ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

good-for-nothing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *good-for-nothing*, -good-for-nothing-

good-for-nothing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
good-for-nothing (adj.) ซึ่งไร้ประโยชน์ See also: ไร้ค่า, เปล่าประโยชน์ Syn. useless, worthless
good-for-nothing (n.) บุคคลไร้ประโยชน์ See also: ผู้ไร้ค่า
good-for-nothing (idm.) คนไม่มีค่า See also: คนไม่ได้เรื่อง, คนไม่เอาไหน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่เอาถ่าน (adj.) good-for-nothing See also: never-do-well Syn. ไม่ได้เรื่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You good-for-nothing thick heads!อะไรกันวะพวกนี้ เลี้ยงเสียข้าวสุกจริง ๆ !
The guide book was written by a bunch of lazy good-for-nothing Indian beggars.เพราะหนังสือนำเที่ยวเขียนโดยพวกอินเดียจอมขี้เกียจ
A good-for-nothing that President Guk's daughter has been following around.คนไม่มีอะไรดี ที่ลูกสาวท่านประธานกุ๊ก ชอบติดตามไปทั่วๆ
And I'm a good-for-nothing who can't see the end.และผมเป็นคนที่ไม่มีอะไรดี ที่ไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้า
A paltry good-for-nothing who doesn't even know the basics.คนไม่เอาถ่านแบบนั้น จะไปทำอะไรได้
Whether he's a good-for-nothing or not, we'll just have to wait and see.เดี๋ยวก็รู้เองแหละน่า เขาเป็นคนไม่เอาถ่านหรือเปล่า
Some say he's a real scholar, an nomadic doctor holding a scalpel. Others call him a good-for-nothing liar.บางคนก็เรียกเขาว่า เป็นคนโกหกที่ไม่มีอะไรดี
♪ You trifling, good-for-nothing# เธอช่างไร้ยางอาย ไม่เอาไหน#
I've lost everything I've worked for for some good-for-nothing king!ข้าสูญสิ้นทุกอย่างที่ข้าสร้างมา เพราะพระราชาไม่เอาถ่านอย่างท่าน
You bitch! You good-for-nothing bitch!นังตัวแสบ เธอมันไม่มีค่าอะไร
I live with this good-for-nothing husband, four conceited girls and a cat.ฉันอาศัยอยู่กับสามีไม่เอาไหน ลูกสาวอวดดีสี่คน กับแมวอีกหนึ่งตัว
Good-for-nothing!ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย !

good-for-nothing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宝贝[bǎo bèi, ㄅㄠˇ ㄅㄟˋ, 宝贝 / 寶貝] treasured object; treasure; darling; baby; cowry; good-for-nothing or queer character
窝囊[wō nang, ㄨㄛ ㄋㄤ˙, 窝囊 / 窩囊] annoyed; to feel vexed; pointless; asinine; good-for-nothing; stupid and cowardly
不稂不莠[bù láng bù yǒu, ㄅㄨˋ ㄌㄤˊ ㄅㄨˋ ㄧㄡˇ, 不稂不莠] useless; worthless; good-for-nothing
脓包[nóng bāo, ㄋㄨㄥˊ ㄅㄠ, 脓包 / 膿包] pustule; worthless person; good-for-nothing; useless weakling
熊包[xióng bāo, ㄒㄩㄥˊ ㄅㄠ, 熊包] worthless person; good-for-nothing

good-for-nothing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダメンズ[, damenzu] (n) (sl) (conflation of だめ (no good) and メンズ (men)) (See イケめん,フツメン) good-for-nothing man; no-hoper
出来損ない;出来損い;でき損い[できそこない, dekisokonai] (n) failure; dead loss; washout; badly done; good-for-nothing
鮒侍[ふなざむらい, funazamurai] (n) cowardly, good-for-nothing samurai from the countryside
ぐうたら;グータラ[, guutara ; gu-tara] (n,adj-na,adj-no) lazybones; good-for-nothing; idler
しようも無い;しょうも無い;仕様もない;仕様も無い[しようもない(しようも無い;仕様もない;仕様も無い);しょうもない(しょうも無い;仕様もない;仕様も無い), shiyoumonai ( shiyoumo nai ; shiyou monai ; shiyou mo nai ); shoumonai ( shoumo nai] (exp,adj-i) (1) (uk) (See 仕様が無い) useless; stupid; good-for-nothing; (2) having no way to do ...
ずく無し;尽無し[ずくなし, zukunashi] (n) (uk) bum; slacker; good-for-nothing; loser
やくざ者[やくざもの, yakuzamono] (n) (1) (See やくざ) professional gambler; (2) good-for-nothing; ne'er-do-well; hoodlum; ruffian
下らない[くだらない, kudaranai] (adj-i) (uk) good-for-nothing; stupid; trivial; worthless; (P)
仕様の無い;仕様のない[しようのない, shiyounonai] (adj-i) hopeless; good-for-nothing; incorrigible
困り者[こまりもの, komarimono] (n) good-for-nothing; scapegrace; nuisance; trouble
甲斐性なし;甲斐性無し[かいしょうなし, kaishounashi] (n) being good-for-nothing; useless person
穀潰し;穀つぶし;ごく潰し;穀潰(io);ゴク潰し[ごくつぶし(穀潰し;穀つぶし;ごく潰し;穀潰);ゴクつぶし(ゴク潰し), gokutsubushi ( koku tsubushi ; koku tsubushi ; goku tsubushi ; koku tsubusu ); goku] (n) good-for-nothing; parasite; deadbeat; loafer; drone; idler

good-for-nothing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกกมะเหรก[v.] (kēkmarēk) EN: be insolent ; be delinquent ; misbehave ; be quarrelsome ; be intractable ; be unruly ; be good-for-nothing FR: être un bon à rien
เกเร[adj.] (kērē) EN: delinquent ; unruly ; offensive ; wayward ; intractable ; refractory ; recalcitrant ; naughty ; roguish ; good-for-nothing ; mischievous FR: coquin ; espiègle ; fripon
เหลวไหล[adj.] (lēolai) EN: unreliable ; worthless ; good-for-nothing ; trash ; absurd FR: sans valeur ; sans fondement ; insoutenable
ไม่เอาถ่าน[adj.] (mai aothān) EN: good-for-nothing ; never-do-well ; feckless ; shiftless ; ne'er-do-well FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า good-for-nothing
Back to top