ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ที่ดิน*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ที่ดิน, -ที่ดิน-

*ที่ดิน* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมที่ดิน (n.) Department of Lands
กรมพัฒนาที่ดิน (n.) Land Development Department
การเช่าที่ดิน (n.) hiring a piece of land
ที่ดิน (n.) earth See also: soil
ที่ดิน (n.) land See also: lot Syn. ที่ทาง, ที่, แผ่นดิน, พื้นดิน, พื้นที่, เนื้อที่
ที่ดินมือเปล่า (n.) outlaw land See also: land without document of ownership
ที่ดินวัด (n.) churchyard See also: monastery land, monastery property, sacred ground
นิคมที่ดิน (n.) settlement See also: colony
ภาษีที่ดิน (n.) land tax
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (n.) property tax See also: house and land tax
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (n.) Agricultural Land Reform Office See also: ALRO Syn. ส.ป.ก.
เจ้าของที่ดิน (n.) landowner Syn. เจ้าของที่
English-Thai: HOPE Dictionary
absentee landlordเจ้าของที่ดินที่ไปอยู่ที่อื่น
abutter(อะบัท' เทอะ) n. ผู้ที่มีที่ดินติดกัน (who owns adjacent land)
acre(เอ' เคอะ) n. หน่วยวัดเนื้อที่ที่เท่ากับ 2.5 ไร่, ที่ดิน, Syn. acres) (43,560 ตารางฟุต)
agrarian(อะแกร' เรียน) adj. เกี่ยวกับไร่นาและที่ดิน, เกี่ยวกับชาวนา, ชนบท. -n. ผู้นิยมการแบ่นนันที่ดินให้ -agrarianly adv. (relating to land)
alienate(เอ' ลิเนท, แอล' เยินเนท) vt. ทำให้เหินห่าง, ทำให้บาดหมาง, โอน (เงิน,ที่ดิน) , ทำให้วิกลจริต, ขับออก. -alienator n. ผู้โอนกรรมสิทธิ์
alienation(เอเลียนเน' เชิน) n. การทำให้เหินห่าง, การทำให้บาดหมาง, การโอน (เงิน,ที่ดิน) , ภาวะวิกลจริต, การยุแหย่, Syn. separation
allodial(อะดล' เดียม) n., (pl. -dia) ที่ดินของตนเอง, Syn. allod
allodium(อะโล' เดียม) n., (pl. -dia) ที่ดินของตนเอง., Syn. allod
allotment(อะลอท' เมินทฺ) n. การจัดแบ่ง, การจัดสรร, ส่วนที่จัดแบ่ง, ส่วนแบ่งที่ได้รับ, ที่ดินที่ให้คนสวนเช่า (share, portion, deal)
amphitheater(แอม' ฟิเธียเทอะ) n. อาคารรูปครึ่งวงกลม, โรงละครหรือมหรสพรูปครึ่งวงกลม, ห้องใหญ่ที่มีที่นั่งจัดเป็นรูปครึ่งวงกลม, ที่ดินเว้ารูปโค้ง.อัฒจันทร์, ที่มีเขาล้อมรอบ. -amphitheatric (al) adj.
appanage(แอพ'พะเนจ) n. ที่ดินหรือรายได้รับตามระบบศักดินาแก่สมาชิกราชวงศ์กษัตริย์, ทรัพย์สินที่ครอบครองตามกฎหมาย
attorn(อะเทอร์น') vi. ยอมรับเจ้าของที่ดินคนใหม่. -vt. ย้าย. -attornment n.
bailiff(เบ'ลิฟ) n. ตำรวจศาล,พนักงานส่งหมายจับกุม/ยึดทรัพย์,ผู้ดูแลผลประโยชน์ของเจ้าของที่ดิน,ปลัดอำเภอ, See also: bailiffship n.
balk(บอล์ค) vi.,vt. หยุด,ชะงัก,ขัดขวาง,คัดค้าน n. การหยุดยั้ง,ความพ่ายแพ้,ความผิดหวัง,ที่ดินที่ไม่ได้ไถ,ไม้ขนาดใหญ่สำหรับก่อสร้าง, See also: balker n. ดูbalk, Syn. frustrate
benefice(เบน'นิฟิส) n. ตำแหน่งที่มีรายได้,ตำแหน่งบาทหลวงที่มีเงินเดือน,ตำแหน่งพระสอนศาสนา,ที่ดินที่ให้ครอบครอง
breadbasketn. ตะกร้าใส่ขนมปัง,ที่ดินเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ด้วยต้นข้าว,ท้อง
cadastern. n. เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน
cadastraladj. แสดงขอบเขตหรือเส้นพรมแดนหรือที่ดินหรือภูมิภาค
cadastren. n. เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน
copyhold(คอพ'พีโฮลดฺ) n. กรรมสิทธิ์ที่ดินโดยมีหนังสือกรรมสิทธิ์ที่คัดลอกจากต้นฉบับของศาลที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่น,กรรมสิทธิ์ที่ดินฉบับคัดลอก
copyholder(คอพ'พีโฮลเดอะ) n. ผู้มีกรรมสิทธิ์ที่ดินฉบับคัดลอก,เครื่องยึดหนังสือ ผู้ช่วยคนตรวจปรุ๊ฟ
cottage allotmentที่ดินที่แบ่งให้ผู้อยู่กระท่อมทำสวน
croft(ครอฟทฺ) n. ที่ดินใกล้บ้าน ใช้ปลูกพืชสวนครัว,ที่นาเล็ก ๆ ใกล้บ้าน
curtesy(เคอร์'ทะซี) n. กรรมสิทธิ์ในที่ดินมรดกของภรรยาที่ตาย, Syn. life tenure
curtilage(เคอร์'ทิเลจฺ) n. ที่ดินที่ปลูกบ้านหรืออาคารที่อยู่และรวมทั้งลานบ้าน
demesne(ดีเมน') n. การครอบครอง (ทรัพย์สิน) ที่ดินโดยเจ้าของที่ดิน,ที่ดินในครอบครอง ,ขอบเขต,อาณาจักร
domain(โดเมน') n. อาณาเขตการปกครอง,อาณาจักร, ที่ดินขอบเขต,กลุ่มของคำ (ในทางคณิตศาสตร์) ของตัวแปรอิสระของ function, See also: domainal,domainial adj., Syn. discipline
emaciate(อิเม'ซิะเอท) vt. ทำให้ผอมแห้ง,ทำให้ซูบผอม,ทำให้ที่ดินจืด, See also: emaciated adj. emaciation n.
entry(เอน'ทรี) n. การเข้า,ทางเข้า,สิทธิในการเข้า,การบันทึก,การจดบันทึก,การลงทะเบียน,การเข้าบัญชี,ผู้เข้าแข่งขัน,การครอบครองที่ดินโดยการเหยียบย่ำ, Syn. door,access
estate(อีสเทท') n. หลักทรัพย์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ติดดินผืนใหญ่,ที่ดิน,ทรัพย์สิน,ฐานันดร,กลุ่มการเมือง,กลุ่มสังคม, -Phr. (the fourth estate ฐานันดรที่4 (นักหนังสือพิมพ์)) -Phr. (the Three Estates ฐานันดรทั้ง 3 ในยุคศักดินายุโรปได้แก่พระ ขุนนางและสามัญชน)
fallow(แฟล'โล) adj. เกี่ยวกับที่ดินที่ไถคราดทิ้งไว้,ซึ่งยังไม่ได้เพาะปลูก. -n. ที่ดินดังกล่าว. vt. ไถคราด (ที่ดิน) ทิ้งไว้., See also: fallowness n.
farmlandn. ที่ดินเพาะปลูก,ที่ดินที่เหมาะสำหรับเพาะปลูก
feedlotn. ที่ดินเลี้ยงปศุสัตว์ให้อ้วนเพื่อกิน.
feod(ฟิวดฺ) n. ที่ดินที่ได้รับ (ตามระบบศักดินา)
feoff(เฟฟ,ฟืฟ) vt. มอบที่ดิน (ศักดินา) ให้แก่,ให้ค่าธรรมเนียม. -feoffor,feofer n.
feoffee(เฟฟ' ฟี,ฟีฟี') ผู้ที่ได้รับมอบที่ดิน
fertilise(เฟอ'ทะไลซ) vt. ผสมพันธุ์,ทำให้มีลูก,ทำให้เกิดผล,ทำให้ที่ดินอุดมสมบูรณ์, See also: fertilizable,fertilisable adj.
fertilize(เฟอ'ทะไลซ) vt. ผสมพันธุ์,ทำให้มีลูก,ทำให้เกิดผล,ทำให้ที่ดินอุดมสมบูรณ์, See also: fertilizable,fertilisable adj.
fief(ฟีฟ) n. ที่ดินศักดินา
geld(เจลดฺ) vt. ตอน (สัตว์) ,ตัวอวัยวะสืบพันธุ์ออก,ภาษีที่ดินที่จ่ายกับกษัตริย์., See also: gelder n.
English-Thai: Nontri Dictionary
agrarian(adj) เกี่ยวกับไร่นา,เกี่ยวกับที่ดิน,เกี่ยวกับชาวนา
bailiff(n) ผู้ดูแลที่ดิน,ปลัดอำเภอ,ผู้ช่วยนายอำเภอ
cadastral(adj) เกี่ยวกับที่ดิน
domain(n) ขอบเขต,คฤหาสน์,ที่ดิน,อาณาจักร
landowner(n) เจ้าของที่ดิน
estate(n) มรดก,หลักทรัพย์,ทรัพย์สิน,ที่ดิน,ชั้น,ฐานันดร,คฤหาสน์
freeholder(n) ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
frontage(n) ตอนหน้าเรือน,ที่ดินหน้าบ้าน,ที่ดินริมถนน
ground(n) พื้นดิน,ดิน,มูลฐาน,ที่มั่น,หลักฐาน,รากฐาน,ที่ดิน
holdings(n) ที่ดิน,หุ้นส่วน,การครอบครอง,ทรัพย์สิน
land(n) พื้นแผ่นดิน,ที่ดิน,ฝั่ง,บก,ภูมิประเทศ,ประเทศ,เมือง
landholder(n) เจ้าของที่ดิน
landlady(n) เจ้าของที่ดิน(หญิง)
landlord(n) เจ้าของที่ดิน(ชาย)
landmark(n) หลักปักเขตที่ดิน,ที่หมาย
patch(n) ชิ้น,รอยแต้ม,รอยปะ,ที่ดินเล็กๆ
plot(n) ที่ดิน,แผนการ,ร่าง,อุบาย,โครงการ,แผนผัง
REAL real estate(n) ที่ดินและโรงเรือน,ทรัพย์สิน
rood(n) หน่วยวัดที่ดินเท่ากับ1/4เอเคอร์,ไม้กางเขน
squire(n) นาย,เจ้าของที่ดิน,ทนาย,ผู้ดีบ้านนอก,คหบดี
tenement(n) บ้านเช่า,ที่ดิน,อสังหาริมทรัพย์
terrace(n) ชั้น,หลั่น,ดาดฟ้า,ระเบียง,ที่ดินขั้นบันได
terrier(n) สุนัขล่าเนื้อชนิดหนึ่ง,สมุดทะเบียนที่ดิน
vassal(n) ข้าราชบริพาร,คนรับใช้,ขุนนาง,ผู้ครอบครองที่ดิน
yeoman(n) ชาวนาเจ้าของที่ดิน,ทหารฝ่ายพลาธิการ,องค์รักษ์,บริพาร,เสรีชน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abuttalsแนวเขตที่ดินที่ติดต่อกับที่ดินอื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjoining ownersบรรดาเจ้าของที่ดินที่ติดต่อกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agrarian reformการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
allodiumที่ดินที่บุคคลถือกรรมสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bargain and saleสัญญาซื้อขายที่ดิน (ที่ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าครอบครองได้เลย) (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cadastral surveyการรังวัดที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cadastre (Fr.)แผนที่แสดงเขตที่ดินที่มีผู้ครอบครอง (ก. ฝรั่งเศส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
closeที่ดินที่มีรั้วรอบขอบชิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conveyance๑. การโอนสิทธิในที่ดิน๒. ยานพาหนะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cotenancyการเป็นผู้ครอบครองร่วม (ในที่ดิน) (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demesneสิทธิในที่ดิน (ก. เก่า) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
demiseการให้เช่าที่ดินระยะยาว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deviseการยกที่ดินให้โดยพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disseisinการแบ่งกรรมสิทธิ์ที่ดิน (โดยมิชอบ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
estate๑. ที่ดินกรรมสิทธิ์, สิทธิในที่ดิน๒. กองมรดก, ทรัพย์มรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
freeholdกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (ตามคอมมอนลอร์) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
frontage assessmentการประเมินราคาที่ดินริมทางสาธารณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
land reformการปฏิรูปที่ดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
leaseholdสิทธิในที่ดิน (ที่มีกำหนดเวลา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mining rentค่าเช่าที่ดินทำเหมืองแร่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
overlying rightสิทธิใช้น้ำใต้ดิน (ของเจ้าของที่ดิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parcel๑. แปลง (ที่ดิน), ส่วน๒. พัสดุภัณฑ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
partible landsที่ดินที่อาจแบ่งแยกได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pasture landทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์, ที่ดินสำหรับเลี้ยงสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plantation๑. ที่ดินเป็นที่เพาะปลูก๒. ไร่ใหญ่, สวนใหญ่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quitrentค่าเช่าที่ดินรายปีตลอดกาล, ส่วยรายปี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reclamationการฟื้นสภาพที่ดิน, การแปรสภาพที่ดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
remitterการกลับเข้าครอบครองที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
restrictive covenantข้อตกลงจำกัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
squatterผู้บุกรุกที่ดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
estoverสิทธิใช้ไม้ในที่ดินที่เช่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tidelandที่ดินชายทะเล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
title deedโฉนดที่ดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
touching and concerning landข้อตกลงเกี่ยวกับที่ดิน [ดู covenant running with the land] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alluvial Complex Soil ดินตะกอนน้ำพาเชิงซ้อน ดินบริเวณที่ราบน้ำท่วมถึง (flood plain) มีลักษณะสูงๆ ต่ำๆ เนื่องจากการกัดเซาะของน้ำและเกิดจากการทับถม จึงทำให้พบดินตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ปะปนกัน จนไม่สามารถแยกและแสดงไว้บนแผนที่ดินที่มีมาตรส่วนขนาดเล็กได้ จึงรวมไว้ในหน่วยแผนที่เดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
Aquic แอควิก สภาพความชื้นที่ดินอิ่มตัวด้วยน้ำเป็นระยะเวลา นาน ในรอบปี เกิดสภาพรีดักชันของสารประกอบเหล็กและแมงกานีส จนทำให้เกิดดินสีเทาหรือเทาอ่อนเป็นสีพื้น และมีจุดประสีต่าง ๆ เกิดขึ้นในชั้นดิน พบบริเวณที่ราบต่ำและมีระดับน้ำใต้ดินตื้นหรือยู่ที่ผิวดินเป็นส่วนใหญ่ใน รอบปี (ศัพท์ aquic มาจากคำละติน aqua = water) [สิ่งแวดล้อม]
Aridic แอริดิก สภาพความชื้นที่ดินในช่วงควบคุมทุกส่วน จะแห้งเป็นระยะเวลานานเกินกว่า 45 วัน หรือเกินครึ่งหนึ่งของวันสะสมในรอบปี เมื่ออุณหภูมิดินสูงกว่า 5 องศาเซลเซียส โดยวัดที่ความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดินบนและดินจะต้องชื้น (moist) ในบางส่วน หรือทั้งหมดของช่วงควบคุมเป็นเวลาน้อยกว่า 90 วัน ติดต่อกันในรอบปี เมื่ออุณหภูมิดินสูงกวา 8 องศาเซลเซียล โดยวัดที่ความลึกระดับเดียวกัน มีความหมายเหมือน torric (ศัพท์ aridic มาจากคำละติน aridus = dry) [สิ่งแวดล้อม]
Bar สันดอน หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง เนินที่เกิดจากกระแสน้ำพัดพาตะกอนมาตกจมทับถม จนเกิดเป็นสันหรือพืดสัน ในบริเวณ ลำแม่น้ำ ปากแม่น้ำ หรือนอกจากชายฝั่งทะเล ซึ่งอาจเป็น สิ่งกีดขวางต่อการเดินเรือได้ หมวดทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน้ำ หมายถึง พืดสันทรายหรือตะกอนอื่นๆ ที่กระแสน้ำพัดพามาตกทับถมสะสมไว้มาก จนเกิดเป็นสันหรือพืดยื่นขวางหรือปิดปากน้ำทางเข้าท่าเรือและปากอ่าว ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งกีดขวางต่อการเดินเรือได้ แบ่งออกได้เป็นประเภทต่างๆ คือ สันดอนก้นอ่าว (Bay-Head Bar), สันดอนปากอ่าว (Bay-Mouth Bar), สันดอนจะงอยปากอ่าว (Bay-Mouth Split) และสันดอนเชื่อมเกาะ(Tombolo) [สิ่งแวดล้อม]
Cadasterทะเบียนที่ดิน [เศรษฐศาสตร์]
Collateralหลักประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้กู้ใช้ในการค้ำประกันเงินกู้ ตามปกติผู้ให้กู้มีสิทธิยึดหลักประกันเงินกู้หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืม เมื่อผู้กู้ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ หลักประกันเงินกู้อาจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. อสังหาริมทรัพย์ คือทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ เช่น ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น หลักประกันเงินกู้ประเภทนี้เป็นที่นิยมกันทั่วไปทั้งในการกู้ยืมจากสถาบันการเงินในระบบและนอกระบบ 2.สังหาริมทรัพย์ เป็นทรัพย์สินมีค่าต่าง ๆ ที่เคลื่อนย้ายได้ อาทิ เครื่องจักร สินค้า รถยนต์ ทองคำ เงินเดือน บัญชีเงินฝาก และหลักทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ
Derelict Land ที่ดินเสื่อมสภาพ ที่ดินซึ่งเสียหายจากการอุตสาหกรรมหรือการ พัฒนาอื่น ๆ ไม่สามารถ ใช้ประโยชน์ได้ นอกจากมีการฟื้นฟู [สิ่งแวดล้อม]
Fallow การพักดิน การปล่อยที่ดินปลูกพืชให้ว่างเปล่าไว้ เกือบหรือตลอดฤดูกาลเพาะปลูก โดยจะมีการไถพรวนหรือไม่ก็ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Farmer เกษตรกร เกษตรกรซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับที่ดินจากการปฎิ รูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม [สิ่งแวดล้อม]
land information systemland information system, ระบบสารสนเทศที่ดิน (แอลไอเอส) [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Detailed Reconnaissance Survey การสำรวจดินแบบค่อนข้างหยาบ การสำรวจดินที่ใช้แผนที่มาตราส่วนระหว่าง 1 : 40,000 ถึง 1 : 100,000 เป็นแผนที่พื้นฐานในการสำรวจในสนาม เจาะสำรวจดินจำนวน 1 หลุม ต่อพื้นที่ 1 - 2 ตารางกิโลเมตร เพื่อทำเป็นแผนที่ดินมาตราส่วน 1 : 50,000 ถึง 1 : 100,000 แผนที่ดินแบบนี้นำไปใช้ประโยชน์ในงานวางแผนพัฒนาระดับจังหวัดและระดับภาค [สิ่งแวดล้อม]
Erosion การกร่อน หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง กระบวนการหนึ่งหรือหลายกระบวนการที่ทำให้ สารเปลือกโลกหลุดไป ละลายไป หรือกร่อนไปโดยตัวการธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ ลมฟ้าอากาศ สารละลาย การครูดถู การนำพา ทั้งนี้ไม่รวมการพังทลายเป็นกลุ่มก้อน เช่น แผ่นดินถล่ม หรือภูเขาไฟระเบิด ความรุนแรงการกร่อน (erosion classes) แบ่งได้ดังนี้ - ไม่มีการกร่อน (none eroded) - กร่อนเล็กน้อย (slight serere eroded) - กร่อนปานกลาง (moderately serere eroded) - กร่อนรุนแรง (serere eroded) - กร่อนรุนแรงมาก (very serere eroded) หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง การสูญเสียของผิวหน้าดินเนื่องจากการไหลเซาะ ของน้ำหรือจากลมฟ้าอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Land ที่ดิน 1) ชีวมณฑล บนพื้นผิวโลกประกอบด้วยชั้นบรรยากาศ ชั้นดิน ชั้นหิน ลักษณะความลาดเทของพื้นที่ ลักษณะทางอุทกศาสตร์ พืช สัตว์ และผลที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 2) ตามประมวลกฏหมายที่ดิน 2497 มาตรา 1 ที่ดิน หมายถึง "พื้นที่ดินทั่วไป และให้หมายความรวมถึงภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลด้วย" [สิ่งแวดล้อม]
Land reformการปฏิรูปที่ดิน [TU Subject Heading]
Public ที่ดินสาธารณะ [TU Subject Heading]
Real estate agentsนายหน้าขายที่ดิน [TU Subject Heading]
Reclamation การปรับมาใช้ ,การสกัดแยกมาใช้ 1) การปรับปรุงพื้นที่ (ที่ไม่ใช้ประโยชน์) หรือการเสริมที่ดินในทะเล หรือหนองน้ำ 2) กระบวนการรวบรวมหรือแยกแยะของเสียเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่ หรือ เป็นการแยกสกัดทรัพยากรคืนมา (Resource Recovery) เช่น แยกแร่เงินจากน้ำยาล้างรูป ดู recycling [สิ่งแวดล้อม]
Royalty สัมปทาน เงินที่จ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของสิทธิหรือ ทรัพย์สินต่าง ๆ อาทิ ลิขสิทธิ์ สิทธบัตร เจ้าของที่ดิน เพื่อเป็นค่าใช้ประโยชน์จากสิทธิดังกล่าวนั้น เช่น จ่ายค่าสัมปทานให้แก่รัฐบาลเพื่อขอใช้สิทธิในการตัดไม้ในเขตป่าของรัฐ [สิ่งแวดล้อม]
Serfsทาสติดที่ดิน [TU Subject Heading]
Temple landsที่ดินของวัด [TU Subject Heading]
Sedimentตะกอนหมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง ของแข็งที่ตกจมจากสภาพการแขวนลอยในของเหลว / สสาร หรือสารอินทรีย์ที่เคลื่อนย้ายจากแหล่งเดิม เนื่องจากกระแสลมหรือกระแสน้ำพัดผ่านและตกอยู่ตามผิวโลกไม่ว่าจะอยู่สูงหรือต่ำกว่าระดับน้ำทะเล หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง เศษหิน ดิน แร่ และอินทรียวัตถุที่เกิดจากกระบวนการผุสลายและพังทลาย วัสดุเหล่านี้ถูกน้ำ ลม หรือธารน้ำแข็งพามาสะสม [สิ่งแวดล้อม]
Water Table ระดับน้ำใต้ดิน หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง พื้นผิวหรือแนวระดับน้ำใต้ผิวดินที่อยู่ ระหว่างเขตอิ่มน้ำกับเขตอิ่มอากาศ ณ ระดับน้ำใต้ดินนี้แรงดันน้ำในชั้นหินเท่ากับแรงดันของบรรยากาศ มีความหมายเหมือนกับ level of saturation หมวดทรัพยากรอากาศ หมายถึง พื้นผิวบนของเขตอิ่มน้ำ ระดับน้ำนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามฤดูกาล ในบริเวณภูเขาที่มีฝนตกสม่ำเสมอ ระดับน้ำใต้ดินอาจอยู่ลึก 2-3 ซม. ถึงหลายร้อยเมตรใต้ผิวดิน ในแถบภูมิอากาศร้อนแห้ง ระดับน้ำใต้ดินอาจอยู่ลึกมาก บริเวณที่ใกล้ลำธาร แม่น้ำ ทะเลสาบ หรือแหล่งน้ำอื่นๆ ระดับใต้ดินจะอยู่ใกล้ผิวดินและระดับน้ำนี้จะลาดเอียงเข้าหาแหล่งน้ำที่อยู่ ใกล้ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
administration (n.) การจัดแบ่งทรัพย์สินที่ดิน (ของผู้ตายหรือของบริษัท)
agrarian (adj.) เกี่ยวกับไร่นาและที่ดิน
barony (n.) ตำแหน่งหรือที่ดินของท่านแบรอน
building lots (n.) ที่ดินที่แบ่งเป็นแปลงย่อยๆ See also: บริเวณที่แบ่งออกเป็นส่วนๆ Syn. development site
capture (vt.) เข้าครอบครองที่ดิน Syn. occupy, conquer
coastland (n.) ที่ดินตามชายฝั่งทะเล
cultivability (n.) การสามารถทำกสิกรรมได้ (ที่ดิน)
cultivable (adj.) ที่สามารถทำกสิกรรมได้ (ที่ดิน)
culture (n.) การเตรียมที่ดินเพื่อเพาะปลูก Syn. tillage
curtilage (n.) ที่ดินที่ครอบครอง
demesne (n.) กรรมสิทธิ์ที่ดิน See also: การครอบครองที่ดิน
development site (n.) ที่ดินที่แบ่งเป็นแปลงย่อยๆ See also: บริเวณที่แบ่งออกเป็นส่วนๆ Syn. building lots
estate (n.) ทรัพย์สินที่ดิน See also: ที่ดิน, อสังหาริมทรัพย์ Syn. land, property
estate agent (n.) คนที่ทำงานเกี่ยวกับการขายบ้านและที่ดิน Syn. real estate agent, realtor
farm out (phrv.) อนุญาตให้เช่า (ปกติคือ ที่ดิน) See also: อนุญาตให้ใช้
farmland (n.) ที่ดินเพาะปลูก See also: ที่นา, ไร่นา, ที่เพาะปลูก Syn. countryside
feoff (n.) ที่ดินซึ่งได้รับตามระบบศักดินา Syn. fief, feud
feoffee (n.) ผู้รับมอบที่ดิน Syn. grantee
feoffer (n.) ผู้มอบที่ดิน Syn. grantor
fief (n.) ที่ดินที่มอบให้ในระบบศักดินา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Have a nice little place with a few acres of shooting.มีบ้านเล็กๆ มีที่ดินสัก 5-6 ไร่ไว้ล่าสัตว์
Usually when he smelled the land breeze, he woke up... ... and dressed to go to wake the boy.โดยปกติเมื่อเขาได้กลิ่น สายลมที่ดินเขาตื่นขึ้นมา และแต่งตัวจะไปตื่นเด็ก
Yes, when that railroad goes through Rock Ridge that land will be worth millions, and I want it!ถ้าผ่านร็อคริดจ์ ...ที่ดินคงมีค่าเป็นล้าน... , ฉันต้องการที่ดินนั่น
Well, under the provisions of this bill we would snatch 200,000 acres of Indian territory which we have deemed unsafe for their use at this time.ด้วยร่าง กม.นี้... ...เราจะแย่งที่ดิน 2 แสนเอเคอร์จากเขตอินเดียนแดง... ...หนนี้ ไม่ปลอดภัย ที่จะให้พวกมันใช้ที่ดิน
Tell me who you are and why you have come all the way to my kingdom and what I can do to make you happy.บอกมาซิว่าพวกเจ้าเป็นใคร และทำไมถึงมาที่ดินแดนของข้า และข้าจะช่วยพวกเจ้าได้อย่างไร
However, Your Highness, we would not think of crossing your soil without your permission, nor of removing the Grail from your borders without suitable compensation.อย่างไรก็ตาม พะยะค่ะ, เราไม่คิดจะเดินข้ามที่ดินของพระองค์ โดยที่ พระองค์ ไม่ทรงอนุญาติ,
It appears that Hindley mortgaged the property to cover his gambling debts.ดูเหมือนว่า ฮินด์ลีย์จะจำนอง ที่ดินเพื่อ ไปจ่ายปัญหาหนี้พนัน
OK. Yeah. We're gonna get a little place and we're gonna...ใช่ เราจะซื้อที่ดินผืนเล็ก ๆ และเราจะ...
We can really begin to take a look at the emergence of the modern age with the enclosure movements of the great European commons in the fourteenth fifteenth and sixteenth century.เราลองมองย้อนกลับไปดูการเกิดขึ้น ของยุคสมัยใหม่ (เจเรมี ริฟกิน ประธาน สถาบันศึกษาแนวโน้มเศรษฐกิจ) โดยเริ่มที่ขบวนการ "ล้อมเขตที่ดิน" การล้อมเขตที่ดินสาธารณะในยุโรป
And in this European world people farmed the land in a collective way because they saw it as a commons.และในโลกของยุโรปยุคนั้น ผู้คนทำการเกษตรบนที่ดินแบบรวมหมู่ เพราะพวกเขามองว่าที่ดินเป็นสมบัติส่วนรวม
And then it was administered by the church the aristocracy and then the local manors as stewards of gods creation.โบสถ์ ชนชั้นสูง และขุนนางท้องถิ่น เป็นผู้บริหารการใช้ที่ดิน ในฐานะผู้พิทักษ์ผลงานของพระผู้เป็นเจ้า
Gibbs... everyone on board has been vetted by us for years except you.10 นาทีเท่านั้น เลียวนาร์ด ท่านทำเต็มที่แล้ว เจ้าหน้าที่ดินอซโซ NCIS มีอะไรบ้าง
We're going to the wide open spaces of Antarctica.พวกเรากำลังจะไปที่ป่า ไปจองที่ดินแถว แอนตาร์ติกา
Will he be the first rookie to win a Piston Cup and land Dinoco?เขาจะเป็นมือใหม่คนแรกที่ชนะ ถ้วยลูกสูบและที่ดิน ดีโนโค?
In my residency, you were picking out real estate. I'd go to your house you'd have the entire town in your house to meet me.คุณก็มัวมองหาทำเลดีๆ พอชั้นจะไปบ้านคุณ ...คุณก็คงจะต้องได้ที่ดินยทั้งหมดซะก่อน ถึงจะมาพบชั้นได้
Says in this agreement that if you're in arrears we have the right to foreclose and purchase this property for one peso.ในข้อตกลงบอกว่า ถ้าคุณค้างชำระ.. ..เรามีสิทธิ์ที่จะยึดที่ดิน และขายในราคา 1 เปโซ
I believe there are four entrances to the property. Four entrances.ผมคิดว่ามี 4 ทางเข้าในที่ดินแห่งนี้ 4 ทางเข้า
Mr. Jang. You take my land, I got nowhere to go.คุณแจง คุณเอาที่ดินของฉันไป ฉันไม่มีที่ไปแล้ว
Apparently our victim made a series of phone calls to the farmer trying to buy some of his land, but it wasn't for sale.เห็นได้ชัดว่าผู้เคราะห์ร้ายของเรา มีการโทร ไปที่ฟาร์มเพื่อจะซื้อที่ดินส่วนหนึ่ง แต่มันไม่ขาย
You know what happens if we don't have the land before Andrew comes next month?คุณรู้มั๊ยว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าพวกเราไม่มีที่ดิน ก่อนที่แอนดริวจะมา เดือนหน้า
I want guarantees that Hollander and his boys will never set foot on my land again, and that my water's gonna flow.ผมต้องการให้คุณรับรองว่า ...เจ้า ฮอลแลนเดอร์ และสมุนของมัน ต้องไม่มาเหยียบ บนที่ดินผมอีก เป็นอันขาด
Well, George Merchant, God rest him, wanted to buy this land, so he sends round his legal fella, Martin Blower, God rest him, and I thought I might take them up on it.ใช่ จอร์ช ขอพระเจ้าคุ้มครอง ต้องการซื้อที่ดินที่นี่ เขาส่งนักกฏหมายของเขามาคุย มาตินโบร์เวอร์,ขอพระเจ้าคุ้มครอง และฉันคิดว่าฉันจะยอมพวกเขา
You were already suspicious that George Merchant was buying up a large area of land on the outskirts of Sandford, after an article Tim Messenger wrote in the Sandford Citizen.คุณระแวงว่าจอร์ชกำลังจะซื้อ ที่ดินจำนวนมากตรงนอกเมือง หลังจากที่ทิมเขียนเรื่องลงในหนังสือพิมพ์แซนฟอร์ด
Sergeant, I wanted you to know that if I do indeed now own the land belonging to... belonging to Leslie, that I intend to turn it into a memorial garden, in her honor.จ่าครับ,ผมอยากให้คุณรู้ว่า อันที่จริง ที่ดินที่เลสลี่อยู่ สมบัติของเลสลี่ ซึ่งผมตั้งใจว่าจะทำมันเป็นที่รำลึกถึงเธอ
The good news is, they're willing to pay what you paid and put another 15% on top of that.-ข่าวดีก็คือ -พวกเขาจะซื้อที่ดินของคุณ และยังให้ราคาเพิ่มอีก15% จากราคาที่คุณซื้อ
If I told you I knew a place that had oil where land could be bought cheaply what do you think that would be worth?ถ้าผมบอกคุณว่าผมรู้จัก ที่ที่มีน้ำมัน ที่ซึ่งที่ดินอาจซื้อได้ในราคาถูก คุณคิดว่ามันควรจะ มีราคาเท่าไหร่
I'll tell you what I'll do son, I'll give you 100 dollars now and if it proves to be a promising lease I'll give you a 1000 dollar bonus.ฉันจะให้เธอตอนนี้ 100 เหรียญ และถ้าปรากฏว่ามันเป็นที่ดิน ที่มีค่าจริง ฉันจะให้เงินเพิ่มพิเศษ อีก 1,000 เหรียญ
[ laughter ]ไม่มีหรอก แต่งานแต่งงานจัดขึ้นใน ที่ดินครอบครัวเขาในฮิววิทท์ เท็กซัส
Oswald's very close to selling us and our investors two land parcels off of County 17.ออสวอล์ดมีความไกล้ชิดมาก กับการค้าขายและนักลงทุนของเรา ที่ดินสองผืนตรงออกจาก County 17
We build a house on his land, which will be our land because we'll be married, and then I'll be Dr. Mrs. Shepherd.เราสร้างบ้านอยู่ในที่ดินของเขา ซึ่งมันจะกลายเป็นที่ดินของเรา เพราะว่าเราจะแต่งงานกัน แล้วฉันก็จะเป็น ดร.คุณนายเช็พเพิร์ต
Okay, we're doing a petition for landmark status... Uh, which you signedโอเค เรากำลังร้องเรียนเรื่องที่ดิน เอ่อ ไหนหละลายเซนต์เธอ
It didn't matter that it already belonged to something else...มันช่างไม่เป็นไรเลย ที่ดินแห่งนั้น มีเจ้าของอยู่แล้ว
Not anymore. But the wedding is at his family's estate in Hewitt, Texas.ไม่มีหรอก แต่งานแต่งงานจัดขึ้นใน ที่ดินครอบครัวเขาในฮิววิทท์ เท็กซัส
Call with all my attorneys, including London and Hong-Kong, it's the estate manager and the direstor of the Peabody foundation.ตามทนายมาให้หมดนะ ที่ลอนดอนกับฮ่องกงด้วย แล้วก็ผู้จัดการเรื่องที่ดิน ผอ.มูลนิธิพีบอดี้..
I've arranged for Davis and Arson to review all the estate holdings with you and the Foundation is in very good hands with Albert Onescut.ฉันนัดเดวิสกับอาร์สันแล้ว ให้มาจัดการเรื่องที่ดินกับแก แล้วเรื่องมูลนิธิก็ไม่มีปัญหา เพราะอัลเบิร์ต วันสคัต
The new arrivals are mostly farmers forced off the land for economic or demographic reasons, or because of diminishing resources.ผู้ที่ย้ายมาใหม่ส่วนใหญ่ เป็นชาวนาซึ่งละทิ้งที่ดิน เหตุผลอาจเนื่องมาจากเศรษฐกิจ, ประชากร หรือทรัพยากรลดน้อยลง
Jacob Hale's putting together investors for a housing development.เจคอบ เฮลเอาที่ดินมารวมกัน ลงทุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย
Few years ago, this developer, buddy of my brother, got caught running a scam.ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ นักพัฒนาที่ดิน เป็นเพื่อนของพี่ชายฉัน ได้ฉวยโอกาสใช้อุบายจัดการธุรกิจ
Get a zoning official on the take, threaten land owners with eminent domain.ได้ติดสินบนคณะกรรมการวางผังเมือง ข่มขู่เจ้าของที่ดิน โดยใช้อำนาจเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
Running the same real estate scam your old man buried some years back.การจัดการธุรกิจ ใช้เล่ห์อุบายโกงอสังหาริมทรัพย์ที่ดิน ที่พ่อนายปิดคดีนี้ไปแล้ว หลายปีให้หลังมาแล้ว

*ที่ดิน* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
地主[じぬし, jinushi] Thai: เจ้าของที่ดิน English: landlord
用地[ようち, youchi] Thai: ที่ดินที่ใช้เพื่อการบางอย่าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ที่ดิน*
Back to top