ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไร้ความรู้สึก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไร้ความรู้สึก*, -ไร้ความรู้สึก-

ไร้ความรู้สึก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไร้ความรู้สึก (v.) be paralyzed Ops. มีความรู้สึก
ไร้ความรู้สึก (adj.) emotionless Syn. ไร้อารมณ์ Ops. มีความรู้สึก
English-Thai: HOPE Dictionary
anaesthesia(แอนเอสธี' เซีย) n. การไร้ความรู้สึก, การทำให้ชา, ภาวะชา. -anesthetic adj.,-n. anesthetist (loss of sensation)
analgesia(แอนนะจี' เซีย) n. การไร้ความรู้สึกปวด, อาการชา
anesthesia(แอนเนสธี' เซีย) n. การไร้ความรู้สึกต่อความเจ็บปวด,อาการชา.
cold-blooded(โคลดฺ'บลัดดิด) adj. เกี่ยวกับสัตว์เลือดเย็น,ไร้ความรู้สึกหรืออารมณ์,อย่างเลือดเย็น (อำมหิต) ,ไวต่อความเย็น, See also: cold-bloodedness n. cold-bloodededly adv., Syn. cruel ###A. humane
cold-hearted(โคลดฺ'ฮาร์ททิด) adj. ไร้ความปรานี,ไร้ความรู้สึก,ไร้ความกรุณา, See also: cold-heartedness n. ดูcold-hearted, Syn. indifferent ###A. sympathetic
frozen(โฟร'เซิน) v. แข็งตัวเนื่องจากความเย็นจัด,แข็งกระด้าง,หนาวมาก,ไร้ความรู้สึก,ยังไม่เปลี่ยนเป็นเงินสด., See also: frozenly adv. frozenness n., Syn. frigid
icy(ไอ'ซี) adj. เต็มไปด้วยน้ำแข็ง,คล้ายน้ำแข็ง,เย็นเยือก,หนาว,สั่น,ไร้ความรู้สึก,เย็นชืด,จืดชืด,เมินเฉย, Syn. frigid,cold,chilled
imperception(อิมเพอเซพ' เชิน) n. การไร้ความรู้สึก, อำนาจที่ด้อยลงในการรับความรู้สึก (สำเหนียกได้ยิน, ความเข้าใจ, ความเห็น) ., See also: imperceptive adj. imperceptivity, imperceptiveness n., Syn. blemish, fault
indurate(อิน'ดูเรท) vt. ทำให้แข็ง,ทำให้ด้าน,ทำให้ดื้อ,ทำให้ไร้ความรู้สึก,ทำให้คุ้นเคย,ยืนยัน. vi. กลายเป็นแข็ง,ยึดมั่น, Syn. harden
insensibility(อินเซนซะบิล'ลิที) n. การไร้ความรู้สึก,การไร้ความรู้สึกสงสาร,ความเมินเฉย,ความตายด้าน, Syn. indifference ###A. sensibility
senseless(เซนซฺ'ลิส) adj. ไร้ความรู้สึก,ไม่มีสติ,ไม่มีความหมาย,โง่,เง่า,บ้า, See also: senselessness n., Syn. unconscious,foolish
soulless(โซล'ลิส) adj. ไม่มีจิตวิญญาณ,ไม่มีจิตใจ,ไร้ความรู้สึก,ไร้ความปรานี,ชั่วช้า, See also: soullessness n.
stoney(สโท'นี) adj. เต็มไปด้วยหิน,มีหินมาก,เหมือนกัน,แข็งเหมือนหิน,ไร้ความรู้สึก,ไร้ความปรานี,ไม่มีสีหน้า,ทารุณ,โหดเหี้ยม,ใจแข็ง,ถังแตก,ไม่มีเงินเลย,ตกอกตกใจ., See also: stonily adv. stoniness n., Syn. icy,heartless
stony(สโท'นี) adj. เต็มไปด้วยหิน,มีหินมาก,เหมือนกัน,แข็งเหมือนหิน,ไร้ความรู้สึก,ไร้ความปรานี,ไม่มีสีหน้า,ทารุณ,โหดเหี้ยม,ใจแข็ง,ถังแตก,ไม่มีเงินเลย,ตกอกตกใจ., See also: stonily adv. stoniness n., Syn. icy,heartless
English-Thai: Nontri Dictionary
ICE-ice-cold(adj) เฉยเมย,เย็นชา,เยือกเย็น,ไร้ความรู้สึก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
in cold blood (sl.) ไร้ความรู้สึก See also: เลือดเย็น
insensate (adj.) ไร้ความรู้สึก See also: ไม่มีความเข้าใจ, ขาดสติ, ไม่มีเหตุผล, โง่, ไม่ปรานี Syn. callous, unfeeling
analgesia (n.) ภาวะไร้ความรู้สึกเจ็บปวด
anesthesia (n.) การไร้ความรู้สึก See also: การชา, การสูญเสียความรู้สึก Syn. insentience, unconsciousness, numbness
anesthetic (adj.) ที่เกี่ยวกับการไร้ความรู้สึก
dead (adj.) ซึ่งไร้ความรู้สึก See also: ซึ่งไม่ตอบสนอง Syn. deadened, unresponsive, insensitive, unsensible, unfeeling, numb
deadened (adj.) ซึ่งไร้ความรู้สึก See also: ซึ่งไม่ตอบสนอง Syn. unresponsive, insensitive, unsensible, unfeeling, numb
deadness (n.) การไร้ความรู้สึก Syn. dullness, paralysis
deadpan (sl.) หน้าไร้ความรู้สึก
dullness (n.) การไร้ความรู้สึก Syn. deadness, paralysis
imperceptive (adj.) ที่ไร้ความรู้สึก Syn. insensible, obtuse
insentience (n.) การไร้ความรู้สึก See also: การชา, การสูญเสียความรู้สึก Syn. unconsciousness, numbness
numbing (adj.) ซึ่งทำให้ไร้ความรู้สึก See also: ซึ่งทำให้ชินชา
numbly (adv.) อย่างไร้ความรู้สึก
numbness (n.) การไร้ความรู้สึก Syn. deadness, dullness, paralysis
unresponsive (adj.) ซึ่งไร้ความรู้สึก See also: ซึ่งไม่ตอบสนอง Syn. deadened, insensitive, unsensible, unfeeling, numb
unsensible (adj.) ซึ่งไร้ความรู้สึก See also: ซึ่งไม่ตอบสนอง Syn. deadened, unresponsive, insensitive, unfeeling, numb
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Either... she's an evil, emotionless, miserable human being, or... she's a robot.ถ้าเธอไม่ใช่... นางมารร้าย ไร้ความรู้สึก เป็นมนุษย์ที่จมอยู่กับความทุกข์
I told you, numbnuts. This guy's OG.ฉันบอกนายแล้ว ไร้ความรู้สึก หมอนี่ใจคอโหดเหี้ยม
I was not lost or frozen or gone.ฉันไม่ได้สาบสูญไป ไร้ความรู้สึก หรือจากไป
Oh, numb on the outside, sensitive on the inside.โอ้ ภายนอก ไร้ความรู้สึก แต่ภายใน เปราะบาง
They are uncaring, unfeeling, incapable of remorse.พวกมันไม่สนใจ ไร้ความรู้สึก ไม่รู้สึกผิดชอบชั่วดี
She has the coldest hands I've ever felt.ยายนั่น ไร้ความรู้สึก (cold hand) ที่สุดที่เคยเจอมาเลย
We think too much and feel too little.เราคิดว่ามันมากเกินไป จนไร้ความรู้สึก
Black eyes, like a doll's eyes.ตาที่ไร้ความรู้สึก ตาดําเหมือนตาตุ๊กตา
You're so unfeeling.คุณมันเป็นคนไร้ความรู้สึก
Unfeeling, selfish girl!ยัยคนเห็นแก่ตัวไร้ความรู้สึก
You have it defining the copy, and I´m pretty sure the copy doesn´t have feelings.เธอได้มันแล้ว/กำหนดความหมายของก็อปปี้นี่ซิ และฉันแน่ใจได้เลยว่าก็อปปี้อันนี้/ มันไร้ความรู้สึก
I know guys on the bomb squad, tough as nails, nerves of steel, that couldn't work for you.ฉันรู้จักกับทีมงานหน่วยเก็บกู้ระเบิด เลือดเย็น ไร้ความรู้สึก
Because when we open our arms the earth takes in only a hollow and senseless shell.เพราะเมื่อพวกเราเปิดอ้อมแขนออกมา โลกมีเพียงเปลือก เป็นเปลือกที่ไร้ความรู้สึก
I've no right to. There's a difference.ฉันไร้ความรู้สึก ฉันไม่มีสิทธิ์จำ
By a cold, emotionally unavailable woman like you.ภายใต้ความเย็นชา ไร้ความรู้สึกโดยผู้หญิงแบบแม่หรอก
Look, I don't want to seem insensitive, but this is the third time this season she's been in the ICU.ฟังนะ ฉันไม่อยากทำตัวเหมือนไร้ความรู้สึกแต่นี่คือครั้งที่สามของซีซั่นนี้ เธออยู่ในห้อง ไอ ซี ยู
Better than feeling nothing, right?ดีกว่าไร้ความรู้สึกจริงมั้ย
He'd perform surgery on his victims, remove the pituitary gland before he overdosed them with anesthesia.เขาได้กระทำการผ่าตัดกับเหยื่อ, เอาแกนต่อมใต้สมองออกก่อนที่เขาจะให้ยาขนาดมาก เพื่อให้เหยื่อไร้ความรู้สึก.
It was rude and insensitive, and it won't happen again.ฉันว่าฉันหยาบคายและไร้ความรู้สึกไปหน่อย มันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้ว
I may have been insensitive.ข้าอาจจะไร้ความรู้สึก
I'm not naturally rude or insensitive.ข้าไม่ใช่พวกชอบทำลายหรือพวกไร้ความรู้สึกโดยพื้นฐาน
A random victim of a senseless crime.เหยื่อที่ถูกสุ่มมาด้วยอาชญากรรมที่ไร้ความรู้สึก
What is a man without mind,คนที่ไร้ความรู้สึกนึกคิด
Who do you think "Poker Face" is about?แล้วคุณคิดว่า "ใบหน้าไร้ความรู้สึก" มาจากไหนล่ะ
I've always thought that the means gone. Frozen.ฉันมักคิดเสมอว่ามันคือการสูญเสีย ไร้ความรู้สึก
I have a whole pool of testosterone from down under... and I'm not feeling anything down under.เห็นผู้ชายน่ากินทั้งสระ แต่ช่วงล่างฉันไร้ความรู้สึก
No doubt. I-I'm not trying to be insensitive--ไม่ต้องสงสัยเลย ผมเองยังไม่ไร้ความรู้สึก
Your heart's desensitized, jeff.หัวใจเธอช่างไร้ความรู้สึก เจฟ
* You're spaced out on sensation, ow! **เมื่อต้องถูกแยกจากกัน ไร้ความรู้สึก*
"with numbness and tingling in his legs and a speech disorder, three--"ขาชาและไร้ความรู้สึก และมีความผิดปกติในการพูด สาม...
Then he talks and nothing he says settles with me.และเมื่อเขาพูด มันก็ดูเหมือนไร้ความรู้สึก
Yeah, uh, you know, trenchcoat, looks like Columbo, talks like Rain Man?ใช่ครับ แบบว่า ใส่เทรนท์โค้ท ดูเหมือนโคลัมโบ (ตัวละครในซีรีย์สืบสวนสอบสวน) พูดเหมือนคนไร้ความรู้สึก
We do not feel, and we do not care.พวกเราไร้ความรู้สึก และเราไม่สนใจอะไรทั้งนั้น
So what causes bleeding, kidney problems and unilateral numbness?แล้วอะไรทำให้เลือดออก, ปัญหาที่ไต และ การไร้ความรู้สึกข้างเดียว?
Clots could explain everything, including the numbness.ก้อนอุดตันอธิบายทุกสิ่งรวมถึงการไร้ความรู้สึก
The fire is burning your pretty soft skin. Ahhh. Damn you, woman.ไฟกำลังเผาไหม้ ผิวอ่อนนุ่ม สาปส่งเจ้า เจ้าไร้ความรู้สึกหรือไร
You're sounding a little callous.ฟังเธอดูเย็นชาไร้ความรู้สึกจัง
It--it makes no sense, but I feel like...มันทำให้ฉันไร้ความรู้สึก แต่ฉันรู้สึกเหมือน...
Everything I see, taste, do, it is all deadened because of this, defective eyes, weak-ass nose, lousy instincts.ทุกอย่างที่ฉันเห็น ลิ้มรส หรือทำ มันไร้ความรู้สึกไปหมดเพราะสิ่งนี้ สายตาที่บกพร่อง จมูกที่อ่อนแอ
"Isaac, you think you're strong, but you are not strong if you don't feel.""ไอแซ็ค เธอคิกว่าตัวเองแข็งแกร่ง" "แต่เธอจะไม่แข็งแกร่งหรอก ถ้าเธอไร้ความรู้สึก"

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไร้ความรู้สึก
Back to top