ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

layabout

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *layabout*, -layabout-

layabout ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
layabout (n.) คนขี้เกียจ (คำโบราณ) See also: คนไม่เอาไหน, คนไม่ยอมทำงานการ Syn. bum, idler Ops. achiever, hard worker

layabout ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gammler {m}layabout; loafer; bum

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า layabout
Back to top