ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

globelike

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *globelike*, -globelike-

globelike ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
globelike (adj.) ซึ่งมีรูปทรงกลมเล็กๆ See also: เหมือนทรงกลม Syn. globe-shaped

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า globelike
Back to top