ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

derision

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *derision*, -derision-

derision ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
derision (n.) การหัวเราะเยาะ See also: การเยาะเย้ย, การดูถูก Syn. mockery, scorn, ridicule Ops. honor, respect
English-Thai: HOPE Dictionary
derision(ดิริส'เชิน) n. การเยาะเย้ย,การหัวเราะเยาะ,การดูถูก,สิ่งที่ถูกหัวเราะเยาะ,ขี้ปาก
English-Thai: Nontri Dictionary
derision(n) การเยาะเย้ย,การหัวเราะเยาะ,การดูถูก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you deny that you separated a young couple who loved each other, exposing your friend to censure for caprice and my sister to derision for disappointed hopes, involving them both in acute misery?คุณจะปฎิเสธหรือว่า คุณไม่ได้เป็น คนแยกคู่รักทั้งสองออกจากกัน ตำหนิเพื่อนของคุณ ว่ากำลังทำสิ่งไม่เหมาะสม และทำให้พี่สาวของฉัน ต้องได้รับความผิดหวัง
In high school, you were quite overweight, hence the derision from the other students.สมัยมัธยมปลาย คุณค่อนข้างน้ำหนักเกิน ถูกปรามาสจากนักเรียนคนอื่นๆ
I would snort in derision and throw my arms in the air exhausted by your constant tomfoolery.ฉันจะทำเสียงขึ้นจมูกเยาะเย้ย และยกแขนขึ้น เบื่อหน่ายความโง่เขลา ไม่มีที่สิ้นสุดของนาย
But through people like you he would become an object of derision... speculation, experimentation.แต่ผ่านคนที่ชอบคุณเขาจะ กลายเป็นวัตถุของการดูถูก ... การเก็งกำไรการทดลอง
Could you stop snorting with derision?คุณช่วยหยุดแสดงอาการ การเย้ยหยันหน่อยจะได้ไหม
Or just my normal look of haughty derision?หรือท่ามองเหยียด ด้วยหางตาปกติของฉัน
Well, the arrow on the head could have been placed there as a mark of derision.ลูกธนูที่หัว อาจถูกนำไปใส่ไว้ เพื่อเป็นเครื่องหมายการเยาะเย้ย ดูหมิ่น

derision ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
愚弄[yú nòng, ㄩˊ ㄋㄨㄥˋ, 愚弄] derision; mock; ridicule

derision ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
漫罵[まんば, manba] (n,vs) revilement; derision
冷笑[れいしょう, reishou] (n,vs) derision; derisive laughter; scornful laugh; (P)
愚弄[ぐろう, gurou] (n,vs) mockery; derision; ridicule
自嘲[じちょう, jichou] (n,vs) self-deprecation; self-derision; self-mockery; laughing at oneself
蔑視[べっし, besshi] (n,vs) contempt; derision; slight

derision ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แดก[v.] (daēk) EN: ridicule ; be sarcastic ; be ironic ; speak sarcastically FR: tourner en dérision ; ironiser
หัวเราะเยาะ[v.] (hūarǿ yǿ) EN: deride ; ridicule ; laugh at ; sneer ; mock ; laugh at FR: tourner en dérision ; ridiculiser ; se moquer de ; rire de ; railler (litt.)
เย้ยหยัน[v.] (yoēiyan) EN: hold in derision ; mock FR: ricaner ; gouailler
เย้ย[v.] (yoēi) EN: mock ; jeer ; laugh at ; sneer ; ridicule FR: se moquer ; tourner en dérision

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า derision
Back to top