaved person, unruly person, delinquent, quarrel-some person Syn. เกเร
เกกมะเหรกเกเร (adj.) roguish See also: knavish, wayward, trouble-making, unruly, delinquent, misbehaved Syn. เกกมะเหรก, พาลเกเร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *เกกมะเหรก*
Back to top