ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*รดี*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น รดี, -รดี-

*รดี* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การดีดนิ้ว (n.) snap See also: flip Ops. ครั้ง
การดีดสีตีเป่า (n.) playing music Syn. การเล่นดนตรี
ทิศหรดี (n.) southwest Syn. ทิศตะวันตกเฉียงใต้ Ops. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ, ทิศอีสาน
ภารดี (n.) speech See also: words, eloquence, language, utterance Syn. ถ้อยคำ, คำพูด, ภาษา
มหุรดี (n.) moment See also: short time, a little/short while Syn. ครู่, ขณะ, ชั่วโมง
รดี (n.) pleasure See also: amusement, satisfaction, contentment Syn. รติ, ความยินดี, ความชอบใจ
รดี (n.) love See also: sexual passion, affection Syn. รติ, ความรัก, ความกำหนัด
รดีซ่าน (n.) jaundice Syn. โรคตับเหลือง
English-Thai: HOPE Dictionary
awkward(ออค'เวิร์ด) adj. งุ่มง่าม,เชื่องช้า,เคอะเขิน,เก้งก้าง,ไม่รู้จะทำอย่างไรดี,อึดอัดใจ,อันตราย,ยากที่จะจัดการได้,ไม่สะดวก,ไม่เหมาะ -awkwardness n., Syn. gawky, ungainly)
down-bow(ดาวน์'โบ) n. การดีดลง,การตีลง
grindelia(ไกรดี'เลีย) n. พืชไม้ดอกสีเหลือง
harpsichordn. เปียโนโบราณที่เล่นโดยการดีดสาย., See also: harpsichordist n.
picking(พิค'คิง) n. การเลือก,การสรร,การคัด,การขุด,การแคะ,การจิก,การเด็ด,การเก็บ,การดีดสายเครื่องดนตรี,สิ่งที่ถูกเลือก (คัด,ขุด...) ,สิ่งที่เก็บขึ้นมาได้,อัฐิที่ยังเผาไม่หมด,ของโจร, See also: pickings n.,pl. สิ่งที่ควรเก็บสะสมไว้,ผลกำไรที่ได้มาโดยทุจริต
yellow feverโรคติดต่อร้ายแรงและฉับพลันเนื่องจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งมีอาการดีซ่านอาเจียนและเลือดออก., Syn. yellow jack
English-Thai: Nontri Dictionary
ejection(n) การดีดตัวออก,การปล่อยไป,การไล่ออก,การพุ่งออก
eloquence(n) ความมีคารมคมคาย,โวหารดี,การพูดเก่ง,การพูดคล่องแคล่ว
eloquent(adj) มีคารมคมคาย,มีโวหารดี,พูดเก่ง,พูดคล่องแคล่ว
flip(n) การดีด,การกระตุก,การบิด,การหยิก,การฟาด,การหวด,การสะบัด
rebound(n) การดีดกลับ,การสะท้อนกลับ,การเด้งกลับ,การตอบสนอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
diesel cycleวัฏจักรดีเซล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Muscular Dystrophyมัสคูล่ารดีสโทรฟี่; มัสคิวล่าร์ ดิสโทรฟี; กล้ามเนื้ออ่อนกำลัง; มัสคูลาร์ ดีสโทรฟี, โรค; กล้ามเนื้อฝ่อ; กล้ามเนื้อเหี่ยว; โรคกล้ามเนื้อพิการ; กล้ามเนื้อลีบ; กล้ามเนื้อหด [การแพทย์]
Preferred stockหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นที่ผู้ถือหุ้นในบริษัทมีสิทธิพิเศษบางประการดีกว่าหรือด้อยกว่าผู้ถือหุ้นสามัญ สิทธิที่จะได้เกี่ยวกับการได้รับเงินปันผลหรือได้รับเงินค่าหุ้นคืนเมื่อเลิกบริษัทก่อนหุ้นสามัญ สิทธิของผู้ถือหุ้นประเภทนี้จะมีมากน้อยเพียงใดจะมีการกำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ หรือโดยการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นบุริมสิทธินั้น [ตลาดทุน]
PRODESIGN II (Computer program)โปรดีไซน์ 2 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
go about (phrv.) อาการดีขึ้น Syn. get about, get round
pizzicato (adj.) ซึ่งเล่นด้วยการดีดสาย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What do you recommend I do?คุณจะแนะนำให้ฉันทำอะไรดี
What am I suppose to tell him this time?ฉันควรจะบอกเขาว่าอะไรดีล่ะตอนนี้
What am I supposed to do?ฉันควรจะทำอะไรดี
What should I ware?ฉันควรใส่อะไรดี
What are we supposed to do now?พวกเราควรจะทำอะไรดีตอนนี้
Won't it be nice to get out of school for a bit?จะไม่เป็นการดีหรือที่จะได้ออกจากโรงเรียนไปชั่วขณะ
What do you think we should do?คุณคิดว่าพวกเราควรจะทำอะไรดี?
What do you propose we do?คุณจะเสนอให้พวกเราทำอะไรดีล่ะ?
Probably best not tell anyone about thisอาจเป็นการดีที่สุดที่จะไม่บอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้
Maybe it would be best to get some advice from…บางทีอาจเป็นการดีที่สุดที่จะขอคำแนะนำจาก...
I can't afford better foodฉันไม่สามารถซื้ออาหารดีๆ ทานได้
What am I supposed to say?ฉันควรจะพูดอะไรดีล่ะ?
May I take your order?คุณจะสั่งอะไรดี?
It’s nice to have a guy living next door that we can count onเป็นการดีที่มีหนุ่มสักคนอาศัยอยู่ถัดไป ที่พวกเราสามารถพึ่งพาได้
It's better not to get involved in those situationsเป็นการดีกว่าที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในสถานการณ์อย่างนั้น
It's best to write everything clearly on paperเป็นการดีที่สุดที่จะเขียนทุกสิ่งเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, and by the way, it would be very decent of you if you didn't mention this little visit to your revered husband.อ้อ อีกอย่าง... คงจะเป็นการดีถ้าคุณจะไม่เอ่ยถึง การพบกันครั้งนี้ให้สามีคุณฟัง
Well after a meal there's nothing like a good cigar.เอ้า หลังอาหาร ไม่มีอะไรดีเท่าซิการ์ดีๆ สักมวน
Hooper, take the wheel. Brody, follow that. Watch for him.ฮูเปอร์ บังคับเรือ โบรดี้ ตามไป ระวังด้วย
I assure you, Dr Brody. Dr Jones.ผมให้ความมั่นใจกับคุณ, ดร.โบรดี้. ดร.โจนส์.
You know how you feel when you see a patient and you think he's all right... then you look at the X rays and it's nothing like you thought?คุณรู้สึกยังไง ถ้าเห็นว่าคนไข้อาการดีขึ้น... แต่พอดูฟิล์ม เอ็กซ์เรย์ กลับไม่เป็นอย่างที่คิด?
He's given them to Marcus Brody.เขาเอาให้ มาร์คัส โบรดี้ ไป
Marcus Brody, sir.มาร์คัส โบรดี้, ท่าน.
If we fail to recover the pages from Brody, we'll need them alive.ถ้าเราพลาด ไม่ได้แผนที่จะโบรดี้, เราต้องการพวกเขาเป็นๆ
Well, we have Marcus Brody, but more important, we have the map.ดีล่ะ, เราได้ตัวมาร์คัส โบรดี้, แต่ที่สำคัญกว่านั้น, เราได้แผนที่มาแล้ว.
I believe they took Mr.Brody with them.ฉันเชื่อว่า พวกมันต้องเอา คุณโบรดี้ ไปด้วย
Put Brody in the tank.แต่ โบรดี้ อยู่ในรถถัง
You work your way up, perfect your style till you are at the top, like Colosimo's Restaurant, best food, best service and best jazz in Chicago.คุณทำงานตามแบบของคุณ, ทำมันให้ดีที่สุด จนประสพความสำเร็จ, เหมือน ภัตตาคาร โคโลสิโม่ , อาหารดี บริการดี ดนตรีดีที่สุดใน ชิคาโก.
Aqui; over here!เขามาแล้ว มีอะไรดีกว่านี้นะ เพื่อให้ดูน่าเกรงขาม จับใจ บนถนนของอะกราบาห์
Watch out, they spit! Hm, not enough. Still not enough.อืม ไม่ดีพอ ยังไม่ดีพอ อืมอะไรดี เจ้าต้องการอะไร เจ้าต้องการอะไร
I wrote Murray and Ready... for two men to work this morning.ฉันเขียนไปหาเมอร์เรย์ แอนด์ เรดีส์ ขอให้คนสองคนมาทำงานเช้านี้
No, no, no, no, you don't know what's best for me, Father.ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ พ่อไม่รู้หรอกว่า อะไรดีที่สุดสำหรับผม พ่อ
When does the human cost become too high for the building of a better machine?เมื่อคุณค่าของมนุษย์นั้นสูงมากกว่า เพื่อที่จะสร้างเครื่องจักรดีๆซักเครื่อง ?
My dearest Lizzy, I hardly know what to write, but I have bad news!ลิซซี่ที่รักยิ่ง ฉันไม่รู้เลยว่าจะเขียนอะไรดี ฉันมีข่าวร้ายมาก
Come. I insist. This will be for the best.มานี่ก่อนผมขอยืนยัน นี่จะเป็นการดีที่สุด ขอโทษครับ
One time, Granma told me that when you come on something good, first thing to do is stare it with whosoever you can find.ครั้งหนึง ย่าบอกผมว่า ถ้ามีอะไรดีๆ เกิดขึ้น สิ่งแรกที่ต้องทำคือ การแบ่งปัน กับใครก็ตามที่ผมเจอ
The party was a little quick... but we're just so damn glad you're back, Derek.. แต่พวกเราก็โคตรดีใจ/ที่แกกลับมา เดเร็ค
Hey, you. You got something good for me this morning?เฮ้ เช้านี้มีอะไรดีๆ มาให้ฉันมั้ย?
Suzanne, how do I tell you when I want to...ซูซาน ผมจะบอกคุณอย่างไรดีนะ เมื่อผมอยากจะ...
I've never been there. I wouldn't know what to write. I have to follow him.ฉันยังไม่เคยไปที่นั่น ฉันไม่รู้ว่า จะเขียนเรื่องอะไรดี ฉันต้องตามเขาไป
I'm going to leave, while you two finish up here because it wouldn't be good for us all to be seen together.ผมกำลังจากไป ขณะที่คุณทั้งสองกำลังทำเพราะ มันไม่เป็นการดีต่อพวก หากมีคนเห็นเราอยู่ด้วยกัน
Funny thing about guilt... there is nothing so bad that you can't add a little guilt to it and make it worse, and there is nothing so good you can't add a little guilt to it and make it better.จะรู้สึกผิดไปทำใม การที่เธอจมอยู่กับความทุกข์แบบนี้ มันไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอก เค้าที่อยู่บนนั้นจะไม่สบายใจเอานะ
There's like three other sites just like this, but this one's got a lot more stuff than the other ones.มีอีก 3 แห่ง เหมือนอันนี้ แต่อันนี้มี อะไรดีๆ มากกว่าอีกอันหนึ่ง
I think it's unwise for you to linger on these dreams,Harry I think it's best if you simple forget themฉันคิดว่ามันไม่ฉลาดเลยที่ทำให้เธอรู้ว่ามันยังมีชีวิตอยู่\ มันไม่ใช่ความฝันแฮรี่ร์ ฉันคิดว่าจะเป็นการดีที่สุดถ้าเธอเข้าใจ ลืมมันซะ!
Paul Crewe must be feeling better, because here he comes.พอล ครูว์คงอาการดีขึ้น เพราะว่าเขาลงมาแล้ว
It's a particularly cruel business for a woman, and as you get older and time passes, if nothing happens it gets harder and harder.นั่นทำให้ผู้หญิง มีความละเอียดลออกว่าผู้ชาย เมื่อเวลาล่วงเลยไป และเธอก็แก่ตัวมากขึ้น ถ้าไม่มีอะไรดีขึ้นมา เธอก็จะต้องลำบากมากยิ่งขึ้นไปอีก
Get this berk off the microphone and make a proper speech.ลากตานั่นออกมาจากไมค์หน่อย แล้วกล่าวอวยพรดีๆ หน่อย
Unlike some others, you spend more time being concerned with what's best for the patient than kissing my ass.คุณน่ะไม่เหมือนคนอื่น คุณเอาใจใส่ ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับคนไข้ มากกว่าที่จะเลียผม
Yes, I have a great idea for business.ใช่, ผมคิดอะไรดีๆออก เกี่ยวกับธุรกิจผมน่ะ
Don't be so serious lt's fine I wanted to do something for Christmas, tooอย่ากังวลไปเลยค่ะ ฉันยินดี อยากทำอะไรดีๆ ในวันคริสต์มาส มานานแล้ว
But, sorry to say, not with this sophisticated audience.ท่านผู้ชม! ท่านอยากจะเห็นอะไรดีๆมั้ย ท่านผู้ชมทั้งหลาย
The National Guard responded after Illinois Governor Frank Tancredi declared a state of emergency shortly after 3:00 p.m.กองกำลังทหารได้เริ่มปฏิบัติการณ์หลังจากที่ แฟรงค์ แทนเครดี้ ผู้ว่าการรัฐอิลลินอยส์ ประกาศเหตุฉุกเฉินเมื่อเวลา15นาฬิกาเศษ
Dr. Tancredi will do.เรียก หมอ แทนเครดี้ ก็ได้
By the time we got used to each other and became friends... they'd have gotten well and left hospital or they diedพอตอนที่เราเริ่มสนิทกัน พอเราได้เป็นเพื่อนกัน... เขาก็อาการดีขึ้น แล้วก็ออกจากโรงพยาบาลไป ไม่ก็ ตายจากไป
First of all, no one was ever good enough for Julia.เหนือสิ่งอื่นใด, ไม่เคยมีใครดีพอสำหรับ จูเลีย
KEVIN: Looks like a dude on a bike.ผม แจ็ค แม็กเครดี้,เจ้าหน้าที่พิเศษ ควบคุมการสืบสวนครั้งนี้.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *รดี*
Back to top