ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ดูถูกดูแคลน*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ดูถูกดูแคลน, -ดูถูกดูแคลน-

*ดูถูกดูแคลน* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำดูถูกดูแคลน (n.) contempt See also: disdain, scorn, derision Syn. คำดูแคลน, คำดูถูก Ops. คำยกย่องชมเชย
ดูถูกดูแคลน (v.) look down upon See also: underestimate, disparage, disdain, slight, insult, snub, affront Syn. ดูถูก, เหยียดหยาม
English-Thai: HOPE Dictionary
snubbingly(สนับ'บิงลี) adj. อย่างดูถูกดูแคลน,อย่างติเตียน,อย่างเมินเฉย,อย่างบอกปัด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
abusively (adv.) อย่างดูถูกดูแคลน See also: อย่างสบประมาท, อย่างเย้ยหยัน Syn. insolently Ops. complimentarily, resectfully
insulting (adj.) ซึ่งดูถูกดูแคลน See also: ซึ่งสบประมาท, ซึ่งเย้ยหยัน Syn. abusive, insolent, offensive Ops. complimentary, respectful
insultingly (adv.) อย่างดูถูกดูแคลน See also: อย่างสบประมาท, อย่างเย้ยหยัน Syn. abusively, insolently Ops. complimentarily, resectfully
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But i'm only here because of a brief addiction to pillsและฉันไม่ได้ดูถูกดูแคลนสถาบันแห่งนี้นะคะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ดูถูกดูแคลน*
Back to top