ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

misbehave

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *misbehave*, -misbehave-

misbehave ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
misbehave (vt.) ประพฤติตัวไม่เหมาะสม See also: ประพฤติผิด, ทำตัวไม่ดี, สร้างปัญหา Syn. fail, misdo, disobey Ops. behave
misbehaver (n.) ผู้ประพฤติตัวไม่เหมาะสม Syn. transgression, misconduct
English-Thai: HOPE Dictionary
misbehave(มิส'บิเฮฟว) vi.,vt. ประพฤติไม่ดี,ประพฤติไม่เหมาะสม., See also: misbehaver n.
English-Thai: Nontri Dictionary
misbehave(vi) ซุกซน,ประพฤติผิด,ประพฤติเลว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระทำผิด (v.) misbehave See also: behave badly Syn. ทำผิด Ops. ประพฤติถูก, ทำถูก
ประพฤติผิด (v.) misbehave See also: behave badly Syn. ทำผิด, กระทำผิด Ops. ประพฤติถูก, ทำถูก
ประพฤติมิชอบ (v.) misbehave See also: behave badly Ops. ประพฤติชอบ
เกกมะเหรกเกเร (v.) misbehave See also: be disobedient, be roguish, be delinquent Syn. เกกมะเหรก, เกเรเกตุง
เกะกะระราน (v.) misbehave See also: be unruly, be delinquent Syn. เกกมะเหรก
เกเร (v.) misbehave See also: be disobedient, be roguish, be delinquent Syn. เกกมะเหรก, เกกมะเหรกเกเร, เกเรเกตุง
เกเรเกตุง (v.) misbehave See also: be disobedient, be roguish, be delinquent Syn. เกกมะเหรก, เกกมะเหรกเกเร
เสียมารยาท (v.) misbehave See also: misconduct
โกกเกก (v.) misbehave See also: be unruly, be delinquent Syn. เกะกะระราน, เกกมะเหรก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Did you misbehave while I was outside?นายทำอะไรหรือเปล่าตอนฉันออกไปข้างนอก?
Getting her to misbehave allows him to do whatever he wants.ทำให้เธอออกนอกลู่นอกทางได้ ก็อนุญาตให้หมอนั่นทำตามใจ
I will not tolerate if anybody misbehaves with you and Pari.ผมจะไม่อดทนถ้าใครรังแกคุณและปาริ
And I'm just a husband. You gonna get rid of me when I misbehave?และผมก็แค่เป็นสามี คุณจะกำจัดผมเวลาผมทำผิดไม๊ล่ะ?
Unless the keymaster misbehaves.นอกเสียจากว่า ผู้ถือกุญแจ จะทำผิดกฏ
You used to do this to me when I was younger- pretending you knew I'd misbehaved just to see if I'd confess anything.แม่เคยทำแบบนี้กับผม ตอนที่ผมยังเด็ก... ทำเหมือนแม่รู้ว่าผมทำตัวเกเร แค่อยากเห็นว่าผมสารภาพ
I make my way in the world, I misbehave.กว่าจะมาถึงจุดนี้ ฉันสร้างศัตรูไว้เยอะ
I told you I misbehave.-อย่างที่บอกไป ฉันค่อนข้างจะเกเร
Neal misbehaves, but because he's Neal, he doesn't face the consequences, and he gets a gold star for it.นีลประพฤติตัวแย่ แต่เพราะเขาคือนีล เขาไม่มองไปที่ผลที่ตามมา และเขาก็ได้ดาวทองมาเพื่อมัน
I didn't get much of a chance to misbehave.ผมไม่มีโอกาสออกนอกลู่ออกทางมากนัก
No, he misbehaved. They took him to solitary.ไม่ เขาทำตัวไม่ดี เลยโดนขังเดี่ยว
I only misbehaved so she'd send me here to talk to you.หนูเพียงแค่ทำให้ทุกอย่างเรียบร้อย ดังนั้นครูก็เลยส่งมาให้หนูได้คุยกับคุณ

misbehave ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกกมะเหรก[v.] (kēkmarēk) EN: be insolent ; be delinquent ; misbehave ; be quarrelsome ; be intractable ; be unruly ; be good-for-nothing FR: être un bon à rien
เกเร[v.] (kērē) EN: misbehave ; be disobedient ; be roguish ; be delinquent ; be mischievous ; fool around ; be unruly FR: se conduire mal
โกกเกก[v.] (kōkkēk) EN: misbehave FR:
ผิดจรรยา[v. exp.] (phit janyā) EN: violate a code of ethics ; misbehave FR:
ผิดจารีต[v. exp.] (phit jārīt) EN: commit a transgression ; misbehave FR:
ประพฤติมิชอบ[v. exp.] (praphreut m) EN: misbehave FR: agir malhonnêtement
ประพฤติผิด[v. exp.] (praphreut p) EN: misbehave FR:
ประพฤติตัวไม่เหมาะสม[v. exp.] (praphreut t) EN: misbehave FR: se conduire mal ; se tenir mal ; avoir un comportement inapproprié
เสียมารยาท[v. exp.] (sīa mārayāt) EN: misbehave ; misconduct ; it's bad manners FR:
ทำเหลวไหล[v. exp.] (tham lēolai) EN: misbehave ; let down ; be unreliable FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า misbehave
Back to top