ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

proven

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *proven*, -proven-

proven ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
proven (adj.) ที่ทดสอบก่อน Syn. approved, undoubted
provender (n.) อาหารแห้งสำหรับเลี้ยงสัตว์ Syn. hay, eatables
provender (n.) อาหาร Syn. food
provenience (n.) แหล่งกำเนิด
English-Thai: HOPE Dictionary
provender(พรอฟ'เวินเดอะ) n. อาหารแห้งสำหรับสัตว์เลี้ยง,หญ้าแห้ง,อาหาร, Syn. food
English-Thai: Nontri Dictionary
provender(n) อาหารแห้งสำหรับสัตว์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If anything's proven him right, it's these last months.ถ้ามีอะไรที่พิสูจน์ว่าเขาถูกละก็ ช่วงหลายเดือนหลังนี่ละ
That's right. You've certainly proven your worth as far as I'm concerned.ถูกแล้ว เจ้าได้พิสูจน์ถึงคุณค่าของเจ้าแล้ว ยิ่งกว่าที่ข้าจะคาดเสียอีก
Now that you have proven to be true and trustworthy Realists.เอาละนั้นคุณได้พิสูจน์ถึง ความจริงและความไว้ใจแล้ว
Good luck today, Potter. You've proven yourself against a troll.โชคเข้าข้างเธอ พอตเตอร์ เชื่อเลยว่าในเมื่อเธอเอาชนะโทรลล์ได้
You have proven your loyalty, Takmet.เจ้าพิสูจน์ความจงรักภักดี ของเจ้าเเล้ว ทัคเม็ท
And I've never been so happy to be proven wrong.และพ่อก็ดีใจมากที่พ่อคิดผิด.
Only when you have proven capable of service, shall you be called a Ninja.มีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เวลาที่เจ้าสามารถพิสูจน์ ว่ารับใช้ได้ จะเรียกเจ้าว่า นินจา..
I have proven unworthy of the Iga.ผมได้พิสูจน์แล้วว่าผมไม่คู่ควรกับอิกะ
President, I believe the young master has proven himself beyond worthy of leading this corporation.ท่านประธาน,ผมเชื่อว่าคุณชายเค้าได้พิสูจน์แล้วว่าฃNเค้าสามารถที่จะเป็นผู้นำโดเมียวจิโคเปอเรชั่นได้
Time has proven him wise.แสนไกลจากถิ่น มอบชีวิตให้ ไม่เพียงเพื่อสปาร์ทา
But it's proven by science.แต่มันพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์
Unfortunately, ma'am, it has been scientifically proven that lack of intelligence is genetically inherited, hence contagious in a way.แผนกเราไม่อยากให้ผิดพลาดครับ การทดสอบเชาว์ปัญญาเป็นเรื่องที่ เราต้องคัดเลือกคนมีคุณภาพเข้าประเทศ หรือมีศักยภาพพอใช้ได้

proven ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
柳丁氨醇[liǔ dīng ān chún, ㄌㄧㄡˇ ㄉㄧㄥ ㄢ ㄔㄨㄣˊ, 柳丁氨醇] albuterol (also known as proventil, salbutamol, ventolin), an asthma drug
普罗旺斯[Pǔ luó wàng sī, ㄆㄨˇ ㄌㄨㄛˊ ㄨㄤˋ ㄙ, 普罗旺斯 / 普羅旺斯] Provence (south of France)

proven ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
罪状明白[ざいじょうめいはく, zaijoumeihaku] (n,adj-na) being proven guilty of a crime; having one's guilt for a crime made clear; (the) nature of offense being (becoming) clear

proven ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จาก[prep.] (jāk) EN: from ; away ; off FR: de ; depuis ; à partir de ; au départ de ; venant de ; en provenance de
กำเนิด[v.] (kamnoēt) EN: originate ; be born FR: provenir ; naître ; trouver son origine
คำที่มาจากภาษา...[n. exp.] (kham thī mā) EN: word borrowed from … FR: mot d'origine … [m] ; mot provenant de/du … [m]
คำที่มาจากภาษาบาลี [n. exp.] (kham thī mā) EN: FR: mot d'origine palie [m] ; mot provenant du pali [m]
เกิดจาก[v. exp.] (koēt jāk) EN: be caused by ; be due to ; stem from ; arise from ; derive from FR: être causé par ; être dû à ; provenir de ; être provoqué par ; émaner de
แหล่งที่มา[n. exp.] (laeng thīmā) EN: source ; origin ; root ; derivation ; base FR: origine [f] ; provenance [f] ; source [f] (fig.)
มาจาก[v. exp.] (mā jāk) EN: be from ; come from ; derive from ; originate FR: venir de ; provenir de ; être originaire de ; être issu de ; être en provenance de ; dériver de
โพรวองซ์[n. prop.] (Phrōwøng ) EN: Provence FR: Provence
ย้ายมาจาก[adj.] (yāi mā jāk) EN: FR: en provenance de ; transféré de

proven ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unter Beweis stellen; beweisento prove {proved; proved, proven}

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า proven
Back to top