ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fief

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fief*, -fief-

fief ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fief (n.) ที่ดินที่มอบให้ในระบบศักดินา
English-Thai: HOPE Dictionary
fief(ฟีฟ) n. ที่ดินศักดินา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This herbal fucking extract will help you Beechwood fief play in tune, huh?สมุนไพรนี้จะช่วยให้บีซวู้ดมึงเล่นได้แบบอ้วกอ้าก
A 2000 Les Fiefs de Lagrange.Les Fiefs de Lagrange ปี 2000
Yeah,Julie Newmar,Michelle Pfieffer,Eartha Kitt,and then her.ใช่ ,Julie Newmar,Michelle Pfieffer,Eartha Kitt, แล้วก็เธอ
Hani's interests extend only to his own little fiefdom.ฮานี่สนใจแต่เรื่องในประเทศเขา
What I am is the guy whose only fuck-up is letting you have your own security fiefdom....และไม่มีที่ไหนเลยที่รับฟัง ดังนั้นตอนนี้ดิฉันต้องทำในสิ่งที่ถูกต้อง
Yoshinobu-san is conversing with Satsuma, Tosa, Echizen and the influential lords of Uwajima's four fief's.ท่านโชกุนสนทนากับ สัทสุมะ โทสะ เอซิเซน ต่างเป็นตระกุลใหญ่
Could it be that the 'yams' are the Choshu and the Satsuma fiefs?อาจจะหมายถึง... คำว่ามันเทศ คงหมายถึงซัทสึมะ

fief ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
封地[fēng dì, ㄈㄥ ㄉㄧˋ, 封地] feudal fiefdom; land held as a vassal in feudal society; enfeoffment
采邑[cǎi yì, ㄘㄞˇ ㄧˋ, 采邑 / 採邑] fief; benefice

fief ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
他領[たりょう, taryou] (n) another fief
全封地[ぜんほうち, zenhouchi] (n) the whole fief
旧封[きゅうほう, kyuuhou] (n) former fief
旧藩[きゅうはん, kyuuhan] (n) former clan; former fief
旧領[きゅうりょう, kyuuryou] (n) old fief
レーエン[, re-en] (n) (obsc) fiefdom (ger
大藩[たいはん, taihan] (n) large feudal domain; large fiefdom; powerful clan
支藩[しはん, shihan] (n) subsidiary domain; sub-fief
本領[ほんりょう, honryou] (n) (1) speciality; specialty; characteristic; (2) proper function; duty; (3) original fief; (P)
縦割行政;縦割り行政[たてわりぎょうせい, tatewarigyousei] (n) vertically segmented administrative system; overcompartmentalized bureaucracy; system in which interministerial rivalry diminishes overall efficiency; (bureaucratic) sectionalism; interministerial rivalry; bureaucratic fiefdoms
[はん, han] (n,n-suf) fiefdom; domain (precursor to current prefectures); (P)
諸藩[しょはん, shohan] (n) various fiefdoms; various domains

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fief
Back to top