ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*รูปทรง*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น รูปทรง, -รูปทรง-

*รูปทรง* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รูปทรง (n.) shape See also: figure, build, contours, outline, configuration Syn. ทรง, รูปร่าง
เสียรูปทรง (v.) be contorted See also: be twisted, not be the correct shape, not have the right appearance Syn. เสียรูป, ผิดลักษณะ, ผิดส่วน
English-Thai: HOPE Dictionary
barrel(บาร์'เริล) n. ถังรูปทรงกระบอก,ปริมาณมาก,ภาชนะรูปทรงกระบอก
coccusn. แบคทีเรียรูปทรงกลม, See also: coccal adj. ดูcoccus coccic adj. ดูcoccus coccous adj. ดูcoccus -pl. coccci
cylinder(ซิล'ลินเดอะ) n. รูปทรงกระบอก,กระบอกกลม,กระบอกสูบ,ลูกสูบ,ลูกโม่,ลูกกลิ้ง
cylindric(ซิลิน'ดริค,-คัล) adj. เกี่ยวกับลูกสูบ,เกี่ยวกับรูปทรงกระบอก, See also: cylindricality n. ดูcylindric cylindricalness n. ดูcylindric
cylindrical(ซิลิน'ดริค,-คัล) adj. เกี่ยวกับลูกสูบ,เกี่ยวกับรูปทรงกระบอก, See also: cylindricality n. ดูcylindric cylindricalness n. ดูcylindric
drum(ดรัม) {drummed,drumming,drums} n. กลอง,เสียงกลอง,เยื่อแก้วหู vt.,vi. ตีกลอง,เคาะจังหวะ. ดรัม หมายถึงสื่อเก็บข้อมูลชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นวัสดุรูปทรงกระบอกที่หมุนรอบแกนด้วยความเร็ว ที่ผิวนอกฉาบด้วยสารแม่เหล็ก การบันทึกข้อความลงเก็บ จะต้องบันทึกลงบนผิวดรัม ผ่านหัวบันทึก (write head) และอ่านข้อความออกโดยหัวอ่าน (read head) จึงเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูล (input) และหน่วยแสดงผล (output) มีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล สูงกว่าเทปแม่เหล็ก (magnetic tape) แต่ยังช้ากว่าจานแม่เหล็ก (magnetic disk) โดยปกติจะต้องเรียกเต็ม ๆ ว่า magnetic drum
gabion(เก'บีออน) n. หลัวหวายหรือไม้ไผ่ที่ใช้ใส่ดิน,หลัวรูปทรงกระบอกที่ใช้ใส่ร่องหินสำหรับวางฐานในการสร้างเขื่อน
globe(โกลบ) n. โลก,รูปทรงกลม,ลูกโลก v. ทำให้หรือกลายเป็นโลก, Syn. orb,sphere
globoidadj. คล้าย รูปทรงกลม n. รูปทรงกลม
globularadj. เป็นรูปทรงกลม,ทั่วโลก., See also: globularity,globularness n.
globule(กลอบ'บิว) n. สิ่งที่เป็นรูปทรงกลมเล็ก ๆ, Syn. sphere
gonococcusn. แบคทีเรียรูปทรงกลมซึ่งทำให้เกิดโรคหนองใน, See also: gonococcal,gonococcic adj. -pl. gonococci
kepi(เค'พิ,เคพ'พิ) n. หมวกแก๊ปทหารของฝรั่งเศสเป็นรูปทรงกลมส่วนบนแบนราบมีปีกยื่นบังตาเป็นแนวนอน
magnetic drumดรัมแม่เหล็กหมายถึง วัสดุรูปทรงกระบอกที่หมุนรอบแกนด้วยความเร็ว ที่ผิวนอก ฉาบด้วยสารแม่เหล็ก ในการบันทึกข้อมูลลงบนพื้นผิวของดรัม จะบันทึกผ่านหัวบันทึก (write head) และอ่านข้อความออกโดยหัวอ่าน (read head) ดรัมจึงเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูล (input) และหน่วยแสดงผล (output) มีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลน้อยกว่าแถบบันทึก (tape) แต่ยังช้ากว่าจานบันทึก (disk)
orb(ออบ) n. รูปทรงกลม,ลูกโลก,ลูกตา,วงกลม,วงโคจรของวัตถุในอวกาศ,โลก. vt. กลายเป็นรูปวงกลม,หมุนรอบ,โคจร, Syn. globe
pail(เพล) n. ถัง,ถังรูปทรงกระบอก
polyhedron(พอลลิฮี'เดริน) n. รูปทรงที่มีหลายด้าน pl. polydrons,polydra
round(เราดฺ) adj.,vt.,vi. (ทำให้,กลายเป็น) กลม,เป็นกิจวัตร,อ้อมกลับมา,มาก,เต็มที่,กลมกล่อม,อวบ,คล่องแคล่ว,ชัดเจน,ดังกังวาน,มีชีวิตชีวา,รุนแรง n. สิ่งที่เป็นวงกลม,สิ่งที่เป็นรูปวงแหวน,สิ่งที่เป็นรูปทรงกลม,รอบ,การหมุนรอบ,การตรวจ,การลาดตระเวณ, (การชกมวย) ยก,เกม, (กระสุน) นัด,ชุด,พัก,ครั้ง
roundly(เรานดฺ'ลี) adv. เป็นวงกลม,เป็นรูปทรงกลม,อย่างรุนแรง,หุนหันพลันแล่น,ไม่ปรานี,เต็มที่,อย่างสมบูรณ์, Syn. thoroughly
sea bagn. ถุงผ้าใบรูปทรงกระบอกที่มีเชือกรูด (โดยเฉพาะของกลาสีเรือ)
slinky(สลิง'คี) adj. ลับ ๆ ล่อ ๆ ,รัดรูปทรง., See also: slinkily adv. slinkiness n.
sphere(สเฟียร์) n. รูปทรงกลม,รูปกลม,สิ่งที่เป็นรูปวงกลม,ดาวนพเคราะห์,ดาวฤกษ์,ระบบจักรวาล,ปริมณฑล,อาณาเขต,อาณาจักร,สิ่งแวดล้อม,บริเวณ,ขอบเขตความรู้,วง,วงอิทธิพล. vt. ล้อมรอบ,เป็นรูปวงกลม., Syn. ball,globe,scope,position
spherical(สเฟีย'ริเคิล) adj. เป็นรูปทรงกลม,เป็นลูกกลม,เกี่ยวกับปริมณฑล., See also: sphericality n., Syn. spheric,globular
streptococcus(สเทรพทะคอค'คัส) n. เชื้อแบคทีเรียรูปทรงกลม บางชนิดทำให้เกิดโรคในคนเช่น โรคต่อมทอนซิลอักเสบ., See also: streptococcal adj. streptococcic adj. pl. streptococci
ungula(อัง'กิวละ) n. (เรขาคณิต) ส่วนของรูปกรวยหรือรูปทรงกระบอกที่อยู่ระหว่างฐานและแนวราบตัดขวาง,ฐานที่คล้ายเล็บของกลีบดอกบางชนิด pl. uungulae
vesicle(เวส'ซิเคิล) n. ถุงเล็ก ๆ ,ถุงน้ำเล็ก ๆ เม็ดพุพอง,ตุ่ม,ถุงอากาศเล็ก ๆ ,โพรงรูปทรงกลมในแร่หรือหิน (เนื่องจากมีอากาศหรือแก๊สขังอยู่), Syn. bladder
English-Thai: Nontri Dictionary
cylinder(n) กระบอกสูบ,รูปทรงกระบอก,ลูกโม่,ลูกกลิ้ง
elliptical(adj) ซึ่งเป็นรูปไข่,มีรูปทรงคล้ายไข่
globular(adj) กลมเหมือนลูกโลก,กลมเหมือนส้ม,เป็นรูปทรงกลม
globule(n) เมล็ดกลมเล็ก,หยาด,รูปทรงกลมเล็กๆ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cabochon๑. อัญมณีทรงหลังเบี้ย๒. รูปทรงหลังเบี้ย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cruciformรูปทรงไม้กางเขน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cylindrical-รูปทรงกระบอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
globular-รูปทรงกลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
CAD/CAMคอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบและคอมพิวเตอร์ช่วยในงานผลิต, คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบและคอมพิวเตอร์ช่วยในงานผลิต (ระบบแคด/แคม) เมื่อสองระบบมาต่อกัน ทำให้เกิดการส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ที่มีแบบของสินค้ามายังคอมพิวเตอร์ที่ต่อกับอุปกรณ์การผลิต สามารถทำให้สร้างผลิตภัณฑ์รูปทรงใหม่ได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำมาก [Assistive Technology]
Coccusค็อคคัส,กลมๆ,รูปทรงกลม,แบคทีเรียพวกตัวกลม [การแพทย์]
Columnarเซลล์ผิวคอลลัมนา,คอลัมนาร์,มีความสูงได้มาก,รูปทรงสูง [การแพทย์]
crystalผลึก, ของแข็งเนื้อเดียว มีผิวหน้าเรียบ มีรูปทรงและมุมระหว่างผิวหน้าแน่นอนจำแนกตามพันธะเคมีที่ยึดอะตอมต่าง ๆ ในผลึกไว้ด้วยกันได้ 3 ชนิด คือ ผลึกไอออนิก ผลึกโคเวเลนต์ และผลึกโลหะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cylinderทรงกระบอก,รูปทรงกระบอก [การแพทย์]
dry cellเซลล์แห้ง, เซลล์ไฟฟ้าปฐมภูมิ โดยทั่วไปใช้สังกะสีรูปทรงกระบอกเป็นขั้วลบ ภายในบรรจุของผสมของกลีเซอรีน แอมโมเนียมคลอไรด์ และผงถ่าน มีแท่งคาร์บอนสอดอยู่ ตรงกลางเป็นขั้วบวก มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าประมาณ 1.5 โวลต์  เช่น เซลล์ถ่านไฟฉาย เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
formรูปทรง, ลักษณะภายนอกของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็น 3 มิติ คือ มีความกว้าง ความยาวและความสูง สามารถหาขนาดและปริมาตรได้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงอิสระ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Improvement Cutting การตัดไม้บำรุงป่า การตัดฟันที่กระทำกับหมู่ไม้ที่ผ่านพ้นวัยลูก ไม้ ไปแล้ว เพื่อปรับปรุงองค์ประกอบและคุณภาพ ของหมู่ไม้นั้นโดยการกำจัดต้นไม้ที่เป็นชนิด รูปร่างหรือลักษณะที่ไม่ต้องการออกไป พืชพรรณที่ถูกตัดออกไปนี้ได้แก่ ชนิดไม้ที่ไร้ค่า ต้นไม้ที่คดงอ ล้มเอียง แตกง่าม กิ่งก้านสาขามาก หรือต้นไม้ที่รูปทรงไม่ดี ต้นไม้ที่มีอายุมากเกินไป และต้นไม้ที่ได้รับอันตรายอย่างร้ายแรงจากตัวการภายนอก การกำจัดไม้พวกนี้ออกไปเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของไม้ที่ต้องการให้ดี ขึ้นด้วย มักทำควบคู่ไปกับการตัดสางขยายระยะหรือการตัดฟันเพื่อการสืบพันธุ์ แต่การตัดไม้บำรุงป่านี้ไม่จำเป็นที่จะต้องกระทำตลอดรอบตัดฟันของป่าเหมือน อย่างการตัดสางขยายระยะ และการคัดเลือกไม้ที่จะกำจัดออกไปก็ทำได้ง่ายกว่าด้วย [สิ่งแวดล้อม]
mouldแม่แบบ, การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยการอัดวัสดุที่กำลังอ่อนตัวลงในแม่แบบ เช่นการทำเครื่องใช้พลาสติก โดยการนำพลาสติกเม็ดหรือผงมาทำให้ร้อนจนอ่อนตัวและอัดลงในแม่แบบ เมื่อเย็นจะแข็งตัว มีรูปทรงตามแม่แบบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
prototypeต้นแบบ, ชิ้นงานที่สร้างขึ้นเป็นแบบฉบับเพื่อสร้างชิ้นงานอื่นให้มีลักษณะเดียวกัน มีรูปทรง ขนาดสัดส่วน โครงสร้างที่แสดงรายละเอียด สามารถใช้งานได้ตามที่ออกแบบไว้ทุกประการ วัสดุที่นำมาสร้างต้นแบบอาจเป็นวัสดุที่ใช้จริง หรือวัสดุทดแทนก็ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pyramidพีระมิด, รูปทรงที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใด ๆ และมีด้านอื่น ๆ เป็นรูปสามเหลี่ยม มีจุดยอด(ซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกับฐาน)ร่วมกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
rigid bodyวัตถุแข็งเกร็ง, วัตถุที่มีรูปทรงแน่นอน ระยะห่างระหว่างจุดต่าง ๆ บนวัตถุคงตัว และวัตถุไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อเคลื่อนที่หรือมีแรงกระทำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
solenoidโซเลนอยด์, ขดลวดที่ได้จากการพันลวดหลายรอบชิดกันเป็นรูปทรงกระบอก ถ้าให้กระแสไฟฟ้าผ่านจะเกิดสนามแม่เหล็กภายในขดลวดและรอบ ๆ ขดลวด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
striated muscleกล้ามเนื้อลาย, เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อที่ประกอบด้วยเซลล์รูปทรงกระบอก  มีลายตามขวางอยู่รวมกันเป็นมัดที่บริเวณแขนขาและลำตัว ทำหน้าที่เคลื่อนไหวอวัยวะที่อยู่ภายใต้อำนาจจิตใจ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
wheel and axleล้อกับเพลา, เครื่องกลอย่างง่ายชนิดหนึ่ง  ประกอบด้วยวัตถุรูปทรงกระบอกขนาดต่างกัน 2 อันติดกันอยู่และหมุนรอบแกนเดียวกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ball (n.) สิ่งที่เป็นรูปทรงกลม See also: ลูกบอล, ก้อนกลม, ลูกลักษณะกลมๆ Syn. sphere
basket weave (n.) สิ่งทอที่มีรูปทรงเหมือนกับตระกร้า
blobe (n.) รูปทรงกลม See also: สิ่งที่เป็นวงกลม Syn. ball, circle
coccus (n.) เชื้อแบคทีเรียซึ่งมีรูปทรงกลม เช่น แบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคหนองใน
conic (adj.) ที่เป็นรูปทรงกรวย
conical (adj.) ที่เป็นรูปทรงกรวย
corset (n.) ชุดชั้นในผู้หญิงที่สวมเพื่อให้สะโพกและหน้าอกเข้ารูปทรง
dome (n.) หลังคารูปทรงกลม
ellipsoid (n.) รูปทรงเรขาคณิตที่มีลักษณะเป็นรูปกลมรีเหมือนไข่
equiangular (adj.) (รูปทรงเรขาคณิต) ซึ่งมีมุมเท่ากันทุกมุม
equilateral (adj.) (รูปทรงเรขาคณิต) ซึ่งมีด้านเท่ากันทุกด้าน
form (n.) รูปทรง See also: รูปร่าง, สัณฐาน Syn. figure, shape, structure
globe-shaped (adj.) ซึ่งมีรูปทรงกลมเล็กๆ See also: เหมือนทรงกลม Syn. globelike
globelike (adj.) ซึ่งมีรูปทรงกลมเล็กๆ See also: เหมือนทรงกลม Syn. globe-shaped
globular (adj.) ซึ่งมีรูปทรงกลมเล็กๆ See also: เหมือนทรงกลม Syn. globelike, globe-shaped
hendecagon (n.) รูปทรงสิบเอ็ดเหลี่ยม
heptagon (n.) รูปทรงเจ็ดเหลี่ยม
lateen (adj.) เกี่ยวกับใบเรือที่มีรูปทรงสามเหลี่ยม
many-shaped (adj.) หลากหลายรูปทรง Syn. various
multiform (adj.) หลากหลายรูปทรง Syn. various, many-shaped
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So put your finger on here... and move that shape to the question mark, all right?กดนิ้วลงไปแบบนั้น แล้วลากรูปทรงนั้น ไปวางที่เครื่องหมายคำถาม
Her beauty was not made of shapes and forms, but shined from within, like a star.ความงดงามของเธอ ไม่ได้อยู่ที่เรือนร่างและรูปทรง แต่มันเปล่งประกายจากภายในเหมือนดวงดาว
In order to read and write, the sound of letters, their shapes, the meaning of words, all this needs to be understood.การที่จะอ่านออกเขียนได้นั้น เสียงของตัวอักษร รูปทรง ความหมายของคำ ทั้งหมดนี้ต้องเป็นที่เข้าใจ
An experience rich in detail will generate highly complex patterns in the brain, creating unique shapes that Tononi believes can be measured.ประสบการณ์อันยาวนานใน รายละเอียด จะสร้างรูปแบบที่ซับซ้อนมากใน สมอง การสร้างรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ที่ ทอโนนี เชื่อว่าสามารถวัดได้
Just like a fire with wonderful flames is an extraordinary shape that changes all the time.เช่นเดียวกับไฟที่มีเปลวไฟที่ยอด เยี่ยม เป็นรูปทรงพิเศษที่มีการ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
But to Nina, every shape, every color, texture, smell, they all tell a story.แต่สำหรับนิน่า ทุกๆรูปทรง ทุกๆสี, องค์ประกอบ กลิ่น
Jean-Pierre's passion to discover the shape of the cosmos grew from the groundbreaking work of the great Albert Einstein.โจนพีเอ รัก การค้นพบรูปทรงของจักรวาล เพิ่มขึ้นจากการทำงานที่ก้าวล้ำ
Jean-Pierre spends months carefully testing different shapes for his finite Universe, trying to make it fit the vibrations of the cosmic microwave background as closely as possible, until, finally, he finds the perfect fit A 12-sided dodecahedron...โจนพีเอ ใช้จ่ายเดือน ระมัดระวังการทดสอบรูปทรงที่ แตกต่างกันสำหรับจักรวาล จำกัด ของเขา พยายามที่จะทำให้มันพอดี สั่นสะเทือน
So, what we're gonna do is we're gonna look at some different-shaped and different-sized drums, and what we have over here is a spectrum analyzer.ดังนั้นสิ่งที่เรากำลังจะทำคือเรากำลัง จะไปดูที่ บางกลองที่แตกต่างกันและมีรูปทรง ที่แตกต่างกันขนาด และสิ่งที่เรามีมากกว่าที่นี่คือการ วิเคราะห์สเปกตรัม
Okay, six barrels, same label, same trim pieces.โอเค ถังหกใบฝารูปทรงเหมือนกัน ฝาปิดเหมือนกัน
Yeah, but the shape and the craftsmanship -- it's almost German.ใช่ เเต่ดูจากรูปทรง เเล้วก็งานฝีมือเเบบนี้
The colors, the shapes, they have an effect on you.สี รูปทรงต่างๆ พวกนี้ มีผลกับคุณ
I don't care about the shapes and colors, they don't mean anything to me.ผมไม่สนใจ เรื่องรูปทรง กับสี พวกมัน ไม่มีความหมายอะไรกับผม ไม่มีห่าเหวอะไรทั้งนั้น
Halley had to take the observations made for each comet and find the shape of its actual path through space.แหลี ต้องใช้การสังเกตได้ สำหรับดาวหางแต่ละ และหารูปทรงของเส้นทาง ที่แท้จริงของมันผ่านพื้นที่
Okay, so... to show that, they've turned three-dimensional space into two dimensions which turns a Wormhole into two dimensions, a circle.โอเค เพื่อแสดงภาพ พวกเค้าต้องเปลี่ยนอวกาศสามมิติ ให้เป็นภาพสองมิติ เปลี่ยนรูหนอนเป็นภาพสองมิติรูปทรงกลม วงกลมที่เป็นสามมิติคืออะไร
They were very gifted metal workers. Which is three-dimensional. They were gifted metal workers.พวกเขามอบให้ช่างตีเหล็ก ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปทรงสามมิติ พวกเขามอบให้ช่างตีเหล็ก
Interesting fact... did you know that the triangle is the strongest shape found in nature?ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ คุณรู้ไหม สามเหลี่ยมคือรูปทรงแข็งแรงที่สุด ในธรรมชาติ
I kind of like the way it is, submarine shape.ฉันชอบวิธีที่มันคือรูปทรงเรือดำน้ำ
Remember, one of the 4 shapes on the bottom row...จำไว้นะ หนึ่งในรูปทรงสี่เหลี่ยมจากแถวกลาง
His violin has a wonderful sound, and a lovely form.ไวโอลินของเขาเสียงเพราะมาก รูปทรงก็สวยงาม
... whatwe'redealingwithhere is just a continuation of the leg.... ที่เรากำลังพูดถึงนี่คือ รูปทรงการเคลื่อนไหวของขา
I dislike odd-shaped things.ข้าไม่ชอบของที่รูปทรงประหลาดๆ
Barry and matt knew what they looked like.แบรี่กับแม็ทรู้ว่ารูปทรงยังไง
And they knew that the women in the supermarket knew what they looked like.และรู้ว่าผู้หญิงในซูเปอร์มาเก็ต รู้ว่ามันรูปทรงยังไง
But were embarrassed to buy it because they knew what it looked like.แต่อายเกินกว่าจะซื้อหา เพราะพวกนั้นรู้ว่ารูปทรงยังไง
The remarketing, the re-packaging, the re-shaping.ต้องทำตลาดใหม่ ทำแพกเกจใหม่ ทำรูปทรงใหม่
I want perfect shapes. Otherwise, five on the other hand.ครูขอรูปทรงแบบเป๊ะๆ ไม่งั้นมืออีกข้างจะโดนห้าที
Gluing fabric to foam on weird curves, tearing off all of the old fabric.ใช้กาวติดผ้าเข้ากับโฟมเป็นรูปทรงแปลกๆ ลอกผ้าเก่าออกให้หมด
Just admiring the body workแค่ประทับใจในรูปทรงน่ะ
The tape was in pretty rough shape when we found it, but we were able to authenticate it.เทปอยู่ในรูปทรงที่ไม่ดีเมื่อเราพบ แต่เราสามารถตรวจสอบได้
Monsters come in all shapes and sizes.สัตว์ร้ายต่างมาในหลายรู้แบบ ทั้งรูปทรงและขนาด
They're 100% consistent with the projected shape of the murder weapon.มันตรงกับรูปทรงของอาวุธที่คาดการณ์เอาไว้เลย
The metal shavings might help us identify the murder weapon.รูปทรงของโลหะอาจทำให้เรา จำแนกอาุวุธของฆาตกรได้
I extracted some metal shavings for Dr. Hodgins.ฉันสกัดเอารูปทรงโลหะ ให้ดร.ฮอดจิ้นส์ด้วย
Highlight the unisphere.คือตรงนี้ ไฮไลท์รูปทรงกลม
In a dream, you can cheat architecture into impossible shapes.ในความฝันที่คุณสามารถโกงสถาปัตยกรรมเป็นรูปทรงเป็นไปไม่ได้
Some kind of... small, conical canine.บางชนิดของ เขี้ยวที่เป็นรูปทรงกรวยและเล็ก
Now, the simplest lie group is just a circle.กลุ่มโกหกเป็น รูปทรงคณิตศาสตร์
Garrett kept on twisting circles around one another until he'd done it 248 times.คุณจะได้รับทั้งสามของวงการเหล่านั้น การบิดรอบกันและกัน ในรูปแบบรูปทรงสามมิติ
To us, it's just a mind-bending pattern.ผลลัพธ์ที่ได้คือรูปทรง ที่ซับซ้อนเพื่อ ว่ามันจะไม่ได้รับ การชื่นชมอย่างเต็มที่

*รูปทรง* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
成形[せいけい, seikei] Thai: การผ่าตัดทำศัลยกรรมหรือการสร้างรูปทรงโดยใช้เครื่อง English: plastic surgery

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *รูปทรง*
Back to top