ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่แน่ใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่แน่ใจ*, -ไม่แน่ใจ-

ไม่แน่ใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่แน่ใจ (v.) be not sure See also: be not assured, be uncertain, be not convinced Syn. ไม่มั่นใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
ambivalence(แอมบิฟ' วะลันซฺ) n. ความไม่แน่ใจ (โดยเฉพาะในการเลือกสิ่งที่ตรงกันข้าม) ความรู้สึกรวมที่มีทั้งที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ. -ambivalent adj.
doubt(เดาทฺ) {doubted,doubting,doubts} n. ความสงสัย,ความไม่แน่ใจ,ความกลัว. vt. สงสัย,ไม่แน่ใจ,ไม่ไว้วางใจ,กลัว vi. สงสัย -Phr. (beyond the shadow of a doubt แน่ใจ,มั่นใจ) ., See also: doubtable adj. ดูdoubt doubtably adv. ดูdoubt doubter n. ดูdoub
doubtful(เดาทฺ'ฟูล) adj. สงสัย,ไม่แน่ใจ,ไม่มั่นใจ,ลังเล, See also: doubtfulness n. ดูdoubtful, Syn. uncertain,undecided,unlikely ###A. determined,likely
grope(โกรพ) vi. คลำหา,ค้นหาอย่างไม่แน่ใจ vt. ค้นหา,สืบหา., See also: groper n., Syn. search
incalculable(อินแคล' คิวละเบิล) adj. เหลือคณานับ, นับไม่ไหว, ไม่แน่นอน, ไม่แน่ใจ, คาดการณ์ไม่ได้., See also: incalculability, incalculableness n. incalculably adv., Syn. uncertain, immeasurable)
irresolute(อิเรซ'ซะลูท) adj. ไม่ตกลงใจ,ไม่แน่ใจ,ลังเลใจ., See also: irresoluteness n., Syn. doubting
perplexity(เพอเพลค'ซิที) n. ความงงงวย,ความยุ่งเหยิงใจ,ความไม่แน่ใจ,ความสลับซับซ้อน
quandary(ควอน'ดะรี) n. ความไม่แน่ใจ,ความลังเลใจ, Syn. uncertainty
uncertain(อันเซอ'เทน) adj. ไม่แน่นอน,ไม่แน่ใจ,คลุมเครือ,ไม่เด่นชัด, See also: uncertainly adv. uncertainty n., Syn. undecidedd,changeable
uncertainty(อันเซอ'เทินที) n. ความไม่แน่นอน,ความไม่แน่ใจ,ความลังเล,ความคลุมเครือ, Syn. doubt,indecision
English-Thai: Nontri Dictionary
doubt(n) ความสงสัย,ความไม่แน่ใจ,ความสนเท่ห์,ความคลางแคลงใจ,ความข้องใจ
doubtful(adj) กังขา,ไม่แน่ใจ,ลังเล,ไม่มั่นใจ,แคลงใจ
hesitancy(n) ความลังเล,ความไม่แน่ใจ,ความชักช้า,ความอลักเอลื่อ
hesitant(adj) ลังเล,ไม่แน่ใจ,ชักช้า,อลักเอลื่อ
hesitation(n) ความลังเล,ความไม่แน่ใจ,ความชักช้า,ความอลักเอลื่อ
indecision(n) ความไม่ตกลงใจ,ความไม่แน่ใจ,ความไม่มั่นใจ
indecisive(adj) ยังไม่แน่ใจ,ไม่เด็ดขาด,ไม่ตกลงใจ,ลังเล
irresolute(adj) ไม่แน่ใจ,ลังเล
irresolution(n) ความไม่แน่ใจ,ความลังเลใจ
uncertain(adj) ไม่แน่ใจ,น่าสงสัย,คลุมเครือ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Doubtสงสัย,ความสงสัยไม่แน่ใจ [การแพทย์]
uninterruptible power supplyระบบจ่ายไฟสำรองอุปกรณ์แบตเตอรี่่ีที่ช่วยจ่ายไฟให้แก่คอมพิวเตอร์ เมื่อไฟฟ้าดับระบบนี้ช่วยป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ต้องเสียหายเมื่อไฟฟ้าดับ เช่น ถ้าหากไฟฟ้าดับขณะที่คอมพิวเตอร์กำลังอ่านจานแม่เหล็กอยู่ หัวอ่าน/บันทึกอาจจะหยุดและครูดกับผิวของจานแม่เหล็กทำให้เกิดความเสียหายได้ เมื่อไฟฟ้าดับระบบจ่ายไฟสำรองจะยังคงจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาให้คอมพิวเตอร์ชั่วระยะหนึ่ง เช่น 5 นาที 15 นาที หรือกว่านั้น ช่วงเวลานี้เราไม่ควรทำงานต่อเพราะไม่แน่ใจว่าไฟฟ้าจะดับไปนานหรือไม่ เราควรเริ่มกรรมวิธีปิดแฟ้มต่างๆ แล้วปิดเครื่องต่อ เมื่อกระแสไฟฟ้ามาตามปกติแล้วจึงเริ่มทำงานต่อ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
shilly-shally (vi.) ไม่แน่ใจ See also: ลังเล Syn. falter, waver, fluctuate
iffy (adj.) ไม่แน่ใจ (คำไม่เป็นทางการ) See also: น่าสงสัย, ยังไม่ตัดสินใจ Syn. doubtful, uncertain, unsure Ops. certain, sure
unsure (adj.) ไม่แน่ใจ (คำไม่เป็นทางการ) See also: น่าสงสัย, ยังไม่ตัดสินใจ Syn. doubtful, uncertain Ops. certain, sure
hum and haw (idm.) ไม่แน่ใจเกี่ยวกับบางสิ่ง See also: หลบเลี่ยงบางอย่าง
hem and haw (idm.) ไม่แน่ใจเกี่ยวกับบางอย่าง See also: กล่าว เออ อา คั่น่ระหว่างพูด Syn. hum and haw Ops. hum and haw
er (inter.) เสียงแสดงความไม่แน่ใจ See also: คำอุทานแสดงความลังเลใจ
indecision (n.) ความไม่แน่ใจ See also: ความละล้าละลัง, ความลังเล Syn. hesitation, vacillation Ops. decision
quandary (n.) ความไม่แน่ใจ See also: ความลังเลใจ, ความฉงนสนเท่ห์ Syn. predicament, plight, puzzle, difficulty
should (aux.) ใช้กับ I และ we เพื่อแสดงคิดเห็นที่ไม่แน่ใจ
uncertain (adj.) ที่ไม่แน่ใจ See also: ซึ่งคลางแคลงใจ Ops. definite, certain, proven
unclear (adj.) ซึ่งไม่แน่ใจ (ความรู้สึก; ความรู้; ความเข้าใจ) Syn. confusing, obscure Ops. clear, intelligible, comprehensible
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm not sure I followฉันไม่แน่ใจว่าฉันตามทัน (ไม่แน่ใจว่าเข้าใจที่คุณพูด)
I'm not sure that'll workฉันไม่แน่ใจว่านั่นจะได้ผล
I'm not sure I'll be studying it much longer!ฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะเรียนรู้มันนานมากไปกว่านี้ได้อีก
I doubt whether I should believe himฉันไม่แน่ใจว่าฉันควรจะเชื่อเขาดีไหม
I'm not sure whether I have locked the doorฉันไม่แน่ใจว่าฉันได้ล็อคประตูหรือเปล่า
I am uncertain how to respondฉันไม่แน่ใจว่าจะตอบอย่างไร
I'm not sure If I can do anything about itฉันไม่แน่ใจหรอกนะว่าจะสามารถช่วยอะไรได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't know, I'm not sure... I got him after...ฉันไม่รู้ ไม่แน่ใจ พบเขาทีหลัง
I'm not sure, but the number 29 is circled twice in red ink and it tails off to the left.- ไม่แน่ใจ แต่เลข29 ที่วงกลมสีแดงไว้สองอัน ลายมือเบาไปทางซ้าย
Well, I didn't, not for sure, so I called for him again.คือ ฉันไม่รู้ ไม่แน่ใจ ฉันเลยร้องเรียกเขาอีกครั้ง
I can't smell any alcohol on her, could be a seizure, possibly drugs.ผมไม่ได้กลิ่นเหล้าในตัวเธอ ไม่แน่ใจ แต่อาจเป็นยาเสพติด
Vaguely, I don't know why, vaguely, what you're saying..ไม่รู้สิ ไม่รู้ทำไม ไม่แน่ใจ ที่นายพูด..
Hank cancelled or something-- not real sure about the details.แฮงค์ยกเลิกหรือบางอย่าง- - ไม่แน่ใจ เกี่ยวกับรายละเอียด
The... blow to the victim's jaw took place approximately eight hours before his death, so I'm... not sure they're related.เกิดขึ้นประมาณ8ชั่วโมง ก่อนเขาตาย ดังนั้น ฉัน... ไม่แน่ใจ ว่ามันจะเกี่ยวกัน
I don't think so.- ไม่แน่ใจ คิดว่าไม่
I'm not sure. Why don't i go look?ไม่แน่ใจ ขอไปดูก่อนนะ
Well, I'm not sure. It was addressed to the Deputy Spade.ไม่แน่ใจ จ่าหน้าถึงผู้ช่วยสเปด
Up in the air the way things ended.ไม่แน่ใจ ทางที่จะวางสาย
I don't know. About five minutes ago. His car's gone.ไม่แน่ใจ ประมาณห้านาทีแล้วมั้ง รถก็ไม่อยู่แล้ว
A few nights, maybe. I see what you're doing.ไม่แน่ใจ ผมรู้นะว่าคุณจะทำอะไร
Not sure I'm ever gonna get used to that.ไม่แน่ใจ พ่อไม่ค่อยคุ้นกับมันน่ะ
Sandwiches. Sorry, but, you know, check back with meไม่แน่ใจ ยังไงเดี๋ยวถึงเวลาคุณมาอีกทีนะ
Not sure. Walter's analyzing it now.ไม่แน่ใจ วอลเตอร์กำลังวิเคราะห์มันอยู่
I'm not sure you completely understand.ไม่แน่ใจ ว่าคุณเข้าใจจริงๆทั้งหมด
Uncertain. The Church has excluded me from this one.ไม่แน่ใจ วาติกันกีดกันฉันจากเคสนี้
Not sure... 5 or 6.ไม่แน่ใจ สัก 5 หรือ 6 คน
I don't know. A few years.ไม่แน่ใจ สักปีนึงมั้ง
I'm not sure. A couple of miles, maybe.ไม่แน่ใจ อาจจะ 2-3 ไมล์
I'm not sure because, actually, this is the night of...ไม่แน่ใจ เพราะว่าพอดีคืนนี้เป็นคืน "เย็มมีนั่ม"เป็น...
I'm not sure. We can ask the receptionist to get him.ไม่แน่ใจ เราบอกให้พนักงานไปตามเขาได้
Nope. That's why we need to keep our fingers crossed.ไม่แน่ใจ เราได้แต่ภาวนา
Not sure, but judging by their level of malevolence, it's got to be at least one vagina involved.ไม่แน่ใจ แต่การยอมรับ การเลื่อนตำแหน่ง อย่างน้อยมันมีเรื่องช่องคลอดของผู้หญิงคนหนึ่ง เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
Um... not usually, but my access card should work.ไม่แน่ใจ แต่บัตรผ่านฉันน่าจะเปิดได้
I'm not sure, but it's not good.ไม่แน่ใจ แต่มันไม่ีดีแน่
No, but we're about to find out.ไม่แน่ใจ แต่ยังไงก็ต้องลองดู
I hope so.ไม่แน่ใจ แต่หวังว่าอย่างนั้น
Not really. She realized she couldn't do any better?ไม่แน่ใจ แม่คงคิดว่าเลิกไปก็คงไ่มดีขึ้นละมั้ง
Did it weird you out to have a girl on the phone.ไม่แน่ใจ แย่หน่อยที่คนอีกฟากเป็นชะนีน่ะ
Uh, not sure. Cho's talking to them.ไม่แน่ใจ โชกำลังคุยด้วย
Not exactly... or no?ไม่แน่ใจ... หรือไม่เห็น
Maybe, I don't know, a pound.ไม่แน่ใจ\ น่าจะหนึ่งปอนด์
Not too sure if the size would fit you.ไม่แน่ใจขนาดว่าจะพอดีกับคุณมั๊ย
I don't know. It's a ways, sir.ไม่แน่ใจครับ ผมว่ามันไกลไปหน่อย
Unclear. How should we proceed?ไม่แน่ใจครับ ให้ดำเนินการอย่างไร
I don't know. Roughly 6 to 7?ไม่แน่ใจค่ะ น่าจะราวๆ ระดับ 6 ถึง 7
I'm not sure if he's playing pranks.ไม่แน่ใจค่ะ ฟังดูเหมือนคนโทรมาล้อเล่นน่ะค่ะ
Not sure. It was pulled after a couple of hours.ไม่แน่ใจค่ะ แล้วมันก็หายไป 2-3 ชม.หลังจากนั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่แน่ใจ
Back to top